ATURAN PENULISAN AKSARA JAWA 2

PAUGERAN SRIWEDARI

Gambar

Gambar

Gambar

Gambar

Gambar

 

 

Iklan
By Wahyudi, S.S

KELAS 7 SMT GASAL

Ketrampilan                :    Menyimak

Kompetensi Dasar      :    Mendengar dan memahami percakapan dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekolah dan dirumah / masyarakat

 

 1. A.           Rungokna kanthi premati pacelathon ing ngisor iki !

Rudi         :    “ Ora krasa ya Tan, kegiatan MOS wia rampung “.

Tanti        :    “ Bener kandhamu. Gambaranku MOS iku kegiatane kaya ‘ pemloncoan ‘ kae, jebule para siswa ditepungake karo lingkungan kang ana ing sekolahan. Ana ing kegiatan MOS sing kosenengi apa, Rud ?”

Rudi         :    Kegiatan sing diasta dening Pak Gatot “.

Tanti        :    “ O ……., penghangat suasana”.

Rudi         :    “ Iya, Tan.Kowe ngerti dhewe ta ing kegiatan mau aku lan kanca – kanca didhawuhi– –_Pak Gatot, maju nguculi tali, nanging aku sakanca ora bisa malah digeguyu. Jan, ……, isinku ora karuan. “

Tanti        :    Aku ya seneng kegiatan mau. Ora  Rud, ana ing SMP saya tambah kegiatan lan mata pelajaran, kira – kira sing kok sene-ngi mapel apa?”

Rudi         :    “ Bahasa Inggris. Yen kowe, Tan ?”

Tanti        :    “Basa Jawa. Jalaran gurune anggone mulung nyenengake. Apa maneh yen  lagi nyekar.  Wah, swarane apik tenan”

Rudi         :    Kowe ngono Tan, pinter nembang. Aku yen nembang larase ora tau pas.”

Tanti        :    “ Ora Rud, kowe kok seneng pelajaran Basa Inggris apa jalarane ?”

Rudi         :    Amarga aku kepengin adadi guide.”

Tanti        :    “ Lha wong pawakanmu ‘ndhekmu’ tur lagi bisa yes …….no, kok kepengin dadi guide”

Rudi         :    “ Ssst ….. aja seru – seru !”

                     ( keprungu swara bel )

Tanti        :    “ Bubar ngaso kelasmu pelajaran apa Rud/”

Rudi         :    “Basa Jawa, Yen kelasmu Tan ?”

Tanti        :    “Pembiasaan,  yo mlebu kelas!”

Rudi         :    “ Ayo !”

                     ( Rudi lan Tanti banjur mlebu ana ing kelase dhewe – dhewe )

 

 1. B.       Gladhen !
 2. Critakna isine pacelathon mau nganggo basa ngoko !
 3. Wangsulana pitakon ing ngisor iki !
  1. Kapan Rudi lan Tanti anggone padha pacelathon ?
  2. Kegiatan apa kang diparingke Pak Gatot marang para siswa ?
  3. Apa kang njalari Rudi isin nalika mlebu kegiatan MOS ?
  4. Apa sebabe Tanti seneng pelajaran basa Jawa ?
  5. Aranana jinising pembiasaan kang ditindakake ana ing sekolahanmu !

 

Ketrampilan                :    Berbicara

Kompetensi Dasar      :    Bercerita tentang pengalaman yang berkesan

 

 

 1. A.      Wacana kanthi permati !

                     Sis, kancaku jaman isih bocah, wiwit cilik mula senengane pitik. Ing antarane pitik ingon – ingon ana siji sing dadi kelangenane, yaiku pitik jago gedhe sing ndhase ora tukhul wulune, di jenengi si Trondhol.

                     Nalika pinuju usum pitik lara kelas 5 SD, mulih sekolah. Nalika dheweke mlebu omah, weruh ana opor kebul – kebul, ing meja makan. Sis gage njupuk piring lan telap – telap maen sega opor. Rampung maem, karo ngaso Sis niliki kandhang pitik. Sawenehe ana pitike sing wis gelem mangan, lan ana sing mung padha turu nyekukruk. Nanging Si Trondhol kok ora ana ? Ora sranta, Sis banjur menyang pawon, nggoleki ibune.

                     ‘ Bu, Si Trondhol kok ora ana, neng ngendi ya ?”

                     “ O oo anu …… si Trondhol ki esuk mau ujug 0 ujug kok klabak – klabak karo kejet – kejet, kaya pitike Bu Pur sing wingi mati kae lho. Mula timbangane selak ora ngukup, njur takkon mbeleh sisan, “ Ngendikane ibune.

                     “ Dadi opor sing neng meja makan kae ………… ?

                     “ He ‘ he …………………….. Si Trondhol. “

                     Sis kelop – kelop nganti suwe banget. Mripate kembang eluh. Lan jebul ora mung awan kuwi. Tekan dina sesuke lan seminggu nganti rong minggu candhake, saben ngliwati kandhange Si Trondhol, dheweke panggah thenger – thenger, kaya wong kelangan gedhen.

                     Eloke saploke kedadean si Trondhol di masuk opor kae, Sis dadi ora doyan mangan iwak pitik, nganti saprene ( Saiki wis omah – omah lan duwe anak loro ).

 

 1. B.       Gladhen
  1. Ringkesen crita ing ndhuwur 1 ( 5 – 10 ukara )
  2. Apalna ringkesan sing wis katulis banjur critakna ing ngarep kanca – kancamu !
  3. Critakna pengalamanmu sing ora bisa kok lalekake ing ngarep kelas !

 

Ketrampilan                :    Membaca

Kompetensi                :    Membaca dalam hati dan memahami isi bacaan

 

A.           Wacana batin wacan ing ngisor iki !

 

SANDIWARANE PAK GURU

 

Kedadeyan iki wis suwe banget yakuwi nalika aku isih kelas telu SD. Saiki aku wis kuliah. Critane, wektu kuwi aku lagi nggatekake bu Guru sing lagi nerangake pelajaran. Dumadakan ana pak S, guru kl 5, nyuwun idin nimbali aku. Aku sing ditimbali gage maju banjur ndherek pak S tumuju kantor. Ing kantor pak S ngendika, “I, aku mengko arep takon : apa makna Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada? Mengko jawaben : Mempersatukan Nusantara, ngono ya! Aku manthuk.

Bubur kuwi aku dijak mlebu kl 6, Ing kelas kabeh murid padha meneng, anteng, sajak wedi banget. Aku didhawuhi ngadeg ana sacedhake mejane pak S. Sawise pinarak, pak S ndangu aku, “I, apa makna Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada?” Kanthi lancar aku njawab, Mempersatukan Nusantara, Pak S munggel, Ya benar!”

Sawise ngendika ngono pak S ngawasi kabeh muride sajak duka banget. “ Kalian dengar, anak kelas tiga saja bisa menjawab pertanyaan itu, apa kalian nggak malu pertanyaan semudah itu nggak ada yang bisa menjawab ?!!”

Embah bubur kuwi pak S ndukani apa maneh, awit sawise ngendika apa maneh, awit sawise ngendika ngono aku didhawuhi bali menyang kelasku maneh. Turut dalan aku mesam-mesem, apa tumon pak guru nyambi main sandiwara?

 

B.            Tembang lingga lan Andhahan

 1. Tembang Lingga

Tembang sing dunung owah saka asale.

Tuladha :

–    Jawab              –   tulis             –   meja

–    Crita                –    gunung       –   duka, lsp

 1. Tembung Andhahan

Tembung sing wis owah saka asale Owahe tembung mau bisa amarga oleh :

 1. Ater – ater :        –    anuswara ( an, am, any, ang )

–       tripursa ( dak, ko/kok, di )

–       Ka, ke, sa, pa, pi, pra, pri, tar, kuma, kami, kapi.

                   2.  Seselan        :       in, um, er, el

                   3.  Panambang  :       Ku, mu, e, ne, a, i, ana, an, na, en, ake.

                   4.  Dirangkep   :        dwipurwa, dwilingga, dwiwasana.

                   5.  Dicambor    :        watuh, tegel ( wancah )

         

                   Tuladha :

                   –    Njawab                –    tinulis                  –   meja – meja             –  bangjo, lsp

                   –    Critane                 –    sagunung            –   duduka

         

Gladhean :

Rembugen karo kelompokmu, golekna tembung – tembung andhahan ing wacan ndhuwur !

 

 1. C.           Golekana dasanamane :
  1. Awak         :    angga, badan, deha, dhini, lingga, raga, salira, sarira, tubuh, wanda.
  2. Manungsa   :    ………………………………………………………………………………………….
  3. Sirah           :    ………………………………………………………………………………………….
  4. Rambut       :    ………………………………………………………………………………………….
  5. Mata           :    ………………………………………………………………………………………….
  6. Untu           :    ………………………………………………………………………………………….
  7. Tangan        :    ………………………………………………………………………………………….
  8. Sikil            :    ………………………………………………………………………………………….
  9. Ati              :    ………………………………………………………………………………………….
  10. Getih          :    ………………………………………………………………………………………….

 

Ketrampilan                :    Menulis

Kompetensi Dasar      :    Menulis pengalaman pribadi

 

 

Tuladha Pengalaman Pribadi :

                                   

                     Saben ana wong nyebut asma pak Tema utawa pak Sema,aku dadi kelingan maneh kedadean waktu semana jaman sisih SMP. Aku mulih sekolah banjur adus. Nalika byur, byur adus, dumadakan bapak nimbali aku, “ En,mengko bar adus neng omahe pak Tema, dikon maprasi dhadah ya ?

Tanpa mikir dawa aku mangsuli. “ Nggih, pak ! “

Pak Sema biasane pak Tema. O …………… mbak menawa amarga daleme luwih cedhak tinimbang daleme pak Tema, kanthi mengkono bisa enggal ditandangi gaweane

                     Bubar adus aku cepet – cepet sowan pak Sema matur kaya dhawuhe bapak mau. Pak Sema gage nemoni bapak aku dhewe cepet – cepet mlebu omah setengah mlayu njupuk sega, maklum selak lesu. Gandhang – gandhang keprungu ngendikane pak Sema, nyuwun ngapunten Mas Hadi, kalawan putrane ngendika, kala kapurih maprasi dhadhah menapa leres ? “ Wangsulane bapak., ora ki, apa anakku salah krungu ya, aku mau ndawuhi neng omahe pak Tema, sik coba tak timbalane !

Krungu kaya mono aku ndredheg, isin campur wedi. Aku mlayu nemoni ibu, nyuwun tulung supaya ibu sing nemoni nyuwunake ngapura.

                     Eling kadadean kuwi saben bapak ngendika, takrungokake temenan.

 

Gladhen :

 1. Pengalaman pribadi ing ndhuwur isine bap apa ?
 2. Gawea pengalaman pribadimu sing lucu, nggawe seneng,gela, ndadekake susah utawa isin ( wirang ) sing nganti tekan seprene kelingan. Sadurunge gawe, ana bab sing kudu digateke, yaiku :
  1. Prastawa apa apa sing dialami ?
  2. Sapa sing ngalami prastawa mau ?
  3. Ana ngendi lan kapan prastawa mau dialami ?
  4. Kepriye urut – urutane prastawa mau dialami ?

 

Ketrampilan                :    Apresiasi Sastra

Kompetensi dasar       :    Mengapresiasikan Geguritan

 

 

 1. A.      Semaken geguritan ing ngisor iki !

 

IMPENE KERE LUWE

Dening : Susilo Murti

 

Tapak – tapak kang kari

Lan dina – dina kang teka

Rerentengan padha bisacarita

Endah lan renaning tlaga urip

Ginubah urut marga loka

 

Biyung, wedatama wisiking wengi

Jerengna dongeng – dongeng dawa

Rengganana bebana raina

Dina – dina kang kari

Wengi –wengi kang mati

Impen – impen kang padha nglambra

Pada bali pinecut angganing ratri

 

( Lintang – lintang Abgor “ kaca : 153 : 1983 )

 

 

 1. B.       Wangsulana pitakon – pitakon iki !
  1. Apa irah – irahane geguritan sing kosemak mau ?
  2. Sapa sing ngnggit geguritan sing kosemak mau ?
  3. Kapethik saka ngendi geguritan sing kosemak mau ?
  4. Geguritan sing kosemak mau ana pirang pada ?
  5. Apa surasane geguritan sing kosemak mau ?

 

C.        Wacanen geguritan mau ing ngarep kanca – kancamu !

By Wahyudi, S.S
Sampingan

WAYANG

          Wayang adalah pedalangan dan drama tradisional Indonesia, yang sudah digemari oleh rakyat Indonesia sejak zaman prasejarah sampai sekarang. Wayang yang berasal dari kata bayang, mulai pada zaman purbakala sebagai upacara memanggil arwah dengan memasang lampu minyak kelapa dan menayangkan bayangan pada dinding atau kain putih yang dibentangkan. Wayang kemudian berkembang sejak abad ke-9 dan ke-IO sebagai media untuk pementasan lakon-lakon yang diciptakan bertemakan sastra epos Ramayana dan Mahabharata, dan kemudian sejak abad-abad pertengahan diciptakan pula lakon-lakon bertemakan agama Islam. Jenis-jenis wayang berkembang pesat dari zaman ke zaman, sehingga pada saat ini, terdapat lebih dari 60 jenis wayang, tersebar di seluruh Indonesia.

Beberapa jenis wayang berupa boneka 2 dimensi, terbuat dari kulit, dioperasikan oleh dalang di depan layar kain diterangi oleh lampu, dapat ditonton dari depan atau dari belakang layar, misalnya Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta. Beberapa jenis wayang terdiri dari boneka-boneka tiga dimensi terbuat dari kayu, misalnya Wayang Golek Sunda. Adapun wayang

yang peran-perannya dimainkan oleh manusia, misalnya Wayang Orang, bahkan ada yang menggunakan gambar pada gulungan kain (Wayang Beber) atau yang tidak memakai alat bantu sama sekali, tetapi hanya suara dan gerak tubuh manusia (Wayang Jemblung Banyumas).

Wayang istiwewa sebagai bentuk kesenian karena memiliki sifat-sifat yang dalam bahasa Jawa disebut adiluhung dan edipeni, yaitu sangat agung dan luhur, dan juga sangat indah (etika dan estetika). Para sarjana dunia telah menyebutkan wayang sebagai bentuk drama yang paling canggih di dunia. Wayang berfungsi sebagai tontonan dan tuntunan, dan merupakan gabungan lima jenis seni; yakni.

1. Seni Widya (filsafat dan pendidikan)

2. Seni Drama (pentas dan musik karawitan)

3. Seni Gatra (pahat dan seni lukis)

4. Seni Ripta (sangit dan sastra)

5. Seni Cipta (konsepsi dan ciptaan-ciptaan baru)

TOKOH PANDAWA DALAM KESENIAN WAYANG


oleh: Sutini, BA

Gambar

Dalam Nawasari Warta Edisi II telah disebutkan bahwa salah satu jenis wayang adalah wayang Purwa. Di Museum Mpu Tantular Wayang Purwa dipamerkan di Ruang VII yaitu Ruang Koleksi Kesenian.
Untuk mengenal lebih dekat dengan wayang Purwa, maka kita harus mencoba untuk mengenal para pelaku dari wayang tersebut. Biasanya wayang Purwa ceriteranya berkisar antara ceritera Mahabarata atau Ramayana. Dalam ceritera Mahabarata ada pihak PANDAWA dan pihak KURAWA. Untuk kali ini hanya membahas tentang TOKOH PANDAWA.
Asal Usul
Prabu Pandu Dewanata mempunyai dua orang isteri yaitu Dewi Kuntitalibrata dengan Dewi Madrim. Prabu Pandu adalah putra Raden Abiyasa raja dari Astina, sedangkan Dewi Kuntitalibrata adalah putri dari Prabu Kuntibojo raja Mandura, dan Dewi Madrim adalah putri dari Prabu Mandrapati raja Mandraka.
Dari perkawinan Pandu dengan Kunti menghasilkan 3 putra yaitu: Puntadewa, Bratasena dan Arjuna, sedangkan dari perkawinannya dengan Madrim menghasilkan 2 putra, yaitu: Nakula dan Sadewa, yang dilahirkan kembar. Tetapi kedua anak kembar ini mulai kecil diasuh oleh ibu Kunti karena ditinggal mati ayah dan ibunya (Madrim).
Ketika mengasuh anak Kunti tidak pernah membedakan antara satu dengan lainnya, atau antara anak tiri dengan anak kandung yang dididik dengan cinta kasih seorang ibu sampai menjadi dewasa. Kunti adalah pencerminan seorang IBU yang patut diteladani.
Kelima anak Prabu Pandu itulah yang disebut dengan PANDAWA
1. PUNTADEWA.

