KELAS 8 SMT GASAL (2)

UNGGAH-UNGGUH BASA JAWA

 

KELAS                                 : VIII

SEMESTER                          : I

 

KOMPETENSI DASAR         : 2.2. Melakukan percakapan dengan orang yang lebih tua, misalnya

menanyakan atau menyampaikan pesan atau undangan secara lisan.

                                                   Gambar 

 

BASA NGOKO LUGU

Yaiku basa kang tenbung-tembunge aneng sajroning ukara, migunakake tembung ngoko kabeh tanpa kacampuran tembung krama utawa krama inggil.

Gunane basa Ngoko iku digunakake dening:

 1. wong tuwa marang anak.
 2. bocah cilik sing durung bisa omongan cetha.
 3. Wong tuwa marang wong enom sing wis kulina.
 4. wong sing agi grenengan.
 5. wong sabalatan/pada umure sing wis kulina.

Tuladha:

 1. Kowe kuwi wiwit mau kok mung wira-wiri bae ana apa ta?
 2. Kowe kena nonton bal-balan, nanging kudu sinau dhisik.

BASA KRAMA LUGU

Yaiku basa kang tetembungane ana ing sajroning ukara, migunakake tembung krama kabeh, tanpa kecampuran krama inggil utawa ngoko, dene ater ater lan panambange uga tetep dikramakake.

Gunane basa krama lugu iku digunakake dening:

 1. Wong enom marang wong tuwa.
 2. wong kang lagi tetepungan anyar.
 3. batur marang bendhara.
 4. Tenaga marang juragane.

Tuladha:

 1. Sampeyan menawi ningali TV sampun ngantos celak-celak, mboten sae lho, mas!
 2. Kula malah mboten nginten menawi saged panggih sampeyan wonten mriki.

NGOKO ALUS

Yaiku basa kang tetembungane migunakake basa ngoko kang kacampur karo basa krama inggil tumrap wong sing diajak guneman, utawa digunem. Dene ater-ater lan panambange tetep ngoko.

Gunane basa ngoko alus iku dienggo dening:

 1. Wong tuwa marang wong enom sing wis suwe ora kepethuk.
 2. Wong tuwa marang wong enom sing duwe kalungguhan luwih dhuwur.
 3. Wong sing padha umure nanging padha-padha ngajeni.
 4. Wong sing padha pakaryane nanging padha-padha ngajeni.
 5. Wong wadon (Ibu) marang kakunge (Suami).

Tuladha:

 1. Apa panjenengan iki mau ora mireng kabar, yen Pak Kyai sakmenika gerah to, mas?
 2. Yen panjenengan iki mengko sido sowan Pak Dhe, iya matur apa anane bae lho, mas!
 3. Yen dina iki simbah ora tindhak mrene, aku mengko sing sowan mrana.

BASA KRAMA ALUS

Basa krama alus yaiku basa kang tetembunge ana ing ukara migunakake basa krama kang kacampur karo basa krama inggil tumrap wong sing diajak guneman, utawa wong sing digunem. Dene ayer-ater lan panambange uga tetep dikramakake.

GunanE basa krama alus iku dienggo dening:

 1. Anak marang wong tuwane.                            4. Wong enom marang wong tuwa
 2. Murid marang gurune                                      5. Wong sing lagi tetepungan anyar.
 3. batur marang bendharane.                               6. Andhahan marang pimpinan.

TULADHA:

 1. Panjenengan punika ingkang dipun penggalih punapa kok namung kendhel kemawon?
 2. Mugi-mugi sowan kula punika mboten damel kaget penggalih panjenengan.
 3. Menawi kersa Pak Dhe kemawon ingkang dipun aturi tindak mriki.
 4. Prekawis punika sampun nganto pirsa Simbah, mangke mundhak bingung penggalihipun.
 5. Menawi panjenengan ngersakaken mundhut, mangga kula aturi milih piyambak!

 

LATIHAN

 1. Ukara Ngoko ngisor iki, dadekna basa krama alus!
 1. Kowe ora perlu mikir, sing penting saiki dheweke uwis ana omahku!
 2. Yen kowe gelem ndongakake wong mati, sejatine kuwi apik banget.
 3. Dheweke gelem teko ing pengajian iku.
 4. Menawa ana apa bae kudu menehi ngerti marang wong tuamu.
 5. Butuhmu kuwi aba bae, menggko aku sing bakal nyukupi.
 6. Yen ora kleru, mau esuk Pak lik mlaku ing dalan iki.
 7. Menawa kepingin adus, luwih becik sakiki bae.
 8. Aku arep tuku koran kowe titip apa ora?
 9. Rambute simbah kuwi saiki wis katon putih kabeh.
 10. Simbah kuwi saiki pangrungune wis suda, mula yen kowe omong yo rada banter bae.

 

 1. Ukara ing ngisor iki dadekna basa ngoko lugu
 1. Ketingalipun sampeyan punika sampun ngantuk, mila inggih tilem kemawon, mbak!
 2. Menawi sampeyan badhe dhateng griyanipun Pak Anton sapunika kemawon langkung sae.
 3. Punapa sampeyan mbetahaken arta?
 4. Mendha punika reginipun pinten to pak, menawi pikantuk kula tumbase?
 5. Kula malah inggih mboten sekeca, menawi sampeyan mboten saget tumut sapunika.
 1. Ukara ing ngisor iki dadekno basa krama lugu!
 1. Ayo perkara iki pada dirembug bareng-bareng ana kene bae.
 2. Uripe simbah iku wiwit biyen nganti saiki durung tau ngrasakake kepenak.
 3. Muga-muga kowe kabeh tansah diedohke saka goda rencana.
 4. kelakon sing wis kepungkur iku kena kanggo pepeling marang aku lan kowe.
 5. yen kowe krasan ana kene ora perlu nduweni rasa ewuh lan pakewuh.

