KELAS 7 SMT GASAL

Ketrampilan                :    Menyimak

Kompetensi Dasar      :    Mendengar dan memahami percakapan dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekolah dan dirumah / masyarakat

 

 1. A.           Rungokna kanthi premati pacelathon ing ngisor iki !

Rudi         :    “ Ora krasa ya Tan, kegiatan MOS wia rampung “.

Tanti        :    “ Bener kandhamu. Gambaranku MOS iku kegiatane kaya ‘ pemloncoan ‘ kae, jebule para siswa ditepungake karo lingkungan kang ana ing sekolahan. Ana ing kegiatan MOS sing kosenengi apa, Rud ?”

Rudi         :    Kegiatan sing diasta dening Pak Gatot “.

Tanti        :    “ O ……., penghangat suasana”.

Rudi         :    “ Iya, Tan.Kowe ngerti dhewe ta ing kegiatan mau aku lan kanca – kanca didhawuhi– –_Pak Gatot, maju nguculi tali, nanging aku sakanca ora bisa malah digeguyu. Jan, ……, isinku ora karuan. “

Tanti        :    Aku ya seneng kegiatan mau. Ora  Rud, ana ing SMP saya tambah kegiatan lan mata pelajaran, kira – kira sing kok sene-ngi mapel apa?”

Rudi         :    “ Bahasa Inggris. Yen kowe, Tan ?”

Tanti        :    “Basa Jawa. Jalaran gurune anggone mulung nyenengake. Apa maneh yen  lagi nyekar.  Wah, swarane apik tenan”

Rudi         :    Kowe ngono Tan, pinter nembang. Aku yen nembang larase ora tau pas.”

Tanti        :    “ Ora Rud, kowe kok seneng pelajaran Basa Inggris apa jalarane ?”

Rudi         :    Amarga aku kepengin adadi guide.”

Tanti        :    “ Lha wong pawakanmu ‘ndhekmu’ tur lagi bisa yes …….no, kok kepengin dadi guide”

Rudi         :    “ Ssst ….. aja seru – seru !”

                     ( keprungu swara bel )

Tanti        :    “ Bubar ngaso kelasmu pelajaran apa Rud/”

Rudi         :    “Basa Jawa, Yen kelasmu Tan ?”

Tanti        :    “Pembiasaan,  yo mlebu kelas!”

Rudi         :    “ Ayo !”

                     ( Rudi lan Tanti banjur mlebu ana ing kelase dhewe – dhewe )

 

 1. B.       Gladhen !
 2. Critakna isine pacelathon mau nganggo basa ngoko !
 3. Wangsulana pitakon ing ngisor iki !
  1. Kapan Rudi lan Tanti anggone padha pacelathon ?
  2. Kegiatan apa kang diparingke Pak Gatot marang para siswa ?
  3. Apa kang njalari Rudi isin nalika mlebu kegiatan MOS ?
  4. Apa sebabe Tanti seneng pelajaran basa Jawa ?
  5. Aranana jinising pembiasaan kang ditindakake ana ing sekolahanmu !

 

Ketrampilan                :    Berbicara

Kompetensi Dasar      :    Bercerita tentang pengalaman yang berkesan

 

 

 1. A.      Wacana kanthi permati !

                     Sis, kancaku jaman isih bocah, wiwit cilik mula senengane pitik. Ing antarane pitik ingon – ingon ana siji sing dadi kelangenane, yaiku pitik jago gedhe sing ndhase ora tukhul wulune, di jenengi si Trondhol.

                     Nalika pinuju usum pitik lara kelas 5 SD, mulih sekolah. Nalika dheweke mlebu omah, weruh ana opor kebul – kebul, ing meja makan. Sis gage njupuk piring lan telap – telap maen sega opor. Rampung maem, karo ngaso Sis niliki kandhang pitik. Sawenehe ana pitike sing wis gelem mangan, lan ana sing mung padha turu nyekukruk. Nanging Si Trondhol kok ora ana ? Ora sranta, Sis banjur menyang pawon, nggoleki ibune.

                     ‘ Bu, Si Trondhol kok ora ana, neng ngendi ya ?”