Gambar

adalah raja negara Amarta atau Indrapasta. Setelah perang Baratayuda Puntadewa menjadi raja Astina yang bergelar Prabu Kalimataya. Nama lain yang dipakai adalah: Darmawangsa, Darmakusuma, Kantakapura, Gunatalikrama, Yudistira, Sami Aji (sebutan dari Prabu Kresna). Sifatnya: jujur, sabar, hatinya suci, berbudi luhur, suka menolong sesama, mencintai orang tua serta melindungi saudara-saudaranya.
Pusakanya bernama: Jamus Kalimasada, yang mempunyai kekuatan sebagai perlindungan dan petunjuk pada kebenaran serta kesejahteraan. Mempunyai dua isteri yaitu: Dewi Drupadi dan Dwi Kuntulwilaten.

2. BRATASENA.

Gambar

Setelah dewasa bernama Werkudara. adalah ksatria Jodipati dan Tunggulpamenang. Pernah menjadi raja di Gilingwesi, dengan gelar Prabu Tuguwasesa. Nama lain yang dipakai adalah: Bima, Bayusutu, Dandun Wacana, Kusuma Waligita. Sifatnya: jujur, tidak sombong, jiwanya suci, sangat patuh kepada guru-gurunya (terutama dengan Dewa Ruci), mencintai ibunya serta menjaga saudara-saudaranya. Bila berperang semboyannya adalah menang, bila kalah berarti mati. Bratasena adalah merupakan suri tauladan kehidupan dengan sifat yang jujur dan jiwanya suci.
Pusakanya adalah: Kuku Pancanaka di tangan kanan dan kiri sangat ampuh, sangat kuat dan tajam. Selain kuku pancanaka Werkudara juga mempunyai kekuatan angin (lima kekuatan angin), serta dapat membongkar gunung. Mempunyai dua permaisuri yaitu: Arimbi dan Nagagini. Dengan Arimbi mendapatkan putra bernama Gatotkaca, yang dapat terbang tanpa sayap. Dari perkawinannya dengan Nagagini memperoleh putra bernama Antasena yang dapat masuk ke dalam bumi dan menguasai samodra. Bratasena pada waktu lahir dalam keadaan bungkus. Yang menyobek bungkus tersebut adalah Gajah Situ Seno. Pada waktu itu Gajah Situ Seno masuk ke dalam tubuh Bratasena, sehingga mempunyai kekuatan luar biasa dan bisa menyobek bungkus tersebut. Werkudara adalah tokoh yang menguasai keamanan, kekuatannya tidak tertanding, apalagi dengan kehadiran kedua putranya dimana Gatotkaca menguasai keamanan samodra (laut) dan darat. Arjuna adalah tokoh yang sakti, pemanah yang ulung, suka menolong sesama, rasa kemanusiaannya tinggi, tutur katanya lembut, ahli dalam bidang kebudayaan dan kesenian, ahli dalam bidang bertapa. Tetapi ada satu hal kelemahannya yaitu terlalu banyak istri. Pada jaman dulu istri merupakan lambang kehormatan, bisa juga sebagai upeti waktu memenangkan perang, berbeda halnya dengan sekarang apalagi dengan adanya PP. 10 th. 1983 yang mengatur tentang perkawinan.
3. ARJUNA.

Gambar
adalah ksatria Madukara, juga menjadi raja di Tinjomoya. Nama lain yang dipakai sangat banyak, antara lain: Janaka, Parta, Panduputra, Kumbawali, Margana, Kuntadi, Indratanaya, Prabu Kariti, Palgunadi, Dananjaya. Sifatnya: Suka menolong sesama, gemar bertapa, cerdik dan pandai, ahli dibidang kebudayaan dan kesenian.
Arjuna adalah ksatria yang sakti mandraguna, kekasih para Dewa, ia adalah titisan Dewa Wisnu. Istri Arjuna banyak sekali, ia dijuluki lelananging jagad, parasnya sangat tampan dan tidak ada tandingannya. Permaisurinya di arcapada adalah Wara Sumbadra dan Wara Srikandi. Selain itu masih banyak lagi istri-istrinya antara lain: Rarasati, Sulastri, Gandawati, Ulupi, Maeswara, dsbnya.
Permaisuri di kahyangan antara lain Dewi Supraba, Dewi Dersanala pada bidadari di Tinjomaya. Arjuna berjiwa ksatria, berjiwa luhur, suka menolong, serta kesayangan para Dewa. Tetapi ada kelemahan yang tidak boleh diteladani dan ditrapkan pada jaman sekarang yaitu beristri banyak.
4. NAKULA.

Gambar
adalah anak ke empat Prabu Pandu Dewanata dengan Dewi Madrim yang lahir kembar dengan Sadewa. Ayah dan ibunya (Madrim) meninggal pada waktu si kembar masih kecil, oleh karena itu sejak kecil mereka diasuh oleh ibu Kunti dengan tidak membedakan antara satu dengan lainnya.
Setelah perang Bratajuda Nakula dan Sadewa menjadi raja di Mandraka dengan Sadewa. Nama lain adalah Raden Pinten. Nakula adalah ahli dalam bidang Pertanian. Pada waktu perang Baratayuda, Nakula dan Sadewa yang bisa meluluhkan hati Prabu Salya (dari pi- hak Kurawa). Sebab Prabu Salya adalah saudara Dewi Madrim, selain itu sebenarnya dalam hatinya memihak pada kebenaran yaitu Pandawa. Akhirnya Prabu Salya memberitahukan kepada Nakula dan Sadewa bahwa yang bisa mengalahkannya hanyalah Puntadewa, karena Puntadewa berdarah putih.
5. SADEWA.

adalah anak kelima Prabu Pandu dengan Madrim, dilahirkan kembar dengan Nakula. Setelah perang Baratayuda Sadewa menjadi raja dengan Nakula di Mandraka. Nama kecil Sadewa adalah raden Tangsen. Sadewa adalah ahli dalam bidang peternakan.
Ia kawin dengan Endang Sadarmi, anak Bagawan Tembangpetra dari Pertapaan Parangalas, dan mempunyai putra bernama Sabekti.
Dengan adanya sifat-sifat Pandawa yang seperti tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Pandawa, kerajaan Amarta menjadi kerajaan yang kuat, aman, adil dan makmur. Hal ini dapat dibuktikan selain dengan sifat-sifat mereka yang jujur, membela kebenaran dan sebagainya, juga berkat kemampuan disegala bidang. Puntadewa adalah ahli dalam bidang kerohanian, ahli dalam hal bertapa, ia berdarah putih, tokoh ini mementingkan perdamaian, persatuan, kesejahteraan bersama.


Si Kembar Nakula dan Sadewa adalah tokoh yang mencerminkan tingkah laku untuk mencapai kesejahteraan/kemakmuran hidup, karena Nakula adalah ahli dan tekun dalam bidang pertanian, sedangkan Sadewa ahli dan tekun dalam bidang peternakan.
Sebenarnya Pandawa masih mempunyai saudara tua yang bernama Adipati Karno, semasa kecil dinamakan Suryatmaja. Suryatmaja adalah putra Dewi Kunti dengan Dewa Surya sebelum menikah dengan Pandu. Ini disebabkan adanya perbuatan serong Dewa Surya yang bisa mengakibatkan Kunti menjadi hamil. Akhirnya Dewa Surya ber tanggung jawab atas perbuatannya itu dengan jalan, pada waktu melahirkan bayi (Suryatmaja) keluar lewat telinga, dengan demikian maka Kunti dianggap masih suci.

Bayi yang diberi nama Suryatmaja kemudian dilarung (dihanyutkan) disungai Yamuna yang kemudian diketemukan oleh Prabu Radeya di Petapralaya (dibawah kokuasaan Astian). Karena merasa dibesarkan dan mukti wibawa di Astina, maka pada waktu perang Baratayuda Adipati Karna berjuang dengan gagah berani untuk membela negaranya. Ia menjadi senapati perang di pihak Astina, tetapi akhirnya karna gugur oleh adiknya sendiri yaitu Arjuna.
Adipati Karna adalah suri tauladan sebagai pahlawan yang gigih membela negara, meskipun rajanya (Astina) dipihak yang salah tetapi bagaimanapun juga negaranya harus dibela dari kehancuran, yang dibuktikan sampai titik darah penghabisan.

Sumber : buku Nawasari warta edisi III pebruari 1996

a. Wayang Beber berupa selembar kertas atau kain yang berukuran sekitar 80 cm X 12 meter, yang digambari dengan beberapa adegan lakon wayang tertentu. Satu gulung wayang beber biasanya terdiri atas 16 adegan. Pada saat pergelaran bagian gambar yang menampilkan adegan lakon itu dibuka dari gulungannya, dan sang Dalang menceritakan kisah yang terlukis dalam setiap adegan itu. Wayang Beber pada umumnya menceritakan kisah Panji.

Jenis wayang ini oleh sebagian orang dianggap yang paling tua, tetapi sebagian lainnya mengatakan Wayang kulitlah yang paling mula diciptakan orang di Pulau Jawa. Sampai tahun 1986, masih ada dua orang juru sungging (pelukis) Wayang beber. Yang satu tinggal di Surakarta, di kampung Kadipiro, namanya Hadisuwarno. Sedangkan yang seorang lagi bernama Musyafiq, tinggal di Surabaya.

b. Wayang Kulit Purwa merupakan jenis wayang yang paling populer di masyarakat sampai saat ini. Wayang Kulit Purwa mengambil cerita dari kisah Mahabarata dan Ramayana.  Peraga wayang yang dimainkan oleh seorang dalang terbuat dari lembaran kulit kerbau (atau sapi) yang dipahat menurut bentuk tokoh wayang dan kemudian disungging dengan warna warni yang mencerminkan perlambang karakter dari sang Tokoh.

Agar lembaran wayang itu tidak lemas, digunakan “kerangka penguat” yang mem­buatnya kaku. Kerangka itu disebut cempurit, terbuat dari tanduk kerbau atau kulit penyu. Jenis wayang ini tersebar hampir di seluruh Jawa dan daerah transmigrasi, bahkan juga di Suriname  di benua Amerika bagian selatan.

Pergelaran Wayang Kulit Purwa diiringi dengan seperangkat gamelan sedangkan penyanyi wanita yang menyanyikan gending-­gending tertentu, disebut pesinden atau waranggana.

Antara dalang, pesinden, gamelan di satu sisi dan penonton di sisi lain dibatasi oleh sebuah layar kain berukuran sekitar 125 cm X 600 cm, yang disebut kelir. Di atas dalang dipasang lampu yang disebut blencong. Dengan memainkan wayang di sinar blencong, penonton di balik kelir dapat menyaksikan gerak bayangan wayang itu. Dalam bahasa Jawa, wayang atau wewayangan memang berarti bayangan.

Semula pergelaran Wayang Kulit selalu dilakukan pada malam hari, semalam suntuk. Karena itulah diperlukan alat penerangan, semacam lampu minyak yang disebut blencong. Baru mulai tahun 1930-an beberapa dalang mulai mempergelarkan Wayang Kulit Purwa pada siang hari. Kemudian, sejak tahun 1955­an beberapa orang dalang muda memprakarsai pemampatan waktu pergelaran menjadi hanya sekitar empat jam. Upaya memampatkan pergelaran wayang menjadi empat jam atau kurang ini, terutama hanya untuk melayani para wisatawan manca negara yang umumnya tidak betah menonton pertunjukan seni yang berlama-lama.

Dalam bahasa Jawa, kata wayang berarti “bayangan”.

Jika ditinjau dari arti filsafatnya “wayang” dapat diartikan

sebagai bayangan atau merupakan pencerminan dari sifatsifat

yang ada dalam jiwa manusia, seperti angkara

murka, kebajikan, serakah dan lain-lain.

Sebagai alat untuk memperagakan suatu ceritera wayang.

Dimainkan oleh seorang dalang yang dibantu oleh

beberapa orang penabuh gamelan dan satu atau dua orang

waranggana

sebagai vokalisnya.

Di samping itu, seorang dalang kadang kadang juga

mempunyai seorang pembantu khusus untuk dirinya, yang

bertugas untuk mengatur wayang sebelum permainan

dimulai dan mempersiapkan jenis tokoh wayang yang

akan dibutuhkan oleh dalang dalam menyajikan ceritera.

Fungsi dalang di sini adalah mengatur jalannya

pertunjukan secara keseluruhan. Dialah yang memimpin

semua crewnya untuk luluh dalam alur ceritera yang

disajikan.

Bahkan sampai pada adegan yang kecil-kecilpun harus

ada kekompakan di antara semua crew kesenian tersebut.

Dengan demikian, di samping dituntut untuk bisa

menghayati masing-masing karakter dari tokoh-tokoh

yang ada dalam pewayangan, seorang dalang juga harus

mengerti tentang

gending (lagu).

Desain lantai yang dipergunakan dalam permainan

wayang berupa garis lurus, dan dalam memainkan

wayang, seorang dalang dibatasi oleh alas yang dipakai

untuk menancapkan

wayang.

Dalam pertunjukan wayang dikenal set kanan dan set kiri.

Set kanan merupakan kumpulan tokoh tokoh atau satriasatria

pembela kebenaran dan kebajikan, sedangkan set

kiri adalah tempat tokoh-tokoh angkara murka. Walaupun

demikian ketentuan ini tidak mutlak.

Untuk memperagakan berbagai setting/dekorasi dan

pergantian adegan biasanya dipakai simbol berupa

gunungan.

Pertunjukan wayang bisa dilakukan pada siang maupun

malam

hari, atau sehari semalam.

Lama pertunjukan untuk satu lakon adalah sekitar 7

sampai 8

jam.

Instrumen musik yang digunakan dalam mengiringi

pertunjukan wayang secara lengkap adalah gamelan Jawa

pelog dan slendro, tetapi bila tidak lengkap yang biasa

digunakan

adalah dan jenis slendro saja.

Vokalis putri dalam iringan musik yang disebut

waranggono

bisa satu orang atau lebih.

Di samping itu, masih ada vokalis pria yang disebut

penggerong atau wirasuara, yang jumlahnya 4 sampai 6

orang dan bertugas mengiringi waranggana dengan suara

“koor”.

Vokalis pria ini bisa disediakan khusus atau dirangkap

oleh penabuh gamelan, sehingga penabuh gamelan adalah

juga penggerong.

Dalam menentukan lakon yang akan disajikan seorang

dalang tidak bisa begitu saja memilih sesuai dengan

kehendaknya.

Ia dibatasi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah:

(1) jenis wayang yang dipergunakan sebagai alat

peragaan;

(2) kepercayaan masyarakat sekitarnya;

(3) keperluan diadakannya pertunjukan tersebut.

Jenis wayang akan mempengaruhi lakon yang bisa

disajikan lewat wayang-wayang tersebut.

Seperangkat wayang kulit misalnya hanya dapat dipakai

untuk memainkan ceritera-ceritera dari Mahabarata atau

Ramayana.

Wayang kulit tidak bisa di pakai untuk menampilkan

babad Menak.

Sebaliknya perangkat wayang golek tidak dapat

digunakan untuk melakonkan Mahabarata, ini

dikarenakan tokoh tokoh yang ada dalam wayang-wayang

tersebut memang sudah dibuat untuk pementasan lakonlakon

(ceritera-ceritera) tertentu.

Dalam suatu masyarakat, terutama masyarakat pedesaan,

yang masih patuh pada tradisi dan adat istiadat

peninggalan para leluhurnya, banyak kita jumpai

pantangan-pantangan atas suatu lakon tertentu untuk

pertunjukan wayang.

Sebagian masyarakat misalnya beranggapan bahwa lakon

Bharatayuda tabu untuk dipentaskan dalam upacara

perayaan perkawinan.

Apabila pantangan ini dilanggar, orang yakin bahwa

keluarga tersebut akan mengalami kesusahan.

Entah akan ada anggota keluarga yang meninggal, akan

terjadi perceraian dalam keluarga tersebut, atau

malapetaka lainnya.

Di daerah-daerah pedesaan juga masih banyak kita jumpai

upacara-upacara adat yang diselenggarakan dengan

pertunjukan wayang. Untuk suatu upacara tertentu, lakon

wayang yang dipentaskan juga tertentu.

Pada upacara bersih desa, yaitu selamatan sesudah panen,

lakon yang harus dipertunjukkan adalah “Kondure Dewi

Sri” (Pulangnya Dewi Sri), sedangkan untuk upacara

ngruwat lakonnya adalah Batara Kala.

Selain batasan-batasan ini lakon wayang sering kali juga

ditentukan oleh permintaan penanggap2 atau atas

kesepakatan antara pihak dalang dan penanggap wayang.

Mengenai asal mula timbulnya wayang di Indonesia

pendapat dari beberapa ahli dapat digunakan sebagai

pedoman untuk memaparkan hal ini.