Pacelathon ing ngisor iki paragakna!

Pak Hari          :       “Dan, preinan sida sowan simbah ing Grabag ta?”

Danu               :       “Inggih, Pak, nanging kula ajrih menawi piyambakan amargi kesupen jaluripun?”

Pak Hari          :       “Saka Magelang numpak bis, minibus, utawa colt jurusan Grabag mudhun ing terminal Grabag, saka kono bisa ngojek, numpak colt utawa ndhokar mudhun kalisasak pas ngarepe daleme Simbah.”

Danu               :       “Menawi mekaten badhe kula cobi. Menapa malih kula dereng nate numpak dhokar.”

Pak Hari          :       “Wah yen numpak dhokar penak tenan, tur bisa nyawang sesawangan kiwa tengen. Bapak ndhisik nalika isih cilik senengane yen numpak cedhak kusir, wis piye sida ta?”

Danu               :       “Inggih Pak, menawi mekaten kula badhe sinau rumiyin amargi benjang ulangan Basa Jawa.”

Pak Hari          :       “Yaw is kana!”

Gladhen         :

Gawea pecelathon antarane wong enom karo wong tuwa kanthi tema bebas nanging nggunakake unggah-ungguh basa kang bener.

Gatekna bebasan ing ngisor iki!

1.     Emban cindhe emban siladan     :         ora padha pangrengkuhe marang siji lan sijine, utawa pilih sih.

2.     Nglungguhi klasa gumelar          :         kari nemu kepenake.

3.     Lanang kemangi                          :         wong lanang kang jirih.

4.     Ora ganja ora unus                      :         rupane ala athine ala.

5.     Kerot tanpa untu                         :         darbe panjangka (ada-ada) nanging ora duwe srana (wragat).

6.     Nututi layangan pedhot              :         ngupaya baline barang remeh kang wis ilang upama ketemua ora gutuk karo rekasane.

7.     Idu didilat maneh                       :         njabel janji kang wis dilairake.

8.     Madu balung tanpa isi                 :         pepadon utawa regejegan kang mung marga barang sepele.

9.     Sedhakep ngawe-awe                 :         wis mareni marang panggawe ala, nagging ing batin isih kepingin nindhakake maneh.

10.   Dicuthat kaya cacing                  :         ditundhung kanthi cara kang siya banget.

Gladen            :

Isenana nganggo bebasan kang wis cumawis ing dhuwur!

1.     Dadi wong lanang mbok aja ….. mung dikon siskamling bae ora wani.

2.     Nalika kondangan aku nggawa payung amarga udan. Mulih kondangan wis terang. Tekan ngomah aku kelingan yen payungku keri.

Ya wis dak ikhlaske katimbang dakgoleki bebasan …..

3.     Bandhit kae pancen bocah kang ….. mula kancane padha sengit.

4.     Dadi wong tuwa marang anak kudu sing adil aja …..

5.     Sajege urip aku wegah dikonsowan ndara Pringga, lha piye wingi aku sowan malah …..

6.     Dadi wong aja sok ….. mengko mundhak ora diprecaya dening wong liyan.

7.     Awake dhewe saiki sing nrima wae Gus, ora sah duwe panjangka kang maneka warna. Awake dhewe iki rak mlarat mengko

mundhak kaya bebasan …..

8.     Wis rong taun anggonku nglamar gawean ora oleh gawe. Wingi sore Pak Lurah nawani aku supaya nyambut gawe ana ing

kelurahan. Ngono kuwi rak bebasan …..

9.     Sukir wis setaun iki mulih saka LP. Wingi kancane teka arep ngajak nggarong. Dheweke mangu-mangu, bebasan …..

10.   Genea mung setip prekarane nganti direwangi padudon! Ngono kuwi rak bebasan ….. wis ayo ndang salaman!

HOMONIM

Gatekna Ukara ing ngisor iki!

1.       Ibu mundhut kajeng wonten ing peken.

2.       Kajeng kula benjang menawi lulus badhe nerasaken wonten ing TN.

Gladhen

Gawea ukara nganggo tembung homonim ing ngisor iki!

1.     ngasta              =      a.   nggawa                          b.   mulang

2.     kaca                =      a.   pengilon                              b.   rai buku

3.     bledug             =      a.   lebu                               b.   anak gajah

4.     sekar                =      a.   kembang                        b.   tembang

5.     ngelih                      =    a.           luwe                      b.   mindhah

6.     waos                =      a.   maca                              b.   tumbak

7.     bakal                =      a.   arep                               b.   kain

8.     wayah              =      a.   wektu                            b.   putu

9.     asma                =      a.   jeneng                            b.   lara mengi

10.   sampun            =      a.   wis                                 b.   aja

Tembung-tembung homonym ing ngisor iki golekana tegese!

1.   a.     Simbah mundhut maoni ing pinggir dalan.

b.     Dadi wong aja seneng maoni liyan.

2.   a.     Yen lagi caturan aja seru-seru.

b.     Kulawarga bapak kula kalebet catur warga.

3.   a.     Wis dhik aja pijer nangis wae!

b.     Mengko dak golekake pijer ing kebon.

4.   a.     Ibu nembe gladhen Sekar Mijil.

b.     Sang Dyah Ayu kencana lutungu mijil saking kedhaton.

5.   a.     Yen omong aja waton muni.

b.     Wingi sore aku kejedhug waton.

Iklan
By Wahyudi, S.S

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s