                     “ O oo anu …… si Trondhol ki esuk mau ujug 0 ujug kok klabak – klabak karo kejet – kejet, kaya pitike Bu Pur sing wingi mati kae lho. Mula timbangane selak ora ngukup, njur takkon mbeleh sisan, “ Ngendikane ibune.

                     “ Dadi opor sing neng meja makan kae ………… ?

                     “ He ‘ he …………………….. Si Trondhol. “

                     Sis kelop – kelop nganti suwe banget. Mripate kembang eluh. Lan jebul ora mung awan kuwi. Tekan dina sesuke lan seminggu nganti rong minggu candhake, saben ngliwati kandhange Si Trondhol, dheweke panggah thenger – thenger, kaya wong kelangan gedhen.

                     Eloke saploke kedadean si Trondhol di masuk opor kae, Sis dadi ora doyan mangan iwak pitik, nganti saprene ( Saiki wis omah – omah lan duwe anak loro ).

 

 1. B.       Gladhen
  1. Ringkesen crita ing ndhuwur 1 ( 5 – 10 ukara )
  2. Apalna ringkesan sing wis katulis banjur critakna ing ngarep kanca – kancamu !
  3. Critakna pengalamanmu sing ora bisa kok lalekake ing ngarep kelas !

 

Ketrampilan                :    Membaca

Kompetensi                :    Membaca dalam hati dan memahami isi bacaan

 

A.           Wacana batin wacan ing ngisor iki !

 

SANDIWARANE PAK GURU

 

Kedadeyan iki wis suwe banget yakuwi nalika aku isih kelas telu SD. Saiki aku wis kuliah. Critane, wektu kuwi aku lagi nggatekake bu Guru sing lagi nerangake pelajaran. Dumadakan ana pak S, guru kl 5, nyuwun idin nimbali aku. Aku sing ditimbali gage maju banjur ndherek pak S tumuju kantor. Ing kantor pak S ngendika, “I, aku mengko arep takon : apa makna Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada? Mengko jawaben : Mempersatukan Nusantara, ngono ya! Aku manthuk.

Bubur kuwi aku dijak mlebu kl 6, Ing kelas kabeh murid padha meneng, anteng, sajak wedi banget. Aku didhawuhi ngadeg ana sacedhake mejane pak S. Sawise pinarak, pak S ndangu aku, “I, apa makna Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada?” Kanthi lancar aku njawab, Mempersatukan Nusantara, Pak S munggel, Ya benar!”

Sawise ngendika ngono pak S ngawasi kabeh muride sajak duka banget. “ Kalian dengar, anak kelas tiga saja bisa menjawab pertanyaan itu, apa kalian nggak malu pertanyaan semudah itu nggak ada yang bisa menjawab ?!!”

Embah bubur kuwi pak S ndukani apa maneh, awit sawise ngendika apa maneh, awit sawise ngendika ngono aku didhawuhi bali menyang kelasku maneh. Turut dalan aku mesam-mesem, apa tumon pak guru nyambi main sandiwara?

 

B.            Tembang lingga lan Andhahan

 1. Tembang Lingga

Tembang sing dunung owah saka asale.

Tuladha :

–    Jawab              –   tulis             –   meja

–    Crita                –    gunung       –   duka, lsp

 1. Tembung Andhahan

Tembung sing wis owah saka asale Owahe tembung mau bisa amarga oleh :

 1. Ater – ater :        –    anuswara ( an, am, any, ang )

–       tripursa ( dak, ko/kok, di )

–       Ka, ke, sa, pa, pi, pra, pri, tar, kuma, kami, kapi.

                   2.  Seselan        :       in, um, er, el

                   3.  Panambang  :       Ku, mu, e, ne, a, i, ana, an, na, en, ake.

                   4.  Dirangkep   :        dwipurwa, dwilingga, dwiwasana.

                   5.  Dicambor    :        watuh, tegel ( wancah )

         

                   Tuladha :

                   –    Njawab                –    tinulis                  –   meja – meja             –  bangjo, lsp

                   –    Critane                 –    sagunung            –   duduka

         

Gladhean :

Rembugen karo kelompokmu, golekna tembung – tembung andhahan ing wacan ndhuwur !