Salah satu pendapat yang didukung oleh data yang kuat

disampaikan oleh Sri Mulyono. Mengenai timbulnya

pertunjukan wayang ini Mulyono berpendapat bahwa

pertunjukan wayang kulit dalam bentuknya yang asli,

yaitu dengan segala sarana pentas / peralatannya yang

serba sederhana, yang pada garis besarnya sama dengan

yang sekarang kita lihat, yaitu dengan menggunakan

wayang dari kulit diukir (ditatah), kelir, blencong,

kepyak, kotak dan lain sebagainya, sudah dapat dipastikan

berasal dan merupakan hasil karya orang Indonesia asli di

Jawa, sedangkan timbulnya jauh sebelum kebudayaan

Hindu datang.

Pertunjukan wayang kulit ini pada dasarnya merupakan

upacara keagamaan atau upacara yang berhubungan

dengan kepercayaan untuk menuju “Hyang”, dilakukan di

malam hari oleh seorang medium (syaman) atau

dikerjakan sendiri oleh kepala keluarga dengan

mengambil ceritera-ceritera dari leluhur atau nenek

moyangnya.

Upacara ini dimaksudkan untuk memanggil dan

berhubungan dengan roh nenek moyang guna memohon

pertolongan dan restunya apabila keluarga itu akan

memulai atau telah selesai menunaikan suatu tugas.

Upacara semacam ini diperkirakan timbul pada jaman

Neohithik Indonesia atau pada ± tahun 1500 SM.

Dalam perkembangannya kemudian upacara ini

dikerjakan oleh seorang yang memiliki keahlian, atau

menjadikannya suatu pekerjaan tetap, yang disebut

dalang.

Dalam kurun waktu yang cukup lama pertunjukan

wayang kemudian terus berkembang setahap demi

setahap namun tetap mempertahankan fungsi intinya,

yaitu sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan

sistim kepercayaan dan pendidikan.

Berkenaan dengan perkembangan kesenian wayang ini

sebagai ibu kota kerajaan Mataram Baru, Yogyakarta

telah memberikan tempat hidup yang subur bagi kesenian

wayang, sebagaimana tercermin dan didirikannya sekolah

dalang Habiranda pada tahun 1925 di kota ini.

Kini para dalang lulusan sekolah Habiranda banyak

tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengenai jenis wayang yang dikenal oleh masyarakat

Jawa, ternyata ada beberapa jenis yaitu: Wayang Kulit/

Purwa; Wayang Klithik; Wayang Golek dan Wayang

Orang.

Wayang Kulit Purwa

 

Sesuai dengan namanya, wayang kulit terbuat dari kulit

binatang (kerbau, lembu atau kambing). Wayang kulit

dipakai untuk memperagakan Lakon lakon dari Babad

Purwa yaitu Mahabarata dan Ramayana, oleh karena itu

disebut juga Wayang Purwa.

Sampai sekarang pertunjukan wayang kulit disamping

merupakan sarana hiburan juga merupakan salah satu

bagian dari upacara-upacara adat seperti: bersih desa,

ngruwat dan lain-lain.

Untuk mementaskan pertunjukan wayang kulit secara

lengkap dibutuhkan kurang lebih sebanyak 18 orang

pendukung. Satu orang sebagai dalang, 2 orang sebagai

waranggana, dan 15 orang sebagai penabuh gamelan

merangkap wiraswara.

Rata-rata pertunjukan dalam satu malam adalah 7 sampai

8 jam, mulai dari jam 21.00 sampai jam 05.00 pagi. Bila

dilakukan pada siang hari pertunjukan biasanya dimulai

dari jam 09.00 sampai dengan jam 16.00.

Tempat pertunjukan wayang ditata dengan menggunakan

konsep pentas yang bersifat abstrak. Arena pentas terdiri

dari layar berupa kain putih dan sebagai sarana tehnis di

bawahnya ditaruh batang pisang untuk menancapkan

wayang.

Dalam pertunjukan wayang kulit, jumlah adegan dalam

satu lakon tidak dapat ditentukan. Jumlah adegan ini akan

berbeda-beda berdasarkan lakon yang dipertunjukkan atau

tergantung dalangnya.

Sebagai pra-tontonan adalah tetabuhan yang tidak ada

hubungannya dengan ceritera pokok, jadi hanya bersifat

sebagai penghangat suasana saja atau pengantar untuk

masuk ke pertunjukan yang sebenarnya.

Sebagai pedoman dalam menyajikan pertunjukan wayang

kulit biasanya seorang dalang akan menggunakan pakem

pedalangan berupa buku pedalangan.

Namun ada juga dalang yang menggunakan catatan dari

dalang-dalang tua yang pengetahuannya diperoleh lewat

keturunan. Meskipun demikian, seorang dalang diberi

kesempatan pula untuk berimprovisasi, karena pakem

pedalangan tersebut sebenarnya hanya berisi inti ceritera

pokok saja.

Untuk lebih menghidupkan suasana dan membuat

pertunjukan menjadi lebih menarik, improvisasi serta

kreativitas dalang ini memegang peranan yang amat

penting. Warna rias wajah pada wayang kulit mempunyai

arti simbolis, akan tetapi tidak ada ketentuan umum di

sini.

Warna rias merah untuk wajah misalnya, sebagian besar

menunjukkan sifat angkara murka, akan tetapi tokoh

Setyaki yang memiliki warna rias muka merah bukanlah

tokoh angkara murka. Jadi karakter wayang tidaklah

ditentukan oleh warna rias muka saja, tetapi juga

ditentukan oleh unsur lain, seperti misalnya bentuk

(patron) wayang itu sendiri.

Tokoh Arjuna, baik yang mempunyai warna muka hitam

maupun kuning, adalah tetap Arjuna dengan sifat-sifatnya

yang telah kita kenal. Perbedaan warna muka seperti ini

hanya untuk membedakan ruang dan waktu

pemunculannya. Arjuna dengan warna muka kuning

dipentaskan untuk adegan di dalam kraton, sedangkan

Arjuna dengan warna muka hitam menunjukkan bahwa

dia sedang dalam perjalanan. Demikian pula halnya

dengan tokoh Gatotkaca, Kresna, Werkudara dan lainlain.

Perbedaan warna muka wayang ini tidak akan diketahui

oleh penonton yang melihat pertunjukan dari belakang

layar.

Alat penerangan yang dipakai dalam pertunjukan wayang

kulit dari dahulu sampai sekarang telah banyak

mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan

teknologi. Dalam bentuk aslinya alat penerangan yang

dipakai pada pertunjukan wayang kulit adalah blencong,

kemudian berkembang menjadi lampu minyak tanah

(keceran), petromak, sekarang banyak yang menggunakan

lampu listrik.

Wayang Klithik

Wayang klithik terbuat dari kayu dengan dua dimensi

(pipih) yang hampir mendekati bentuk wayang kulit.

Terdapat persamaan antara wayang kulit dengan wayang

klithik, misalnya pada gamelan, vokalis, bahasa yang

digunakan dalam dialog, desain lantai, alat penerangan

yang dipakai dalam pertunjukan dan lain-lain. Meskipun

demikian, banyak juga kita jumpai perbedaanperbedaannya.

Pertunjukan wayang klithik umumnya hanya berfungsi

sebagai tontonan biasa yang kadang-kadang di dalamnya

diselipkan penerangan-penerangan dari pemerintah.

Setting panggung sedikit agak berbeda dengan wayang

kulit.

Wayang klithik ini meskipun desain lantainya berupa

garis lurus, tetapi tidak menggunakan layar, untuk

menancapkan wayang digunakan bambu yang sudah

dilubangi.

Ceritera yang ditampilkan dalam pertunjukan wayang

klithik diambil dari ceritera babad, dan umumnya hanya

diambil dari babad Majapahit, mulai dari masuknya

Damarwulan menjadi abdi sampai dia menjadi raja.

Dalang dalang wayang klithik umumnya memperoleh

pengetahuan tentang kesenian dari orang tua mereka yang

juga dalang wayang klithik. Lembaga pendidikan untuk

dalang wayang klithik tidak dijumpai, sebab wayang

klithik memang kurang populer dalam masyarakat.

Wayang Golek

Seperti halnya wayang klithik wayang golek juga terbuat

dari kayu, tetapi wayang golek memiliki tiga dimensi

(seperti boneka). Wayang golek ini lebih realis dibanding

dengan wayang kulit dan wayang klithik, sebab selain

bentuknya menyerupai bentuk badan manusia dia juga

dilengkapi dengan kostum yang terbuat dari kain.

Pertunjukan wayang golek selain untuk tontonan biasa,

juga masih sering dipentaskan sebagai upacara bersih

desa.

Lakon yang diperagakan berasal dari babad Menak yaitu

sejarah tanah Arab menjelang kelahiran Nabi Muhammad

S.A.W.

Menurut keterangan, ceritera ini dikarang oleh Pujangga

Ronggowarsito.

Berbeda dengan wayang kulit, warna rias muka wayang

golek cukup jelas penggolongan simbolisnya, yakni

sebagai berikut:

(1) warna merah untuk watak kemurkaan,

(2) warna putih untuk watak baik dan jujur,

(3) wama merah jambu untuk watak setengah-setengah,

(4) warna hijau untuk watak tulus,

(5) warna hitam untuk watak kelanggengan.

Kostum wayang juga menunjukkan status dan

peranannya. Misalnya saja, kostum topong adalah untuk

peran raja, kostum jangkangan untuk peran satria, kostum

jubah untuk peran pendeta, kostum rompi untuk peran

cantrik, dan kostum serban untuk peran adipati.

Pendidikan kesenian dalang wayang golek juga mirip

wayang klithik, yaitu berasal dari pengalaman atau ajaran

orang tua yang juga dalang.

Wayang Orang

Wayang Orang merupakan bentuk perwujudan dari

wayang kulit yang diperagakan oleh manusia. Jadi

kesenian wayang orang ini merupakan refleksi dari

wayang kulit. Bedanya, wayang orang ini bisa bergerak

dan berdialog sendiri.

Fungsi dan pementasan Wayang Orang, disamping

sebagai tontonan biasa kadang-kadang juga digunakan

untuk memenuhi nadzar.

Sebagaimana dalam wayang kulit, lakon yang biasa

dibawakan dalam Wayang Orang juga bersumber dari

Babad Purwa yaitu Mahabarata dan Ramayana. Kesenian

Wayang Orang yang hidup dewasa ini pada dasarnya

terdiri dari dua aliran yaitu gayaSurakarta dan gaya

Yogyakarta.

Perbedaan yang ada di antara dua aliran terdapat terutama

pada intonasi dialog, tan, dan kostum. Dialog dalam

Wayang Orang gayaSurakarta lebih bersifat realis sesuai

dengan tingkatan emosi dan suasana yang terjadi, dan

intonasinya agak bervariasi.

Dalam Wayang Orang gayaYogyakarta dialog

distilisasinya sedemikian rupa dan mempunyai pola yang

monoton.

Hampir semua group Wayang Orang yang dijumpai

menggunakan dialog gayaSurakarta. Jika toh ada

perbedaan, perbedaan tersebut hanya terdapat pada tarian

atau kadangkadang pada kostum.

Untuk menyelenggarakan pertunjukan wayang orang

secara lengkap, biasanya dibutuhkan pendukung sebanyak

35 orang, yang terdiri dan:

(1) 20 orang sebagai pemain (terdiri dari pria dan wanita);

(2) 12 orang sebagai penabuh gamelan merangkap

wiraswara;

(3) 2 orang sebagai waranggana;

(4) 1 orang sebagai dalang.

Dalam pertunjukan Wayang Orang, fungsi dalang yang

juga merupakan sutradara tidak seluas seperti pada

wayang kulit. Dalang wayang orang bertindak sebagai

pengatur perpindahan adegan, yang ditandai dengan suara

suluk atau monolog.

Dalam dialog yang diucapkan oleh pemain, sedikit sekali

campur tangan dalang. Dalang hanya memberikan

petunjuk-petunjuk garis besar saja. Selanjutnya pemain

sendiri yang harus berimprovisasi dengan dialognya

sesuai dengan alur ceritera yang telah diberikan oleh sang

dalang.

Pola kostum dan make up Wayang Orang disesuaikan

dengan bentuk (patron) wayang kulit, sehingga pola

tersebut tidak pernah kita temukan dalam kehidupan

sehari-hari. Pertunjukan Wayang Orang menggunakan

konsep pementasan panggung yang bersifat realistis.

Setiap gerak dari pemain dilakukan dengan tarian, baik

ketika masuk panggung, keluar panggung, perang ataupun

yang lain-lain. Gamelan yang dipergunakan seperti juga

dalam wayang kulit adalah pelog dan slendro dan bila

tidak lengkap biasanya dipakai yang slendro saja.

Lama pertunjukan wayang orang biasanya sekitar 7 atau 8

jam untuk satu lakon, biasanya dilakukan pada malam

hari. Pertunjukan pada siang hari jarang sekali dilakukan.

Sebelum pertunjukan di mulai sering ditampilkan pratontonan

berupa atraksi tari-tarian yang disebut ekstra,

yang tidak ada hubungannya dengan lakon utama.

Langen Mandra Wanara

Langen Mondro Wanoro adalah suatu jenis kesenian

tradisional yang menyerupai wayang orang, akan tetapi

berbeda dalam dialog dan tariannya. Ceritera yang

dipentaskan bersumber pada kitab Ramayana dan satu

pertunjukan hanya mengambil bagian-bagian tertentu saja

dari kitab tersebut, misalnya Rahwono Gugur, Anggodo

Duto dan sebagainya.

Kesenian ini biasanya diadakan untuk keperluan upacara –

upacara perkawinan, memperingati hari besar, dan lainlain,

yang sekarang sedikit demi sedikit mengalami

perubahan dalam bentuk penyajiannya.

Untuk sebuah pementasan Langen Mondro Wanoro

dibutuhkan pendukung sebanyak ± 45 orang yang terdiri

dari pria dan wanita, yaitu 30 orang sebagai pemain, 13

orang sebagai penabuh gamelan, satu orang sebagai

waranggana dan satu orang sebagai dalang.

Fungsi dalang dalam pertunjukan ini sama dengan fungsi

dalang dalam wayang orang, yaitu sebagai pengatur laku

dan membantu aktor dalam penyampaian ceritera dengan

melakukan monolog atau suluk.

Kostum dan make up yang dipakai juga mengikuti patron

wayang kulit. Dalam menyampaikan ceritera para pemain

menggunakan dialog yang dilakukan dengan nembang

(menyanyi) sedangkan aktivitasnya di panggung

diwujudkan melalui tarian yang dilakukan dengan

jengkeng (berdiri di atas lutut).

Pertunjukan Langen Mondro Wanoro ini menggunakan

konsep pentas yang berbentuk arena dan biasanya

dilakukan di pendopo. Sebagai alat penerangan kini sudah

dipergunakan petromak. Alat musik yang dipakai adalah

gamelan Jawa lengkap yaitu pelog dan slendro, atau

slendro saja.

Pertunjukan dilakukan pada waktu malam hari selama ± 7

jam sebelum permainan dimulai biasanya didahului oleh

pra-tontonan yang berupa tetabuhan atau tari-tarian.

WAYANG

By Wahyudi, S.S

KELAS IX SMT GENAP (2.1)

KELAS                           : IX

SEMESTER                    : GENAP

KOMPETENSI DASAR  : 2.1. Bercerita tentang peristiwa aktual

Ketrampilan                   :  Membaca

Gambar

A.        Wacanen kanthi lafal lan intonasi kang bener tuladha pawarta ing ngisor iki !

 Ngamanake arus mudhik lan balik

            Kaya padatan saben nyedhaki dina lebaran wong-wong sing padha nglembara racak ngelengak mudhik utawa bali / tilik menyang desane sakawit. Gagandhengan anane krisis moneter kang mahanani rusgan kebutuhan ngalami kaundhakan sing ora mekakat, saenggo kahanana kaya mengkono uga nggawa pengaruh tumrap kang padha mudhik. Nanging pamarintah lumantar industri kang gegayutan uga kudu mikirake supaya arus mudhik sarta arus balik mau bisa lancer, aman lan nyaman sarana nyedhiake kendharaan transportasi darat, gegana lan lautkang nyukupi.

Nalika rapat “dengar pendapat” klawan DPRD I Jateng, Ka Kanwil Dephub Jateng Ir. Erlan Prasetya ngendikakake, menawa para penumpang sing nggunakake jasa angkutan bus ing Lebaran taun iki mundhak 15 persen. Mula kanggo nyukupi sarana angkutan Lebaran 1998 iki, mligine tumrap pemudhik asal Jateng, wis disiapake bus 4.572. armada kasebut kaajab bisa ngladeni penumpang trayek antar propinsi sarta kota ing sajroning propinsi. Ing antarane bus-bus saka PPD (95), DAMRI (50), pariwisata (90), sarta bus trayek alihan (100).

Kanthi asumsi sedina 115 rit lan saben bus duwe kapasitas 50, sedina ngangkut wong 262.890.

Lumakune bus-bus angkutan Lebaran mau diwiwiti 23 Januari tumeka 7 Februari. Beda karo sepur (kereta api) Lebaran sing kawiwitan H-20 tumeka H+20, utawa kawiwitan 9 Januari.

Kanggo ngantisipasi padhete penumpang, pihak PJKA malah menehi diskon marang masyarakat kang  migunakake jasa angkutan sepur.  Yaiku tumrap penumpang H-20 nganti H-16 sarta H+16 nganti H+20 entuk potongan 20 persen. Tumrap penumpang ing dina H-15 nganti H-11 sarta H+10 tumeka H+15 oleh potongan 15 persen. Nuli penumpang ing dina H-10 nganti H-4 apadene ing dina H+5 tumeka H+9 entuk potongan 10 persen.

Para penumpang Lebaran sing migunakake sepur ing taun iki kaduga bakal mundhak 7,5 persen. Ewasemono para warga masyarakat ora usah kuwatir. Awit ing stasiun KA Semarang kasadhiyakake 51 sepur kanthi kapasitas lungguh 3.858. Iki kanggo tujuwan Semarang-Jakarta lan Semarang-Sala. Kejaba kuwi, ing Stasiun Tegal dicepaki 8 sepur K3 sing kapasitas papan lungguhe 848, kanthi tujuan Jakarta. Ing Stasiun Purwokerto ana 14 sepur sing bisa momot 1.094 papan lungguh. Banjur ing Stasiun Kutoarjo wis disedhiyakake 44 sepur kanthi papan lungguh sing kapasitase 4.286. Lan ing Stasiun Balapan Sala ana 50 sepur kanthi 8 KA rangkaian sing kapasitas papan lungguhe 4.348.

Diterangake dening Ka. Kanwil Dephub Jateng, yen kanggo nyukupi kebutuhan akehe penumpang mengko, ing saben stasiun uga wis nyiapake sepur-sepur penumpang tambahan kaping 6. Yaiku tambahan rit ing Stasiun Tawang lan Poncol (Semarang), sarta ing Stasiun Balapan Sala.

Sauntara kuwi, kanggo para calon penumpang Lebaran kang nggunakake jasa angkutan laut uga wis disedhiyakake 22 Call (pemberangkatan) saka Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kapasitas sing ana kanthi 22.950 papan lungguh. Ing Lebaran taun iki manut petungan wong-wong sing nggunakake jasa angkutan laut mundhak 10 persen. Dene kanggo jasa angkutan gegana, penumpang Lebaran iki kira-kira mundhak 5 persen.

Supaya arus lalu lintas Lebaran ing Jakarta bisa lancar, tumrap kendharaan pribadi sing saka wetan tumuju mangulon (Jakarta lan Jabar) ora entuk utawa “dilarang” liwat jalur Pantura (Pantai Utara). Larangan kasebut katindakake wiwit 4 – 5 dina sadurunge dina Lebaran. Mula arus saka Semarang diprayogakake liwat jalur tengah (Semarang-Bawen-Temanggung-Wonosobo-Purwokerto lan sapiturute). Sing saka Kendal bisa liwat (Waleri-Sukoharjo-Parakan-Wonosobo-Purwokert lan sapiturute). Dene sing saka Sala utawa Yogya bisa langsung liwat jalur Kidul.

Kabesut sawetara : saka Jawa Anyar No: 40 Th III/1998.

B.        Ucapna tembung – tembung ing ngisor iki kanthi lafal kang bener !

 1. nglembara
 2. racake
 3. ngelengake
 4. gegandhengan
 5. reregan
 6. mligine
 7. gegana
 8. gegayutan
 9. ora mekakat
 10. transportasi

C.        Wangsulana pitakhon – pitakhon ing ngisor iki !

 1. Apa racake kang ditindakake dening wong-wong sing padha nglembara yen nyedhaki dina lebaran ?
 2. Apa kang ditindakake dening Dep Perhubungan kanggo nyukupi sarana angkutan lebaran taun 1998 tumrap pemudhik asal Jateng ?
 3. Jlentrehna partisipasi pihak PJKA kanggo ngantisipasi padhete penumpang ?
 4. Ing stasiun ngendi wae kang wis ngepai sepur-sepur tambahan ?
 5. Sapa asmane Ka Kanwil Dep Perhubungan nalika taun 1998 ?
 6. Ing stasiun ngendi kang uga wis nyekapi tambahan rit ?
 7. Pirang persen undhak-undhakane kang migunakake jasa angkutan darat, laut lan gegana, jlentrehna ?
 8. Kepriye aturane arus lalu lintas tumrap kendharaan pribadi kang tumuju menyang Jakarta lan Jabar ?
By Wahyudi, S.S

KELAS 8 SMT GASAL (3.1)

KELAS                  : VIII  

SEMESTER           : GASAL

Kompetensi Dasar   : 3.1 Membaca pemahaman bacaan sastra (cerita lanjutan wayang Ramayana) atau

                                      bacaan nonsastra dengan tema tertentu.

 

A.        Wacanen kanthi patitis

 Gambar

 Kumbakarna

 

             Kumbakarna iku putrane Resi Wisrawa karo Dewi Sukekesi kang angka loro (adhine Dasamuka). Kasatriyane ing Panglebur Gangsa. Garwane widadari, asmane Dewi Kiswani. Karo Dewi Kiswani iki Kumbakarna peputra priyo loro, yaiku Ditya Kumba lan Aswanikumba.

            Wujude Kumbakarna iku buta gedhe, luwih ngegirisi katimbang Dasamuka. Gedhe dhuwure ora ana kang madhani. Wujuding kupinge kaya kumba (kuwali, kendhi, kendhil), mulane kasinungan aran kumbakarna.

            Nalika Dasamuka mertapa ing Gunung Gohmuka, Kumbakarna ora keri. Sajrone mertapa, uripe Kumbakarna mung sarana banyu, necep sarining bun. Awit saka gertur tapane, Kumbakarna karawuhan Bathara Guru. Kumbakarna kaparengake darbe panyuwunan lan panyuwunanne bakal kinabulake.

            Satemene para dewa kang ndherekake tindhake Bathara Guru padha ora nyarujuki yen Kumbakarna kaparingan nugraha awit Kumbakarna doyan mangan manungsa. Wus akeh manungsa, brahmana, resi, widadari, dalasan para dewa pisan kang dimangsa dening Kumbakarna.

            Bathara Guru nuli dhawuh marang Dewi Uma supaya manjing ing tutuke Kumbakarna dumunung ing pucuking ilate, supayaature raseksa iku ora padha karo sing dikarepake. Mula nalika ditari nyuwun nugraha apa, Kumbakarna nyuwun : 1. Supaya kepati nganti sewu taun tanpa nglilir.   2. Kuwat mangan ngombe kang akeh banget.        3. Bisa  gawe kekese mungsuh.

            Kumbakarna kaparingan aji Citr Kalasupta, aji Gedhongsanga lan aji Petak Gelap Sakethi. Ana ing Ngalengka, kalungguhane (jabatan) Kumbakarna iku dadi senapatining wadyabala.

            Kumbakarna senadyan asipat raseksa nanging apambegan satriya. MArang watake Dasamuka kang banget angkara murka, Kumbakarna banget nyeda (nyacat). Dasamuka ndhusta Dewi Sinta, banget cineda dening Kumbakarna. Miturut panemunengalap bojoning liyan sarana dhinustha, iku panggawe nistha, dudu pakartining satriya.

            Nalika Ngalengka rinabasa wadya bala wanara nganti tumekane Patih Prahastha mengsah yuda, Kumbakarna isih kepati nendra. Bareng Prahastha mati dikepruk tugu watu dening Anila. Dasamuka lagi dhawuh wadya supaya nggugah Kumbakarna. Angel ing panggugahe Kumbakarna agawe gumune wadyabala kang dinuta. Sanadyan awake nganti wola-wali giniles krreta apangirit turangga utawa diidak-idak gajah, Kumbakarna isih tetep turu kepati. Bareng wulu cumbune dibedhol, Kumbakarna sanalika gregah tangi.

            Kumbakarna banjur ngadhep Prabu Dasamuka. Kumbakarna didhawuhi madeg senapati ngadepi wadyabala wanara kang dipandhegani dening Prabu Ramawijaya.

            Kumbakarna wegah maju perang. Akeh-akeh ature marang Dasamuka kang wose (intine) nyalahake tumindake kangmase. Biyen wis dielikake supaya mbalekake Dewi Sinta marang Rama. Bareng saiki Ngalengka katekan bebaya, negarane rusak, saiki mbingungi.

            Dasamuka nesu banget, nganti kawetu ucape bab pangan sing dipangan Kumbakarna. Pangan sing dipangan Kumbakarna iku wuluwetu bumi Ngalengka, geneya gelem mangan bumine teka ora gelem mbelani bumi wutah gethihe kang wetu saiki diidak-idak mungsuh.

            Kumbakarna panas atine, kabeh panganan lan omben-omben sing mlebu wetenge sigra diutahake aneng ngarepe Dasamuka. Pendhapa agung kraton Ngalengka dadi kembeng banyu utah-utahan Kumbakarna, sadhengkul jerone. Gandane ora enak, marahi muleg-muleg neng weteng. Sempalan daging sing during lembut pating prongkol, mbleber dadi siji karo banyu utah-utahan sing lambah-lambah.

            Tanpa pamit, Kumbakarna maju ana ing paprangan. Sedyane ora ngabuhi angkara murkane Dasamuka, nanging nedya mbelani lang ngrungkebi bumi wutah getihe. Wusanane Kumbakarna gugur aneng paprangan. Irunge grumping lan talingane pagas merga dicokot lan disempal dening Sugriwa. Tangane loro lan sikile loro tugel kajemparing Rama. Senadyan kari gembung isih bisa ngamuk, ngglundhung-ngglundhung. Wusana jemparing pamungkaseRama tumanem ing pulun atine, Kumbakarna palastra. (Mulyantara)

 

 Kapethik saking Djaka Lodhang No. 1099

 

 

Gladhen

 

B.        Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki !

 

1.         Sapa wong tuwane Kumbakarna ?

2.         Ana ing ngendi kasatriyane Kumbakarna ?

3.         Apa sebabe para dewa kang ndherekake tindake Bathara Guru ora nyarujuki yen Kumbakarna

            kaparingan kanugrahan ?

4.         Sapa kang  didhawuhi  dening Bathara Guru mlebu ing tutuke Kumbakarna ?

5.         Apa bae panyuwune Kumbakarna marang Bathara Guru ?

6.         Aranana aji-ajine Kumbakarna ?

7.         Kepriye tumanggape Kumbakarna marang watake Prabu Dasamuka ?

8.         Kepriye watake Kumbakarna ?

9.         Apa kang ditindhakake Kumbakarna nalika krungu yen Ngalengka katekan bebaya ?

10.       Apa kang kotindakake yen negaramu dijajah dening Negara liya ?

 

C.        Tugas Kelompok

 

1.         Aranana para paraga lan watake crita kang irah-irahane ‘Kumbakarna’ !

2.         Jlentrehna pakarti-pakarti sing becik kang ana ing crita ndhuwur !

3.         Saben kelompok gawe ringkesaning crita ing dhuwur !

By Wahyudi, S.S

KELAS 8 SMT GASAL (3)

KELAS                   : VIII

SEMESTER            : GASAL

Ketrampilan            :     Menulis.

 

Kompetensi Dasar   :     1. Menulis tentang ketrampilan hidup dalam berbagai ragam bahasa Jawa.

Gambar 

 

 

Tuladhane  :

 

 Ngriyas Cowek

 

            Piranti pawon kang arane cowek, kang biasane mung kanggo nyambel iki, pranyata bias dadi rerenggan omah kang edi peni. Mesthi wae sauger gelem kreatif sethithik, umpamane kanthi nggambari utawa ngriyas nganggo bahan-bahan liyane.

            Ing kalodhangan iki bakal nyoba nyuguhake kepriye carane ngriyas cowek-cowek mau saengga bias nambahi swasana artistic ing ruangan omah.

 

ALAT KANG DIBUTUHAKE

 

Cowek saka lemah, potlot, cet kayu warna-warna, kwas lan kawat.

            CARANE NGGAWE

             Jroning nggambar cowek bias ditindakake rong macem yakuwi ing lumahe utawa gegere cowek. Lumahe cowek, kang mujudake bidhang cekung bias kanggo nggambari panorama jarak jauh, upamane pemandhangan padesan utawa swasana gedhung-gedhung bertingkat ing tengah kutha. Dene gegere cowek kang mujudake bidhang cembung luwih pas digambari gambar jarak dekat kaya kembang, kupu lsp.

             CARANE NGGAWE

             Kawitan cowek dicet dhasaran, kaya yen langit wernane biru tuwa, pesisir warnane biru nom utawa kuning lsp. Sabanjure diterusake gambar-gambar intine upamane sawah, wong tani, wit klapa, gunung, gedhong-gedhong lsp. Yen ragu-ragu diseket dhisik nganggo potlot lagi diklir.

            Dene yen arep nglukis gegere cowek ora perlu didhasari nanging bisa langsung disket gambar-gambar kang dikarepake, upama kembang srengenge utawa kembang mawar kang lagi mekrok.

            Kanthi mangkono ategese pakaryan nglukis cowek iki wis rampung, saiki mung kari menehi lungguhan utawa sanggan supaya bisa dilungguhake ing ndhuwur meja / bupet. Alat dhudhukan iki bisa nggawe dhewe saka triplek / kerdhus utawa tuku dadi uga ana. Dene yenpengin ditempelake ing tembok prelu menehi gapitan kawat silang kang salah siji kawate ditekuk dadi canthelan (delengen gambar). Pucuk-pucuk kawat iki ditekuk sethithik saengga nggapit lambene cowek. Kanthi mangkono cowek ora bisa ceblok!.

 COWEK GANTUNG

             Sauntara kuwi yen pengin nyawang kaendhahan lukisan cowek perangan gegere saliyane ditempelake ing tembok lan lungguhan ing bupet, cowek iki uga bisa digantung. Kanthi mangkono mesisan bisa dimanfaatake minangka wadhah tandhuran (pot).

            Ing kene cowek hias mau mung kari menehi tali plastik gantungan kang disilang ing ngisore utawa mubeng ing sangisore lambene cowek.

            Tali plastic becike dipilihake sing cocog wernanne karo wernane dekorasi cowek amrih katon luwih selaras lan menarik.

Wasana sugeng nyoba.

 

 

Kapethik Saka : Panjebar Semangat

 

 

Gladhen

 

            1.     Tulisen siji bae jinising ketrampilan sing wis tau kotindakake / utawa kongerteni nganggo

                    basa ngoko !

By Wahyudi, S.S

KELAS 8 SMT GASAL (2)

UNGGAH-UNGGUH BASA JAWA

 

KELAS                                 : VIII

SEMESTER                          : I

 

KOMPETENSI DASAR         : 2.2. Melakukan percakapan dengan orang yang lebih tua, misalnya

menanyakan atau menyampaikan pesan atau undangan secara lisan.

                                                   Gambar 

 

BASA NGOKO LUGU

Yaiku basa kang tenbung-tembunge aneng sajroning ukara, migunakake tembung ngoko kabeh tanpa kacampuran tembung krama utawa krama inggil.

Gunane basa Ngoko iku digunakake dening:

 1. wong tuwa marang anak.
 2. bocah cilik sing durung bisa omongan cetha.
 3. Wong tuwa marang wong enom sing wis kulina.
 4. wong sing agi grenengan.
 5. wong sabalatan/pada umure sing wis kulina.

Tuladha:

 1. Kowe kuwi wiwit mau kok mung wira-wiri bae ana apa ta?
 2. Kowe kena nonton bal-balan, nanging kudu sinau dhisik.

BASA KRAMA LUGU

Yaiku basa kang tetembungane ana ing sajroning ukara, migunakake tembung krama kabeh, tanpa kecampuran krama inggil utawa ngoko, dene ater ater lan panambange uga tetep dikramakake.

Gunane basa krama lugu iku digunakake dening:

 1. Wong enom marang wong tuwa.
 2. wong kang lagi tetepungan anyar.
 3. batur marang bendhara.
 4. Tenaga marang juragane.

Tuladha:

 1. Sampeyan menawi ningali TV sampun ngantos celak-celak, mboten sae lho, mas!
 2. Kula malah mboten nginten menawi saged panggih sampeyan wonten mriki.

NGOKO ALUS

Yaiku basa kang tetembungane migunakake basa ngoko kang kacampur karo basa krama inggil tumrap wong sing diajak guneman, utawa digunem. Dene ater-ater lan panambange tetep ngoko.