 

 1. C.           Golekana dasanamane :
  1. Awak         :    angga, badan, deha, dhini, lingga, raga, salira, sarira, tubuh, wanda.
  2. Manungsa   :    ………………………………………………………………………………………….
  3. Sirah           :    ………………………………………………………………………………………….
  4. Rambut       :    ………………………………………………………………………………………….
  5. Mata           :    ………………………………………………………………………………………….
  6. Untu           :    ………………………………………………………………………………………….
  7. Tangan        :    ………………………………………………………………………………………….
  8. Sikil            :    ………………………………………………………………………………………….
  9. Ati              :    ………………………………………………………………………………………….
  10. Getih          :    ………………………………………………………………………………………….

 

Ketrampilan                :    Menulis

Kompetensi Dasar      :    Menulis pengalaman pribadi

 

 

Tuladha Pengalaman Pribadi :

                                   

                     Saben ana wong nyebut asma pak Tema utawa pak Sema,aku dadi kelingan maneh kedadean waktu semana jaman sisih SMP. Aku mulih sekolah banjur adus. Nalika byur, byur adus, dumadakan bapak nimbali aku, “ En,mengko bar adus neng omahe pak Tema, dikon maprasi dhadah ya ?

Tanpa mikir dawa aku mangsuli. “ Nggih, pak ! “

Pak Sema biasane pak Tema. O …………… mbak menawa amarga daleme luwih cedhak tinimbang daleme pak Tema, kanthi mengkono bisa enggal ditandangi gaweane

                     Bubar adus aku cepet – cepet sowan pak Sema matur kaya dhawuhe bapak mau. Pak Sema gage nemoni bapak aku dhewe cepet – cepet mlebu omah setengah mlayu njupuk sega, maklum selak lesu. Gandhang – gandhang keprungu ngendikane pak Sema, nyuwun ngapunten Mas Hadi, kalawan putrane ngendika, kala kapurih maprasi dhadhah menapa leres ? “ Wangsulane bapak., ora ki, apa anakku salah krungu ya, aku mau ndawuhi neng omahe pak Tema, sik coba tak timbalane !

Krungu kaya mono aku ndredheg, isin campur wedi. Aku mlayu nemoni ibu, nyuwun tulung supaya ibu sing nemoni nyuwunake ngapura.

                     Eling kadadean kuwi saben bapak ngendika, takrungokake temenan.

 

Gladhen :

 1. Pengalaman pribadi ing ndhuwur isine bap apa ?
 2. Gawea pengalaman pribadimu sing lucu, nggawe seneng,gela, ndadekake susah utawa isin ( wirang ) sing nganti tekan seprene kelingan. Sadurunge gawe, ana bab sing kudu digateke, yaiku :
  1. Prastawa apa apa sing dialami ?
  2. Sapa sing ngalami prastawa mau ?
  3. Ana ngendi lan kapan prastawa mau dialami ?
  4. Kepriye urut – urutane prastawa mau dialami ?

 

Ketrampilan                :    Apresiasi Sastra

Kompetensi dasar       :    Mengapresiasikan Geguritan

 

 

 1. A.      Semaken geguritan ing ngisor iki !

 

IMPENE KERE LUWE

Dening : Susilo Murti

 

Tapak – tapak kang kari

Lan dina – dina kang teka

Rerentengan padha bisacarita

Endah lan renaning tlaga urip

Ginubah urut marga loka

 

Biyung, wedatama wisiking wengi

Jerengna dongeng – dongeng dawa

Rengganana bebana raina

Dina – dina kang kari

Wengi –wengi kang mati

Impen – impen kang padha nglambra

Pada bali pinecut angganing ratri

 

( Lintang – lintang Abgor “ kaca : 153 : 1983 )

 

 

 1. B.       Wangsulana pitakon – pitakon iki !
  1. Apa irah – irahane geguritan sing kosemak mau ?
  2. Sapa sing ngnggit geguritan sing kosemak mau ?
  3. Kapethik saka ngendi geguritan sing kosemak mau ?
  4. Geguritan sing kosemak mau ana pirang pada ?
  5. Apa surasane geguritan sing kosemak mau ?

 

C.        Wacanen geguritan mau ing ngarep kanca – kancamu !

Iklan
By Wahyudi, S.S

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s