Gunane basa ngoko alus iku dienggo dening:

 1. Wong tuwa marang wong enom sing wis suwe ora kepethuk.
 2. Wong tuwa marang wong enom sing duwe kalungguhan luwih dhuwur.
 3. Wong sing padha umure nanging padha-padha ngajeni.
 4. Wong sing padha pakaryane nanging padha-padha ngajeni.
 5. Wong wadon (Ibu) marang kakunge (Suami).

Tuladha:

 1. Apa panjenengan iki mau ora mireng kabar, yen Pak Kyai sakmenika gerah to, mas?
 2. Yen panjenengan iki mengko sido sowan Pak Dhe, iya matur apa anane bae lho, mas!
 3. Yen dina iki simbah ora tindhak mrene, aku mengko sing sowan mrana.

BASA KRAMA ALUS

Basa krama alus yaiku basa kang tetembunge ana ing ukara migunakake basa krama kang kacampur karo basa krama inggil tumrap wong sing diajak guneman, utawa wong sing digunem. Dene ayer-ater lan panambange uga tetep dikramakake.

GunanE basa krama alus iku dienggo dening:

 1. Anak marang wong tuwane.                            4. Wong enom marang wong tuwa
 2. Murid marang gurune                                      5. Wong sing lagi tetepungan anyar.
 3. batur marang bendharane.                               6. Andhahan marang pimpinan.

TULADHA:

 1. Panjenengan punika ingkang dipun penggalih punapa kok namung kendhel kemawon?
 2. Mugi-mugi sowan kula punika mboten damel kaget penggalih panjenengan.
 3. Menawi kersa Pak Dhe kemawon ingkang dipun aturi tindak mriki.
 4. Prekawis punika sampun nganto pirsa Simbah, mangke mundhak bingung penggalihipun.
 5. Menawi panjenengan ngersakaken mundhut, mangga kula aturi milih piyambak!

 

LATIHAN

 1. Ukara Ngoko ngisor iki, dadekna basa krama alus!
 1. Kowe ora perlu mikir, sing penting saiki dheweke uwis ana omahku!
 2. Yen kowe gelem ndongakake wong mati, sejatine kuwi apik banget.
 3. Dheweke gelem teko ing pengajian iku.
 4. Menawa ana apa bae kudu menehi ngerti marang wong tuamu.
 5. Butuhmu kuwi aba bae, menggko aku sing bakal nyukupi.
 6. Yen ora kleru, mau esuk Pak lik mlaku ing dalan iki.
 7. Menawa kepingin adus, luwih becik sakiki bae.
 8. Aku arep tuku koran kowe titip apa ora?
 9. Rambute simbah kuwi saiki wis katon putih kabeh.
 10. Simbah kuwi saiki pangrungune wis suda, mula yen kowe omong yo rada banter bae.

 

 1. Ukara ing ngisor iki dadekna basa ngoko lugu
 1. Ketingalipun sampeyan punika sampun ngantuk, mila inggih tilem kemawon, mbak!
 2. Menawi sampeyan badhe dhateng griyanipun Pak Anton sapunika kemawon langkung sae.
 3. Punapa sampeyan mbetahaken arta?
 4. Mendha punika reginipun pinten to pak, menawi pikantuk kula tumbase?
 5. Kula malah inggih mboten sekeca, menawi sampeyan mboten saget tumut sapunika.
 1. Ukara ing ngisor iki dadekno basa krama lugu!
 1. Ayo perkara iki pada dirembug bareng-bareng ana kene bae.
 2. Uripe simbah iku wiwit biyen nganti saiki durung tau ngrasakake kepenak.
 3. Muga-muga kowe kabeh tansah diedohke saka goda rencana.
 4. kelakon sing wis kepungkur iku kena kanggo pepeling marang aku lan kowe.
 5. yen kowe krasan ana kene ora perlu nduweni rasa ewuh lan pakewuh.

Pacelathon ing ngisor iki paragakna!

Pak Hari          :       “Dan, preinan sida sowan simbah ing Grabag ta?”

Danu               :       “Inggih, Pak, nanging kula ajrih menawi piyambakan amargi kesupen jaluripun?”

Pak Hari          :       “Saka Magelang numpak bis, minibus, utawa colt jurusan Grabag mudhun ing terminal Grabag, saka kono bisa ngojek, numpak colt utawa ndhokar mudhun kalisasak pas ngarepe daleme Simbah.”

Danu               :       “Menawi mekaten badhe kula cobi. Menapa malih kula dereng nate numpak dhokar.”

Pak Hari          :       “Wah yen numpak dhokar penak tenan, tur bisa nyawang sesawangan kiwa tengen. Bapak ndhisik nalika isih cilik senengane yen numpak cedhak kusir, wis piye sida ta?”

Danu               :       “Inggih Pak, menawi mekaten kula badhe sinau rumiyin amargi benjang ulangan Basa Jawa.”

Pak Hari          :       “Yaw is kana!”

Gladhen         :

Gawea pecelathon antarane wong enom karo wong tuwa kanthi tema bebas nanging nggunakake unggah-ungguh basa kang bener.

Gatekna bebasan ing ngisor iki!

1.     Emban cindhe emban siladan     :         ora padha pangrengkuhe marang siji lan sijine, utawa pilih sih.

2.     Nglungguhi klasa gumelar          :         kari nemu kepenake.

3.     Lanang kemangi                          :         wong lanang kang jirih.

4.     Ora ganja ora unus                      :         rupane ala athine ala.

5.     Kerot tanpa untu                         :         darbe panjangka (ada-ada) nanging ora duwe srana (wragat).

6.     Nututi layangan pedhot              :         ngupaya baline barang remeh kang wis ilang upama ketemua ora gutuk karo rekasane.

7.     Idu didilat maneh                       :         njabel janji kang wis dilairake.

8.     Madu balung tanpa isi                 :         pepadon utawa regejegan kang mung marga barang sepele.

9.     Sedhakep ngawe-awe                 :         wis mareni marang panggawe ala, nagging ing batin isih kepingin nindhakake maneh.

10.   Dicuthat kaya cacing                  :         ditundhung kanthi cara kang siya banget.

Gladen            :

Isenana nganggo bebasan kang wis cumawis ing dhuwur!

1.     Dadi wong lanang mbok aja ….. mung dikon siskamling bae ora wani.

2.     Nalika kondangan aku nggawa payung amarga udan. Mulih kondangan wis terang. Tekan ngomah aku kelingan yen payungku keri.

Ya wis dak ikhlaske katimbang dakgoleki bebasan …..

3.     Bandhit kae pancen bocah kang ….. mula kancane padha sengit.

4.     Dadi wong tuwa marang anak kudu sing adil aja …..

5.     Sajege urip aku wegah dikonsowan ndara Pringga, lha piye wingi aku sowan malah …..

6.     Dadi wong aja sok ….. mengko mundhak ora diprecaya dening wong liyan.

7.     Awake dhewe saiki sing nrima wae Gus, ora sah duwe panjangka kang maneka warna. Awake dhewe iki rak mlarat mengko

mundhak kaya bebasan …..

8.     Wis rong taun anggonku nglamar gawean ora oleh gawe. Wingi sore Pak Lurah nawani aku supaya nyambut gawe ana ing

kelurahan. Ngono kuwi rak bebasan …..

9.     Sukir wis setaun iki mulih saka LP. Wingi kancane teka arep ngajak nggarong. Dheweke mangu-mangu, bebasan …..

10.   Genea mung setip prekarane nganti direwangi padudon! Ngono kuwi rak bebasan ….. wis ayo ndang salaman!

HOMONIM

Gatekna Ukara ing ngisor iki!

1.       Ibu mundhut kajeng wonten ing peken.

2.       Kajeng kula benjang menawi lulus badhe nerasaken wonten ing TN.

Gladhen

Gawea ukara nganggo tembung homonim ing ngisor iki!

1.     ngasta              =      a.   nggawa                          b.   mulang

2.     kaca                =      a.   pengilon                              b.   rai buku

3.     bledug             =      a.   lebu                               b.   anak gajah

4.     sekar                =      a.   kembang                        b.   tembang

5.     ngelih                      =    a.           luwe                      b.   mindhah

6.     waos                =      a.   maca                              b.   tumbak

7.     bakal                =      a.   arep                               b.   kain

8.     wayah              =      a.   wektu                            b.   putu

9.     asma                =      a.   jeneng                            b.   lara mengi

10.   sampun            =      a.   wis                                 b.   aja

Tembung-tembung homonym ing ngisor iki golekana tegese!

1.   a.     Simbah mundhut maoni ing pinggir dalan.

b.     Dadi wong aja seneng maoni liyan.

2.   a.     Yen lagi caturan aja seru-seru.

b.     Kulawarga bapak kula kalebet catur warga.

3.   a.     Wis dhik aja pijer nangis wae!

b.     Mengko dak golekake pijer ing kebon.

4.   a.     Ibu nembe gladhen Sekar Mijil.

b.     Sang Dyah Ayu kencana lutungu mijil saking kedhaton.

5.   a.     Yen omong aja waton muni.

b.     Wingi sore aku kejedhug waton.

By Wahyudi, S.S

RPP BAHASA JAWA KELAS 9 GENAP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1

 

Sekolah                             :  SMPN 3 Candimulyo

Mata Pelajaran               :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester              :  IX / II

Tahun Pelajaran             : 2012/2013

Standar Kompetensi     :  1.   Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan dalam berbagai ragam bahasa Jawa

Kompetensi Dasar         :  1.1 Mendengarkan Pidato

Alokasi Waktu                 :  2 x 40 menit (1 x pertemuan)

Pertemuan ke                 : 1, minggu ke 1 bulan Januarii

1. Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa mampu menjelaskan isi pidato

1.2  Siswa mampu menjawab pertanyaan bacaan pidato yang didengar

v  Pendidikan Karakter yang dikembangkan: kreatif, mandiri, menghargai prestasi, peduli lingkungan

2.   Materi Pembelajaran

2.1 Pidato                                                                      

3.   Metode Pembelajaran

3.1  Ceramah

3.2  Tanya jawab

3.3  Permodelan

3.4  Penugasan

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

4.1  Kegiatan Awal

4.1.1        Memeriksa kehadiran siswa dan kesiapan kelas

4.1.2        Memberikan apersepsi

4.2  Kegiatan Inti

4.2.1 Eksplorasi

4.2.1 1 Mencari tahu jenis-jenis pidato yang pernah didengar siswa

4.2.1.2 Membahas konsep atau urutan pidato yang biasa digunakan

4.2.1.3 Membahas tentang sikap, hal-hal yang diperhatikan dalam pidato

4.2.2 Elaborasi

4.2.2.1 Siswa mendengarkan pidato yang diperankan  model/rekaman

4.2.2.2 Siswa mendiskusikan isi, urutan pidato yang didengar.

4.2.2.3  Siswa menyampaikan pendapat berkaitan dengan isi, dan bahasa pidato yang didengar dengan memperhatikan peta konsep; Pambuka, Isi, dan Panutup

4.2.3 Konfirmasi

4.2.3.1 Memberikan penilaian terhadap tanggapan siswa

4.2.3.1 Memberikan penguatan tentang isi, urutan, bahasa yang digunakan dengan membuat pertanyaan

4.3 Kegiatan Akhir

4.3.1 Menyimpulkan hasil simakan yang dilakukan siswa

5.Sumber Belajar

5.1 VCD / Kaset Pidato / Teks Pidato

5.2 Peragaan Pidato

5.3 Buku Sinau Basa Jawa

5.4 LKS Pinter Basa

6. Penilaian

6.1 Jenis : Tertulis

6.2 Bentuk

6.3 Instrumen

Indikator

Penilaian

Teknik

Bentuk

Instmen

Contoh Instrumen

1.1.1 Siswa dapat menjelaskan isi pidato yang didengar

1.1.2 Siswa mampu menjawab pertanyaan bacaan pidato yang didengar

Tertulis Uraian

Uji petik kerja produk

A.  Tulisen  isi pidhato sing korungokke mau nganggo basamu dhewe!

B.  Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!

1.Sapa sing paring pidhato ing naskah kasebut?

2.Sapa sing rawuh ana ing acara ulang taun mau?

3.Apa tegese tembung” Sinten ingkang nanem mesthi gundhuh wohing pakarti?

4.Kanugrahan umur iku bebasan sawah utawa kebon, apa tegese tembung panjang?

5.Sebutna ukara kang dadi panutuping pidhato mau?

6.Rinengga endah-endahing ngamal sae , resik saking tindak nistha. Tembung tindak nistha tegese ….

7.Pikantuk kanugrahan ingkang tanpa upami saking Hyang Widhi tegese….

8.Ing sesorah iku mratelakake ulang taun kang kaping pira!

9.Sebutna apa wigatine nganakake ulang taun?

 1. Sapa asmane kang ulang taun?

Pedoman Penskoran Soal A

Aspek yang Dinilai

Skor

1. Kelengkapan isi

1 – 10

2. Kesesuaian bahasa

1 –  10

3. Ejaan

1 –  10

Skor Maks

30

6.4 Kunci Jawaban

A. Miturut wangsulae siswa

B. 1. sedherekipun Andhika

2. para kadangipun Andhika

3. tiyang ikng nindakaken kesaenan bakal manggihi kamulyan

4. dawa

5. Mugi atur tanggap wacana menika wonten mumpangat saha ginanipun”

6. tumindak ala

7. oleh ganjaran sing akeh saka Gusti Allah

8. kaping 14

9. saged milang miling amal sae lan awon saben taunnipun

10. Andhika

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2

 

Sekolah                              :  SMPN 3 Candimulyo

Mata Pelajaran               :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester              :  IX / II

Tahun Pelajaran             : 2012/2013

Standar Kompetensi     : 6.    Mampu mengungkapkan pikiran pendapat, gagasan dan perasaan secara lisan dalam berbagai ragam

bahasa Jawa dengan unggah-ungguh yang benar.

Kompetensi Dasar         :  6.1 Bercerita tentang peristiwa aktual

Alokasi Waktu                 :  4 x  40 menit (2 x pertemuan)

Pertemuan ke                 : minggu ke 2, ke 3 Januari

1. Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa mampu bercerita tentang peristiwa aktual dengan bahasa yang runtut dan jelas.

1.2 Siswa mampu menjawab pertanyaan tentang teks cerita peristiwa aktual.

v Pendidikan Karakter yang dikembangkan: religius, toleransi, kreatif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, peduli lingkungan

2.   Materi Pembelajaran

      Cerita peristiwa aktual

3.   Metode Pembelajaran

3.1 Demonstrasi

3.2 Ceramah

3.3 Tanya jawab

3.4 Penugasan

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

4.1 Pertemuan 1

4.1.1 Kegiatan Awal

4.1.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.1.1.2 Siswa menjawab pretes peristiwa aktual di sekolah.

4.1.2 Kegiatan Inti

4.1.2.1 Eksplorasi

4.1.2.1.1 Siswa dibuat kelompok yang terdiri 4 – 5 anak.

4.1.2.1.2 Setiap anak bersama kelompokna mencari informasi tentang peristiwa aktual  pada nara sumber/bacaan yang berbeda.

4.1.2.1.3 Dengan berkelompok menyusun informasi secara sistematis dan bahasa yang benar.

4.1.2.2 Elaborasi

4.1.2.2.1 Menyusun kerangka cerita peristiwa aktual

4.1.2.2.2 Mengembangkan kerangka menjadi konsep cerita aktual

4.1.2.3 Konfirmasi

4.1.2.3.1 Berkeliling memeriksa hasil kerja siswa

4.1.3 Kegiatan Akhir

4.1.3.1 Informasi kegiatan pada pertemuan berikutnya

 4.2 Pertemuan 2

4.2.1 Kegiatan Awal

4.2.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.2.2 Kegiatan Inti

4.2.2.1 Eksplorasi

4.2.2.1.1 Siswa secara kelompok mempersiapkan cerita peristiwa aktual

4.2.2.2 Elaborasi

4.2.2.2.1 Merevisi konsep cerita peristiwa aktual

4.2.2.2.2 Bercerita tentang peristiwa aktual secara bergantian

4.2.2.2.3 Mengkritisi cerita yang disampaikan teman

4.2.2.3 Konfirmasi

4.2.2.3.1 Memberikan masukan tentang beberapa kesalahan pilihan kata dan isi pada cerita anak

4.2.3 Kegiatan Akhir

4.2.3.1 Menyimpulkan hasil karja siswa

4.2.3.2 Menginformasikan materi pertemuan berikutnya

5.  Sumber Belajar

5.1 Koran/majalah

5.2 Informan di sekolah

5.3 Buku Piwulang Basa Jawa

5.4 LKS Pinter Basa

6.   Penilaian

      6.1 Jenis    : Unjuk kerja

6.2 Bentuk: Uji petik prosedur

6.3 Instrumen :

\\

 Indikator

Penilaian

Teknik

Bentuk Instmen

Contoh Instrumen

6.1.1 Mampu mengembangkan kerangka topik cerita menjadi konsep teks cerita.

6.1.2 Mampu bercerita sesuai dengan teks yang disusun.

6.1.3  Mampu menilai cerita teman dengan memberi alasan penilaian.

 

Tertulis Uraian
 1. A.     Aranana/golekana jinising crita utawa kedadeyan aktual kang dumadi ing lingkunganmu!
 2. B.      Jinising crita aktual  kasebut(perangan A) pilihen siji bae, banjur gawenen cengkorongan topik minangka rancangan crita!

C.Cengkorongan topik crita kasebut owahana dadi karangan kanggo ancer-ancer crita babagan kedadeyan aktual ing lingkunganmu!

D. Karangan sing wis kotulis(perangan C) critakna ana ing ngarep kelas!

 

E.Bijinen critane kancamu kanthi paugeran ing ngisor iki, pambiji bisa katindakake kanthi kelompok!

No

Jeneng sing crita

Runtute crita

Pilihan tembung

Tuntasing crita

Jmh Biji

Kat.

 

F.Wangsulana  pitakonan ing ngisor iki adhedhasar cathetan ing dhuwur!

 1. Sebutna irah-irahan crita  kang diandharake dening kancamu!
 2. Apa tegese tembung wajib melu andarbeni!
 3. Sebutna paraga- paraga ing crita mau?
 4. Piwulang apa wae sing bisa tinulad saka crita mau?
 5. Kepriye mungguh panemumu bab crita mau ?

Penskoran

Aspek yang Dinilai

Skor

Ketepatan ide

1 –  25

Keruntutan

1 –  25

Tata Tulis

1 – 25

Kelengkapan

1 – 25

Skor Maks

100

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3

 

Sekolah                             :  SMPN 3 Candimulyo

Mata Pelajaran               :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester              :  IX / II

Tahun Pelajaran             : 2012/2013

Standar Kompetensi     :  Mampu membaca bacaan sastra, nonsastra dalam berbagai teknik membaca, dan bacaan berhuruf Jawa

Kompetensi Dasar         : 7.2 Membaca paragraf  berhuruf Jawa yang menerapkan aksara rekan

Alokasi Waktu                 :  4 x 40 menit (2 x pertemuan)

Pertemuan ke                 : 8, 9 minggu ke 2, 3 bulan September

1.   Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa dapat  membaca aksara rekan berhuruf Jawa dengan lancar.

1.2 Siswa dapat menunjukkan aksara rekan yang dimaksud dalam bacaan

1.3 Siswa dapat  membaca bacaan berhuruf Jawa yang menerapkan aksara rekan

1.4 Siswa dapat  mengubah bacaan  dengan aksara rekan ke  dalam huruf latin.

1.5 Siswa dapat  menjawab pertanyaan bacaan dengan huruf Jawa

1.6 Siswa dapat melengkapi kalimat rumpang dengan kata yang tepat

v  Pendidikan Karakter yang dikembangkan: disiplin, mandiri, kreatif, rasa ingin tahu, gemar membaca, tanggung jawab.

2.   Materi Pembelajaran

Wacana berhuruf Jawa yang mengandung aksara rekan

3.   Metode Pembelajaran

3.1 Tanya jawab

3.2 Penugasan

3.3 Demonstrasi

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

      Pertemuan I

4.1 Kegiatan Awal

4.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.1.2 Siswa menjawab pretes tentang aksara rekan huruf Jawa

4.2 Kegiatan Inti

      4.2.1 Eksplorasi

4.2.1.1  Siswa memperhatikan macam- macam bentuk aksara rekan

4.2.1.2 Siswa mencari bacaan berhuruf Jawa dari berbagai sumber

4.2.2 Elaborasi

4.2.2.1 Siswa membaca bersuara wacana berhuruf Jawa secara bergantian

4.2.2.2 Siswa menyebutkan aksara rekan yang ditemukan dalam bacaan

4.2.3 Konfirmasi

4.2.3.1 Bertanya jawab tentang aksara rekan yang belum dipahami

4.3 Kegiatan Akhir

4.3.1 Memberikan penilaian terhadap cara membaca bacaan oleh siswa

4.3.2 Siswa dan guru melakukan refleksi.

4.3.3 Bersama guru merancang pembelajaran berikutnya.

 Pertemuan 2

 

4.1 Kegiatan Awal

4.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.1.2 Memotivasi siswa dengan pentingnya melestarikan huruf Jawa

4.2. Kegiatan Inti

4.2.1 Eksplorasi

4.2.1.1  Siswa mencermati bacaan berhuruf Jawa

4.2.1.2 Siswa menunjukkan dua jenis aksara rekan dalam bacaan kepada temannya yang lain

4.2.2 Elaborasi

4.2.2.1  Siswa mencermati bacaan berhuruf Latin.

4.2.2.2 Siswa memprediksikan aksara rekan yang akan digunakan dalam dalam bacaan.

4.2.2.3 Siswa membaca satu paragraf bacaan yang menggunakan aksara rekan berhuruf Jawa

4.2.3 Konfirmasi

4.2.3.1 Menanyakan tentang kesulitan yang dihadapi siswa

4.3 Kegiatan Akhir

4.3.1 Bersama guru merefleksi tentang membaca huruf Jawa

4.3.2 Bersama guru merancang pembelajaran berikutnya.

5.  Sumber Belajar

5.1 Buku Sinau Basa Jawa

5.2 LKS Pinter Basa

6.   Penilaian

      6.1 Jenis : Unjuk kerja

      6.2 Bentuk : Uji petik prosedur

      6.3 Instrumen

Indikator

Penilaian

Teknik

 

Btk Inst

Instrumen

7.2.1 Mampu membaca bacaan berhuruf Jawa dengan lancar.

7.2.2 Mampu menunjukkan aksara rekan digunakan dalam bacaan

7.2.3 Mampu mengubah wacana huruf Jawa menjadi huruf Latin

7.2.4 Mampu menjawab pertanyaan bacaan dengan huruf Jawa

 

Unjuk kerja Uji petik prosedur
 1. A.      Wacanen aksara rekan  ing ngisor iki

1;k+a/     2:f+ik+i/   3:p+am\    4: j+kt\

4;g+£b\

B.Tuduhna aksara rekan  sing ana ing wacan iki!

1.?fin $enin\[g+op+/lanP+it]ipd[foln

Hi=[a+omh[ap+i[k+on\, i 2.?pekr=z[npkP+hriamB[n;54;[lkk/.

3?AbFul\[g+op+/m=ktSe[kolh,

4?sbenSsiruwht]iynTamBy/j+kt\

5?ninFkK[kf+iki/.

C.Wacanen kanthi premati!

?mit]sejti.

?finAaf\[k+oa/,j+ki,lan\p+ik]i

D.Wacan kasebut tulisen nganggo aksara latin!

 

E.Wangsulana pitakon ing ngisor iki nganggo aksara Jawa!

 1. ?apairhairha[nNwcnKsebut\,
 2. ?kep]i[ywt[kKjurgn\gLe[nDh.
 3. ?piran[kKjurgn\gLe[nDh.
 4. ?jurgn\gLe[nDh[aomh[azenFi.
 5. ?jurgn\gLe[nDhzjkHn[kKmev=zenFi.
 6. ?kpnKef[fy[nNc]itaiku.
 7. ?kusi/a[nDo=aikujen_[zsp.
 8. ?pirtri[pPnu=g=a[nDo=mev=[wonDe/riy.
 9. ?spsi=netepP[ktripH[nDo=.
 10. ?mnwnu=g=a[nD=o[bochcilikHmBy/pir.

F..Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki!

1.?jurgn\gLe[nDhaikufu[w…                [lo[ro.

2.?jurgn\gLe[nDhaxpN|=g=….

3.?fin …     jurgnMev=[wonDeriy.

4.?[wo=si=zL[kokH[ka[nDo=jen_[z….

5.?tripH[nDo=aiku  …       rupiyh.

 

 

Pedoman Penskoran

Aspek yang Dinilai

Skor

1. Kelancaran, pelafalan, ketuntasan

1 – 15

2. Ketepatan

1 –  5

Skor Maks

20

6.4 Kunci Jawaban

G.

1.29     2.37     3.46     4.51     5.95     6.82     9.108   10.395 11.759 12.362 13.25

H.

1.Sarmanta laire tanggal           18 Maret 1987                        2.Pekarangane Pak Sasmita ambane 54 ping 86 meter            3.Sugiyanto mangakete jam 06.35 baline jam 17.30    4.Saben sasi Triyanto diparingi bayaran 1.634.500 rupiyah.            5.Wuryanta diparingi sangu 5500 kanggo jajan 2750 rupiyah.            6.Blanjane Suhardi 1.532.780 rupiyah saben sasine.  7.Pitike Bu Daliyem didol payu 3.648.100 rupiyah.    8.Daleme Buguru ana Banaran 3 nomer 176 Gunungpati.

9.Kantoripun Bapak saking ngriki 18 kilometer.                      10.Pengetan dina proklamasi kaping 67 ing taun 2012.

J.

Numpak Andhong

Nalika dina Minggu tanggal 23 Mei 2011 Juragan Glendheh sing kondhang cethile ngajak anake sing cacahe 2 menyang Wondheria ing dalan Sriwijaya 29 Semarang. Saperlu nyenengake ati. Sawise milang miling milih andhong Juragan Glendheh takon marang kusir sing jenenge Klithuk. Glendheh: Pak, pira bayare manawa ngeterake menyang Wondheria sing nunggang aku 1, karo bocahku isih cilik 2?          Klithuk: Biasa mawon 15.000 rupyah

Glendheh: Walah, aja larang-larang.    Klithuk : Punika sampun taripipun, kirang boten saged, dipuntambahi kula ugi boten purun, jalaran tarip andhong ing ngriki adhedhasar sidhang Rakus tanggal 23 Maret 2011.       Glendheh : Walah, walah kusir bae ana sidhang Rakus, apa kuwi?                       Klithuk : Sidhang Rakus punika, sidhang para kusir, dadi tarip andhong ngriki boten ngawur.     Glendheh : Piye, yen 7500 rupiyah.    Klithuk : Punika sampun mirah, cobi kangge nunggang taksi namung mbikak lawang mawon.                     Glendheh : Yaw is, dakgenepi 8000 rupiyah.  Klithuk : Boten, pokokipun pas, Pak.     Glendheh : La, apa bocah cilik 2 iki mbayar?  Klithuk : Manawi lare alit gratis boten perlu bayar.  Glendheh : Ya, wis ngene bae, bocahku 2 iki sing nunggang andhong, aku bakal ngetutake mlayu ana buri andhong. Saiki lagi jam 08.30 tekan Wondheria jam 11.45.    Klithuk : ….

K.

1.numPkH[nD=o     2.ceqil\     3.;2;  4.semr=       5.[wonDe/riy

6.din mi=gu,23 [mI2011      7.kLiquk\     8.;15000;rupiyh

9.sid=rkus\ 10.g]tis\

L.

1.ank\     2.a[nD=o      3.mi=gu        4.kusi/ 5.;15000;

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 4

Sekolah                            :  SMPN 3 Candimulyo

Mata Pelajaran             :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester            :  IX / II

Tahun Pelajaran           : 2012/2013

Standar Kompetensi   : 3. Mampu membaca bacaan sastra, nonsastra dalam berbagai teknik membaca, dan bacaan berhuruf Jawa

Kompetensi Dasar       :  3.1  Membaca nyaring cerita wayang Ramayana.

Alokasi Waktu               :  8 x 40 menit (4 x pertemuan)

Pertemuan                      : 2, 3, dan 14, 15, minggu ke 4, 5 bulan Juli dan ke 1 dan 2 Nopember

1.   Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa mampu membaca dengan suara yang jelas.

1.2 Siswa mampu membaca nyaring dengan suara lagu, intonasi,ekspresi  dan lafal yang tepat

1.3 Siswa mampu menjelaskan isi bacaan .

1.4 Siswa mampu menuliskan kembali isi    bacaan secara ringkas

2.   Materi Pembelajara                                          

2.1Cerita Ramayana sebelum pengembaraan

2.1  Cerita Ramayana sesudah pengembaraan

3.   Metode Pembelajaran

3  1 Tanya jawab

3.2  Penugasan

3.3   Ceramah

3.4  Demonstrasi

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

4.1 Pertemuan 1

4.1.1 Kegiatan Awal

4.1.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.1.1.2 Siswa memperhatikan informasi tentang membaca nyaring.

4.1.2 Kegiatan Inti

      4.1.2.1 Eksplorasi

4.1.2.1.1 Meminjam majalah di perpustakaan

4.1.2.1.2 Memilih bacaan yang akan dibaca nyaring

4.1.2.1.3 Mendaftarkan judul bacaan kepada guru.

4.1.2.2 Elaborasi

4.1.2.2.1 Siswa membaca bacaan bersuara di depan teman-temannya

4.1.2.2.2 Siswa berkomentar terhadap pembacaan bacaan oleh teman

4.1.2.3 Konfirmasi

4.1.2.3.1 Guru menyampaikan catatan-catatan terhadap proses membaca yang dilakukan siswa

4.1.3 Kegiatan Akhir

4.1.3.1 Menyampaikan simpulan awal tentang kemampuan baca siswa

4.1.3.2 Siswa dan guru melakukan refleksi

4.2 Pertemuan 2

4.2.1 Kegiatan Awal

4.2.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.2.1.2 Pre test dengan membaca nyaring suatu paragraf

4.2.2 Kegiatan Inti

      4.2.2.1 Eksplorasi

4.2.2.1.1 Siswa membuka kembali bacaan yang akan dibaca dari majalah

4.2.2.2 Elaborasi

4.2.2.2.1 Siswa membaca wacana dengan bersuara

4.2.2.2.2 Siswa mengomentari temannya sehabis membaca

4.2.2.3 Konfirmasi

4.2.2.3.1 Guru menyampaikan kesalahan-kesalahan baca siswa, dan mendiskusikan perbaikannya.

4.2.3 Kegiatan Akhir

4.2.3.1 Siswa dan guru melakukan refleksi

4.2.3.2 Siswa memperhatikan pesan/tugas dari guru tentang rancangan pembelajaran berikutnya.

5.  Sumber Belajar

5.1  Buku Sinau Basa Jawa

5.2 Majalah Panyebar Semangat /Jaya Baya

5.3 LKS Pinter Basa

6.   Penilaian

      6.1Jenis: Unjuk kerja

      6.2 Bentuk: Uji petik

                                          6.3 Instrumen

.

Indiktor

Penilaian

Teknik

Bentuk Instmen

Contoh Instrumen

7.2.1  Mampu membaca nyaring dengan intonasi dan lafal yang tepat

3.1.2   Mampu menjelaskan isi bacaan

3.1.3 Mampu membuat ringkasan bacaan

Lisan Unjuk kerja E.Wacanen crita wayang ing ngisor kanthi lafal, intonasi lan ejaan sing bener!

ANOMAN DUTA

Wonten pasanggrahan Mangliawan, Sri Bathara Ramawijaya kaadhep Raden Murdaka.  Rama nampi sowanipun Prabu Sugriwa dalah Raden Anoman saha Jaya Anggada. Ingkang…..

F.Kajangkepana cecek-cecek ngandhap punika  adhedhasar waosan ing nginggil !

 1. Raseksa Alengka sing mati sanalika saka krodhaning Anoman ing jero wetenge yaiku ….
 2. Dewi Sayempraba mapan ing padhepokan  ….
 3. Wanita sing ngancani Sinta ing taman Soka jenenge ….
 4. Selire prabu Dasamuka sing dadi telik sandine  Alengka….
 5. Sing rumangsa ora trima amarga minangka duta dikembari yaiku ….
 6. Sing kaparingan nama Rama Handayapati yaiku…
 7. Sing nambani mripate Anoman amrih bisa ndeleng maneh arane….
 8. Sinta titip ageman cunduk manik kancing rambut marang Anoman nama….
 9. Sing minisudha Rama dadi Ratuning wanara yaiku….
 10. Jejibahane Anoman menyang Alengka yaiku….

G. Tulisen maneh lakon ”Anoman Duta ” ing dhuwur nganggo basamu dhewe!

Pedoman Penskoran

Aspek yang dinilai

Skor

Pelafalan

1 – 5

Irama

1 –  5

Intonasi

1 – 5

Kesungguhan

1 – 5

Skor Maks

20

 

            6.4 Kunci Jawaban

1. Kataksini     2. Gua Windu  3. Trijatha        4. Dewi Sayempraba    5. Jaya Anggada

6. Anoman      7. Sempati        8. Lintringmaya 9. sekawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong     10.1.  nakyinakaken kasugenganipun Dewi Sinta  2.ngukur kekiyatanipun bala Ngalengka  3.ngaturaken tandha asih saking Sri Rama dhateng Dewi Sinta wujudipun sesupe sotya ludira

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 5

( RPP MEMBACA INDAH )

 

Sekolah                               :  SMPN 3 Candimulyo

Mata Pelajaran                :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester               :  IX / II

Tahun Pelajaran              : 2012/2013

Standar Kompetensi      :  Mampu membaca bacaan sastra, nonsastra dalam berbagai teknik membaca, dan bacaan berhuruf Jawa

Kompetensi Dasar          :  3.2  Membaca indah tembang Dhandhanggula.

Alokasi Waktu                  :  4 x 40 menit (2 x pertemuan)

Pertemuan  ke                  : 10, 11, minggu ke 1 dan 2 bulan Oktober

1.   Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa dapat  menjelaskan ciri-ciri tembang dhandhanggula

1.2 Siswa mampu membaca titilaras tembang dhandhanggula

1.3 Siswa mampu menembangkan tembang dhandhanggula sesuai dengan titilaras yang tepat

1.4 Siswa mampu memparafrasekan tembang dhandhanggula

1.5 Siswa mampu menjawab pertanyaan tembang dhandhanggula

 

2.   Materi Pembelajaran

2.1  Tembang Dhandhanggula

3.   Metode Pembelajaran

3.1 Ceramah

3.2 Demonstrasi

3.3 Tanya jawab

3.4 Penugasan

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

4.1 Pertemuan 1

4.1.1 Kegiatan awal

4.1.1.1  Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.1.1.2 Mendengarkan penjelasan guru tentang notasi tembang dhandhanggula

4.1.1.3  Pre test dengan menyanyikan titi laras larik pertama tembang dhandhanggula

4.1.2 Kegiatan Inti

4.1.2.1 Eksplorasi

4.1.2.1.1 Menyimak tembang dhandhanggula dari kaset atau CD

4.1.2.1.2 Mendengarkan contoh beberapa lagu dhandhanggula dari guru

 

4.1.2.2 Elaborasi

4.1.2.2.1 Menyanyikan notasi tembang dhandhanggula larik demi larik

4.1.2.2.2        Secara bergantian siswa mencoba menyanyikan notasi tembang dhandhanggula

4.1.2.2.3        Secara berurutan siswa menyanyikan notasi tembang dhandhanggula

4.1.2.3 Konfirmasi

4.1.2.3.1 Siswa melakukan refleksi tentang menyanyikan notasi tembang dhandhanggula

4.1.3 Kegiatan Akhir

4.1.3.1 Memerintahkan tiga orang siswa menyanyikan notasi tembang dhandhanggula

4.1.3.2  Menginformasikan kegiatan pada pertemuan berikutnya

4.2 Pertemuan 2:

4.2.1 Kegiatan awal

4.2.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.2.1.2 Mendengarkan penjelasan guru tentang syair tembang dhandhanggula

4.2.1.3 Pre test dengan menyanyikan syair larik pertama tembang dhandhangula

4.2.2 Kegiatan Inti

      4.2.2.1 Eksplorasi

4.2.2.1.1 Menyimak tembang dhandhanggula dari kaset atau CD/model

4.2.2.1.2        Mendengarkan contoh lagu dhandhanggula dari guru

4.2.2.2 Elaborasi

4.2.2.2.1 Menyanyikan syair  tembang dhandhanggula larik demi larik

4.2.2.2.2 Secara bergantian siswa mencoba menyanyikan syair tembang dhandhanggula

4.2.2.2.3        Secara berurutan siswa menyanyikan syairtembang dhandhanggula

4.2.2.3 Konfirmasi

4.2.2.3.1 Siswa melakukan refleksi tentang menyanyikan syair tembang dhandhanggula

4.2.3 Kegiatan Akhir

4.2.3 1 Memerintahkan siswa menyanyikan tembang dhandhanggula

4.2.3.2 Menginformasikan kegiatan pada pertemuan berikutnya

5.  Sumber Belajar

5.1 CD Tembang

5.2 Buku Sinau Basa Jawa

5.3 LKS Pinter Basa

6.   Penilaian

      6.1 Jenis :

            6.1.1 Tes Unjuk Kerja

            6.1.2 Tertulis

      6.2 Bentuk

            6.2.1 Uji Petik Prosedur

            6.2.2 Isian

      6.3 Instrumen

Indikator

Penilaian

Teknik

Bentuk

 Instrumn

Contoh Instrumen

3.3.1 Mampu menyanyikan notasi tembang dhandhanggula

3.3.2   Mampu menyanyikan syair tembang dhandhanggula

Unjuk kerja

Tertulis

Uji petik prosedur

Isian

G.Gatekna tembang Dhandhanggula ing ngisor iki, banjur tembangana kanthi titi laras sing diparingake bapak/ibu guru kang bener !

Dhandhanggula

 Laras slendro Pathet sanga

Yekti iki nugrahaning widhi

Aji rasa nambut silakrama

Srana kang kundur bakale

Amore estri jalu

Dadya tedhak turning wiji

Ilang salwiring godha

Putra tekeng putu

Ucap esthining wong tuwa

Runtut atut tumeka kaki lan nini

Ayem tentrem uripnya.

 

H.Isenana cecek-cecek  ing ngisor iki !

 1. Guru wilangane tembang  Dhandhanggula yaiku
 2. Tembang kasebut ngandharake adicara . …
 3. Miturut tembang ing  dhuwur apa kang diarani “nambut sila krama“ ….
 4. Watake tembang Dhandhanggula  yaiku…
 5. Sasmitane  tembang Dhandhaggula yaiku
 6. Guru lagune tembang Dhandhanggula yaiku….
 7. Guru lagune tembang Dhandhanggula yaiku….
 8. Sing didongakake ayem tentrem yaiku….
 9. Sing lumrah dingendikakake wong tuwa marang temanten yaiku….
 10. Gatra kaping…      ngemu tembung saroja.

I.Cekapan tembang Dhandhanggula kasebut owahanan dadi basa gancaran !

Pedoman Penskoran

Aspek yang Dinilai

Skor

1. Pelafalan kata, intonasi, pemenggalan

1 – 15

2. Ketepatan pengungkapan

1 –  5

3. ketepatan nada, kesungguhan, dasar suara

1 – 15

4. Ketepatan nada, kesungguhan, dasar suara

1 –  15

Skor Maks

50

 

 

H.

1.10,10,8,7,8,7,6,8,12,7                      2.dados maten/mantu   3.dadi manten  4.manis, ngresepake

5.manis, dhandhang                 6. i, a,e,u,i,a,u,a,i,a      7.=6     8.uripe temanten  9. ndongakake

10. 10

 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 6

( RPP MEMBACA HURUF JAWA)

 

Sekolah                            :  SMPN 3 Candimulyo

Mata Pelajaran              :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester            :  IX / II

Tahun Pelajaran           : 2012/2013

Standar Kompetensi   :  Mampu membaca bacaan sastra, nonsastra dalam berbagai teknik membaca, dan bacaan berhuruf Jawa

Kompetensi Dasar       :  3.3          Membaca paragraf  berhuruf Jawa yang menerapkan angka Jawa.

Alokasi Waktu               :  4 x 40 menit (2 x pertemuan)

Pertemuan ke                : 6, minggu ke 3 bulan Agustus

1.   Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa dapat  membaca angka berhuruf Jawa dengan lancar.

1.2 Siswa dapat menunjukkan angka yang dimaksud dalam bacaan

1.3 Siswa dapat  membaca bacaan berhuruf Jawa yang menerapkan angka Jawa

1.4 Siswa dapat  mengubah bacaan  ke  dalam huruf latin.

1.5 Siswa dapat  menjawab pertanyaan bacaan dengan huruf Jawa

1.6 Siswa dapat melengkapi kalimat rumpang dengan kata yang tepat membaca

2.   Materi Pembelajaran

2.1  Wacana berhuruf Jawa yang mengandung angka Jawa

3.   Metode Pembelajaran

3.1 Tanya jawab

3.2 Penugasan

3.3 Demonstrasi

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

4.1 Pertemuan I

4.1 Kegiatan Awal

4.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.1.2 Siswa menjawab pretes tentang pasangan huruf Jawa

4.2 Kegiatan Inti

      4.2.1 Eksplorasi

4.2.1.1  Siswa memperhatikan macam- macam bentuk pasangan.

4.2.1.2 Siswa mencari bacaan berhuruf Jawa dari berbagai sumber

4.2.2 Elaborasi

4.2.2.1 Siswa membaca bersuara wacana berhuruf Jawa secara bergantian

4.2.2.2 Siswa menyebutkan angka Jawa  yang ditemukan dalam bacaan

4.2.3 Konfirmasi

4.2.3.1 Bertanya jawab tentang angka Jawa  yang belum dipahami

4.3 Kegiatan Akhir

4.3.1 Memberikan penilaian terhadap cara membaca bacaan oleh siswa

4.3.2 Siswa dan guru melakukan refleksi.

4.3.3 Bersama guru merancang pembelajaran berikutnya.

4.2 Pertemuan 2

4.2.1 Kegiatan Awal

4.2.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.2.1.2 Memotivasi siswa dengan pentingnya melestarikan huruf Jawa

4.2.2 Kegiatan Inti

4.2.2.1 Eksplorasi

4.2.2.1.1  Siswa mencermati bacaan berhuruf Jawa

4.2.2.1.2 Siswa menunjukkan nama dua pasangan  dalam bacaan kepada temannya yang lain

4.2.2.2 Elaborasi

4.2.2.2.1Siswa mencermati bacaan berhuruf Latin.

4.2.2.2.2 Siswa mempredeksikan pasangan-pasangan yang akan digunakan dalam menulis paragraf tadi dengan huruf Jawa.

4.2.2.2.3 Siswa menulis satu paragraf menggunakan huruf Jawa

4.2.2.3 Konfirmasi

4.2.2.3.1 Menanyakan tentang kesulitan yang dihadapi siswa

4.2.3 Kegiatan Akhir

4.2.3.1 Bersama guru merefleksi tentang menulis huruf Jawa

4.2.3 2 Bersama guru merancang pembelajaran berikutnya.

5.  Sumber Belajar

5.1 Buku Sinau Basa Jawa

5.2 LKS Pinter Basa

6.   Penilaian

      6.1 Jenis : Unjuk verja

      6.2 Bentuk : Uji petik prosedur

      6.3 Instrumen

Indikator

Penilaian

Tek

nik

Btk Inst

Instrumen

3.3.1 Mampu membaca bacaan berhuruf Jawa dengan lancar.

3.3.2 Mampu menunjukkan angka Jawa yang digunakan dalam bacaan

3.3.3 Mampu mengubah wacana huruf Jawa menjadi huruf Latin

3.3.4 Mampu menjawab pertanyaan bacaan dengan huruf Jawa

 

Unjuk kerja Uji petik prosedur G.Wacanen angka Jawa ing ngisor iki

1;29   2;37    3;46     4;51      5;95    6;82

9;108   10;385     11;759     12;362   13;25

H.Tuduhna angka Jawa sing ana ing wacan iki!

1.?s/mnTlai/[rt=gl\;18;mxt\;1987.

2?pekr=z[npkSsMitamB[n;54;pi=;86;[mte/.

3?sugiynTm=k[tTjm\;06;35;bli[njm\;17;30.

4?sbenSsit]iynTfipri=ziby/rn\;1634500;rupiyh.

5?wu/ynTfipri=ziszu;5500;k=[gojjn\;2750;rupiyh.

6?bLvJ[nsua/fi;1534780;rupiyhsbenSsi[n.

7?piti[kKbufliyemFi[folPyu;3648100;rupiyh.

8?fX[mMbuguruanbn/rn;3;[nome/;176;gunu=pti.

9?k[nT/oripunBpkSki=z]iki;18;ki[lo[mte/.

10?[pzetTnFin[p]okLmsikpi=;67;ai=taun\;2012.

I.Wacanen kanthi premati!

 

 

?numPkH[nD=o.

?nlikfinmi=gut=gl\;23;[mI;2011;jurgn\gLe[nDhsi=[konD=ceqi[lLzjkHn[kKsi=/cch[a;2;mev=[wonDe/riyai=flnS]iwijy;29;semr=.spe/luven_z[kati.swi[sSmil=mili=miliha[nD=ojurgn\gLe[nDht[konMr=kusi/si=jen_[zkLiquk\,

gLe[nDh    ;pk\pirby/[rmnwzete/r[kmev=[wonDe/riysi=nu=g=

           aku;1;k[ro[bochkuaisihcilik\;2;.

kLiquk\ ;biysm[won\;15000;rupiyh.

gLe[nDh    ;wlh,ajlr=lr=.

kLiquk\  ;puniksmPunTripPipun\kir=[botenSgef\fipunTmBh

          aikulaugi[botenPurun\jl/rnTripH[nDo=ai=zi]kia

ded s/sid=rkus\t=gl\;23;mxt\;2011;

gLe[nDh  ;wlh,wlh,kusi/b[aansid=rkus\apkuwi.

kLiquk\  :sid=rkusPunik,sid=prkusi/,ffitripH[nDo=z]iki

           i[botenZwu/.

gLe[nDh  ;pi[y,[yn\;7500;rupiyh

kLiquk\  ;puniksmPunMirh,[cobik=[gnu=g=tkSinmu=amBik

          kLw=m[won\,

gLe[nDh  ;ywis\fkGenepPi;8000;rupiyh.

kLiquk\  ;[boten\[po[kokKipun\ps\pk\,

gLe[nDh   ;l,ap[bochcilik\;2;aikiamBy/.

kLiquk\  :mnwil[ralitG`tis\[botenPe/luby/.

gLe[nDh   ;y,wis\[z[nb[a,[bochku;2;aikisi=nu=g=a[nDo=,

          akubklZetutT[kmLyuanburia[nDo=.Saikilgi

         jm\;08;30;tek[nWonDe/riym\;11;45;

kLiquk\   : .

J.Wacan kasebut tulisen nganggo aksara latin!

K.Wangsulana pitakon ing ngisor iki nganggo aksara Jawa!

 1. ?apairhairha[nNwcnKsebut\,
 2. ?kep]i[ywt[kKjurgn\gLe[nDh.
 3. ?piran[kKjurgn\gLe[nDh.
 4. ?jurgn\gLe[nDh[aomh[azenFi.
 5. ?jurgn\gLe[nDhzjkHn[kKmev=zenFi.
 6. ?kpnKef[fy[nNc]itaiku.
 7. ?kusi/a[nDo=aikujen_[zsp.
 8. ?pirtri[pPnu=g=a[nDo=mev=[wonDe/riy.
 9. ?spsi=netepP[ktripH[nDo=.
 10. ?mnwnu=g=a[nD=o[bochcilikHmBy/pir.

L.Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki!

1.?jurgn\gLe[nDhaikufu[w…                [lo[ro.

2.?jurgn\gLe[nDhaxpN|=g=….

3.?fin …     jurgnMev=[wonDeriy.

4.?[wo=si=zL[kokH[ka[nDo=jen_[z….

5.?tripH[nDo=aiku  …       rupiyh.

 

Pedoman Penskoran

Aspek yang Dinilai

Skor

1. Kelancaran, pelafalan, ketuntasan

1 – 15

2. Ketepatan

1 –  5

Skor Maks

20

            6.4 Kunci Jawaban

G.

1.29     2.37     3.46     4.51     5.95     6.82     9.108   10.395 11.759 12.362 13.25

H.

1.Sarmanta laire tanggal           18 Maret 1987                        2.Pekarangane Pak Sasmita ambane 54 ping 86 meter            3.Sugiyanto mangakete jam 06.35 baline jam 17.30    4.Saben sasi Triyanto diparingi bayaran 1.634.500 rupiyah.            5.Wuryanta diparingi sangu 5500 kanggo jajan 2750 rupiyah.            6.Blanjane Suhardi 1.532.780 rupiyah saben sasine.  7.Pitike Bu Daliyem didol payu 3.648.100 rupiyah.    8.Daleme Buguru ana Banaran 3 nomer 176 Gunungpati.

9.Kantoripun Bapak saking ngriki 18 kilometer.                      10.Pengetan dina proklamasi kaping 67 ing taun 2012.

J.

Numpak Andhong

Nalika dina Minggu tanggal 23 Mei 2011 Juragan Glendheh sing kondhang cethile ngajak anake sing cacahe 2 menyang Wondheria ing dalan Sriwijaya 29 Semarang. Saperlu nyenengake ati. Sawise milang miling milih andhong Juragan Glendheh takon marang kusir sing jenenge Klithuk. Glendheh: Pak, pira bayare manawa ngeterake menyang Wondheria sing nunggang aku 1, karo bocahku isih cilik 2?          Klithuk: Biasa mawon 15.000 rupyah

Glendheh: Walah, aja larang-larang.    Klithuk : Punika sampun taripipun, kirang boten saged, dipuntambahi kula ugi boten purun, jalaran tarip andhong ing ngriki adhedhasar sidhang Rakus tanggal 23 Maret 2011.       Glendheh : Walah, walah kusir bae ana sidhang Rakus, apa kuwi?                       Klithuk : Sidhang Rakus punika, sidhang para kusir, dadi tarip andhong ngriki boten ngawur.     Glendheh : Piye, yen 7500 rupiyah.    Klithuk : Punika sampun mirah, cobi kangge nunggang taksi namung mbikak lawang mawon.                     Glendheh : Yaw is, dakgenepi 8000 rupiyah.  Klithuk : Boten, pokokipun pas, Pak.     Glendheh : La, apa bocah cilik 2 iki mbayar?  Klithuk : Manawi lare alit gratis boten perlu bayar.  Glendheh : Ya, wis ngene bae, bocahku 2 iki sing nunggang andhong, aku bakal ngetutake mlayu ana buri andhong. Saiki lagi jam 08.30 tekan Wondheria jam 11.45.    Klithuk : ….

K.

1.numPkH[nD=o  2.ceqil\    3.;2; 4.semr=     5.[wonDe/riy

6.din mi=gu,23 [mI2011 7.kLiquk\   8.;15000;rupiyh

9.sid=rkus\     10.g]tis\

L.

1.ank\   2.a[nD=o    3.mi=gu      4.kusi/      5.;15000;

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 7

( RPP MENULIS CERITA RAKYAT )

 

Sekolah                            :  SMPN 3 Candimulyo

Mata Pelajaran              :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester            :  IX / II

Tahun Pelajaran           : 2012/2013

Standar Kompetensi   :  4.   Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat dan perasaan secara tertulis dalam berbagai bentuk

tulisan dan ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh basa yang benar.

Kompetensi Dasar       :  Menulis susastra sederhana, misalnya geguritan atau cerita rakyat.

Alokasi Waktu              :  2 x 40 menit (1 x pertemuan)

Pertemuan ke              : 7, minggu ke  4 Agustus

1.   Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa dapat  menentukan kerangka topik karangan

1.2 Siswa mampu menjelaskan aspek yang diperhatikan dalam menulis sastra

1.3 Siswa mampu mengembangkan kerangka topik menjadi cerita rakyat

1.4 Siswa mampu mengedit hasil tulisan menjadi tulisan yang baik dan benar

1.5 Mampu menjawab pertanyaan yang terkait dengan kegiatan menulis

menulis sastra sederhana berupa geguritan.

2.   Materi Pembelajaran

2.1  Menulis cerita rakyat

3.   Metode Pembelajaran

3.1 Tanya jawab

3.2 Penugasan

3.3 Diskusi

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

4.1 Pertemuan 1

4.1.1  Kegiatan Awal

4.1.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas.

4.1.1.2  Memberikan apersepsi dan konsep menulis cerita rakyat

4.1.2.Kegiatan Inti

4.1.2.1 Eksplorasi

4.1.2.1.1 Siswa  bersama-sama mengingat macam-macam cerita rakyat yang pernah dibaca /didengar

4.1.2.1.2 Siswa memikirkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam   menulis cerita rakyat.

4.1.2.2 Elaborasi

4.1.2.2.1 Siswa membuat kerangka topik dalam menulis cerita rakyat

4.1.2.2.2 Siswa mengembangkan kalimat topik menjadi karangan cerita rakyat

4.1.2.3 Konfirmasi

4.1.2.3.1 Memeriksa tulisan cerita  rakyat   yang ditulis

4.1.2.3.2  Mengkolsultasikan hasil  tulisan cerita rakyat   kepada guru

4.1.2.3.3  Menerima pandangan umum dari guru

4.1.3 Kegiatan Akhir

4.1.3.1 Memberikan review tata cara menulis cerita rakyat

4.1.3.2 Merancang materi pertemuan berikutnya

4.2 Pertemuan 2

4.2.1  Kegiatan Awal

4.2.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas.

4.2.1.2  Memberikan apersepsi menulis cerita rakyat.

4.2.2.Kegiatan Inti

4.2.2.1 Eksplorasi

4.2.2.1.1 Siswa  bertanya jawab macam cerita rakyat yang sudah dibaca sebagai pembanding  pada pertemuan sebelumnya.

4.2.2.1.2 Siswa bertanya jawab hal-hal yang perlu diperhatikan  dalam menulis cerita rakyat.

4.2.2.2 Elaborasi

4.2.2.2.1 Siswa menunjukkan kerangka topik dalam menulis cerita rakyat

4.2.2.2.2 Siswa melanjutkan mengembangkan kalimat topik menjadi cerita rakyat  bagi yang belum selesai

4.2.2.3 Konfirmasi

4.2.2.3.1 Memeriksa cerita rakyat  yang ditulis

4.2.2.3.2  Mengkolsultasikan hasil cerita rakyat  kepada guru

4.2.2.3.3  Menerima pandangan umum dari guru

4.2.3 Kegiatan Akhir

4.2.3.1 Memberikan penilaian cerita rakyat siswa

4.2.3.2 Merancang materi pertemuan berikutnya

5.  Sumber Belajar

5.1 Buku Sinau Basa Jawa

5.2 LKS Pinter Basa

6.   Penilaian

6.1 Teknik :  Unjuk kerja

6.2 Bentuk            :  Uji petik produk

6.3 Instrumen:

Indikator

Penilaian

Teknik

Bentk

 Inst

Instrumen

4.3.1 Mampu menentukan macam-macam cerita rakyat

4.3.1        Membuat kerangka topik cerita rakyat

4.3.3 Mengembangkan kerangka topik menjadi cerita rakyat

 

Lisan

Unjuk kerja

Pertanyaan

Uji petik produk

 

P.Gawea cengkorongan crita rakyat sing wis nate kongerteni, tulisen bakune gagasan saben prastawa!

Irah irahan       :..

Bakune gagasan:…

Q.Tulisen perangan apa bae sing kudu digatekake sajroning nulis crita rakyat!

 

R.Gawea karangan crita rakyat adhedhasar cengkorongan sing wis kogawe kasebut!

 

S. Pitakon-pitakon ing ngisor iki wangsulana adhedhasar isine tuladha tulisan kasebut!

1. Apa kang dumadi ing Majapait nalika iku?

2.Jaka Seger karo Rara Anteng iku sajatine sapa?

3.Begal ing carita kasebut ngapa?

4.Kepriye tumanggape Rara Anteng marang begal kasebut?

5.Apa kang katindakake begal bareng krungu swara lesung-lesung diunekake?

 

6.4 Kunci Jawaban

1. Jaman samana Majapait katekan mungsuh sing  saka keblat papat; elor-kidul, wetan-kulon. Kaya abang dluwang kawulane mlayu lonjong botor padha sumingkir golek papan-panggonan kang prayoga lan tentrem.Awit jagad iki ora amung amba godhong kelor. Lakune nganti tekan dhaerah Tengger saiki. Wektu iku Gunung Brama isih sepi pasar lan Gunung Bathok durung ana.Ing dhaerah iku para dewa padha masanggrah. Saliyane para dewa ana sawijining pandhita sing gentur tapane lan tawakal pangibadahe dadi ora anteng kitiran. Pandhita mau kagungan garwa kang nglairake putra kakung kang bagus rupane utawa ala arjuna. Amarga saking baguse banjur dijenengake Jaka Seger.

2.Rara Anteng sawise mau diwasa katon saya endahlan sulistiya ing warna. Akeh putra raja lan wong sekti padha kepengin nglamar minangka jatukramane. Ananging siji-sijia ora ana kang ditampa, ora marga putra raja mau atos debog, lemu jrangkong, utawa kuru semangka, nanging jalaran putri mau wus sambung tresna klawan Jaka Seger.

3. kepengin nglamar marang Rara Anteng

4. Kaanan mangkono iku dumadi mataun-taun, nganti ketekan panglamar saka begal kang sekti mandraguna. Rara Anteng ora wani nampik. Sanajan abang-abang lambe dheweke saguhRara Anteng duwe panyuwun supaya digawekake segara kang manggon ing satengahing gunung. Segara mau kudu rampung sajroning sawengi sadurunge ana jago kluruk.Sawise suruping surya, begal miwiti ndhudhuk wedhi lan watu ing tengahe gunung kanthi mingunakake bathok.Kanthi kasektene begal kang ngedap-edapi,ora nganti sewengi wus meh rampung. Rara Anteng golek cara kanggo murungake pakaryane begal mau. Rara Anteng njupuk alu diunekake ana lesung kayadene lumrahe wong nutu pari, keprungu swara lesung mau jago-jago padha kluruk.

5. . Kanthi rasa jengkel, bathok diuncalake tiba mengkurep wusanane dadi gunung aran Gunung Bathok. Dene segara sing wus meh rampung mau isine wedhi, mula ingaran Segara Wedhi.

6.5 Pedoman penilaian menulis cerita rakyat

No

Nama

Isi

Diksi

EYD

Jumlah

Rata-rata

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 8

( RPP )

 

Sekolah                            :  SMPN 3 Candimulyo

Mata Pelajaran              :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester            :  IX / II

Tahun Pelajaran           : 2012/2013

Standar Kompetensi   :  4.   Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat dan perasaan secara tertulis dalam berbagai bentuk

tulisan dan ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh basa yang benar.

Kompetensi Dasar       :  Menulis paragraf berhuruf Jawa dengan menerapkan angka Jawa

Indikator                         :  4.2.1 Mampu menulis angka Jawa secara terpisah

4.2.2 Mampu mengurutkan angka Jawa yang diacak

4.2.3 Mampu menulis angka Jawa dalam kalimat

4.2.4  Mampu menulis paragraf  huruf jawa dengan penerapan angka Jawa.

Alokasi Waktu            :   4 x 40 menit (2 x pertemuan)

Pertemuan ke              : 6 dan 12, minggu ke 3  Agustus dan ke 4 Oktober

1.   Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa dapat menulis angka Jawa secara terpisah

1.2 Siswa mampu mengurutkan angka Jawa yang diacak

1.3 Siswa mampu menulis angka Jawa dalam kalimat

1.4 Siswa mampu menulis paragraf  huruf jawa dengan penerapan angka Jawa.

menulis wacana berhuruf Jawa penerapan angka Jawa

2.   Materi Pembelajaran

2.1Menulis huruf Jawa penerapan angka Jawa

3.   Metode Pembelajaran

3.1 Tanya jawab

3.2 Penugasan

3.3 Diskusi

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

 4.1 Pertemuan 1

4.1.1 Kegiatan Awal

4.1.1.1Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.1.1.2 Siswa menjawab pre test tentang angka Jawa

4.1.2 Kegiatan Inti

4.1.2 1 Eksplorasi

4.1.2.1.1  Siswa mencermati bacaan berhuruf Jawa

4.1.2.1.2 Siswa menunjukkan angka Jawa  dalam bacaan kepada temannya yang lain.

4.1.2.2 Elaborasi

4.1.2.2.1 Siswa berlatih menulis kata dengan menerapkan angka Jawa

4.1.2.2.2 Siswa menulis kalimat berhuruf Jawa dengan menerapkan angka Jawa

4.1.2.2.3 Siswa mengkritisi tulisan teman

4.1.2.3Konfirmasi

4.1.2.3.1 Mengkonsultasikan hasil karya kepada guru

4.1.3 Kegiatan Akhir

4.1.3.1 Bersama guru merefleksi tentang menulis huruf Jawa

4.1.3.2 Bersama guru merancang pembelajaran berikutnya.

   4.2 Pertemuan 2

4.2.1 Kegiatan Awal

4.2.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.2.1.2 Memotivasi siswa dengan pentingnya melestarikan huruf Jawa

4.2.2 Kegiatan Inti

4.2.2.1 Eksplorasi

4.2.2.1.1  Siswa mencermati bacaan berhuruf Jawa

4.2.2.1.2 Siswa menunjukkan nama dua pasangan  dalam bacaan kepada temannya yang lain

4.2.2.2 Elaborasi

4.2.2.2.1Siswa mencermati bacaan berhuruf Latin.

4.2.2.2.2 Siswa mempredeksikan pasangan-pasangan yang akan digunakan dalam menulis paragraf tadi dengan huruf Jawa.

4.2.2.2.3 Siswa menulis satu paragraf menggunakan huruf Jawa

4.2.2.3 Konfirmasi

4.2.2.3.1 Menanyakan tentang kesulitan yang dihadapi siswa

4.2.3 Kegiatan Akhir

4.2.3.1 Bersama guru merefleksi tentang menulis huruf Jawa

4.2.3 2 Bersama guru merancang pembelajaran berikutnya.

5.  Sumber Belajar

5.1 Buku Sinau Basa Jawa

5.2 LKS Pinter Basa

6.   Penilaian

      6.1 Jenis Tes: Unjuk Kerja

      6.2 Bentuk : Uji petik produk

      6.3 Instrumen:

 

 

 

 

Indikator

Penilaian

Teknik

Bent

 Inst

Contoh Instrumen

4.3 .1 Mampu menulis angka Jawa

4.3.2 Mampu mengurutkan angka Jawa

4.3.3 Mampu menulis kalimat dengan huruf Jawa

4.3 .2  Mampu menulis paragraph dengan huruf Jawa

 

Unjuk Kerja Uji petik produk J.Tulisen nganggo aksara Jawa!

1. 246  =…………                  2.135   =…………

3.680   =………….                 4.5791 =…………

5.9891 =…………                  6.6642 =…………

7.1928 =…………                  8.6743=…………

9. 4910 =…………                 10.6295 =………

K. Urutna saka angka sing paling gedhe tumuju angka sing paling cilik!

1. 268,      391, 198, 674,  210,  708.

2. 908,        453, 123, 546,  908,  324.

3. 109,        508,  430,  104,           306,        204.

4.  906,      609,  690,  960,  430,  860.

5.  213,      123, 213, 132, 221, 331.

L.Tulisen nganggo aksara Jawa!

 1. Saben sasine  Sunarsih diblanja saka kantore Rp 1.256.755,00
 1. Yen mangkat sekolah aku numpak angkot mbayere Rp 1.250,00
 1. Korban serangan Israel ing Jalur Gaza nalika wulan Januari 2009 udakara 543.
 2. Indonesia mardika nalika tanggal 17 Agustus 1945 dadi saiki wis 65 taun
 3. Yuswane simbah kakung saiki wis 103 taun dene simbah putrid 98 taun
 4. Diyah lair nalika Par Harto dadi Presiden tanggal 26 November 1985, jam 05.30
 5. Aku manggon ing Solo nalika rega bensin Rp 700 saiki dadi rega Rp 5.250
 6. Buku crita iki  tukune bae 7.845 rupiah mosok mung digenteni 6.320 rupiah
 7. Mangkat mulih Solo Semarang manawa numpak bis enteke 45.500 rupiah..
 8. Yen lagi tanggal tuwa ngene iki 5.500 bae ora duwe, apa meneh 7685 duwea.

M. Wacan  ing ingsor iki tulisen nggango aksara Jawa !

 Ngukur Pengalamane Siswa

Andos wasis utawa cerdas cermat bisa dadi sarana ngukur sepira pengalamane para siswa babagan Basa Jawa. Kasusastran Jawa lan maneka ngelmu liyane kang gegayutan kalawan kabudayaan Jawa sing kanggo pasinaon. Mangkono dudutan saka adicara andon wasis utawa  Cerdas Cermat Basa Jawa. Adicara mau kagelar dening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kutha Solo. Panitya adicara Pesta Buku Solo 2007 ing Diamond Convention Center, dina senen tanggal 5 wulan II taun 2007 kepungkur.

 

 

 

 

Pedoman Penskoran

Aspek yang Dinilai

Skor

1. Ketepatan penulisan

1 kal= skor 10

2. Ketepatan penulisan kata dan tanda baca

Skor Maks

100

           

 

 

6.4 Kunci Jawaban

1;246;    2.;135;   3.;680;    4.;5791; 5.;9891;

6.;6642;  7.;1928; 8.;6743; 9.;4910;  10.6295;

K.

1.198,210,268,391,674,7082.223,324,453,546,908,908.3.104,109,204,306,430,5084.430,609,690,860,906

, 960. 5.123,132,213,213,221,331.

L.

1.?sbenSsi[nsun/sihfibLvJskk[nT/o[r;1256755;rupiyh.

2.?[ynM=ktSe[kolhakunumPkH=[kotHmBy/[r;1250;rupiyh.

3.?[ko/bnSer=zn\Is]ElH=jlu/gj+nlikwulnJnuwri;2009;aufkr;543.      4.?I[nDo[nsiym/fiknlikt=gl\;17;AgusT|s\;1945;

ffisaikiwis\;65;taun\,5.?yusW[nsimBhkku=saikiwis\;103;tau[nF[nsimBhput]i;98;taun\6.?fiyhlai/nlikpkH/tffi[p]si[dnT=gl\;26;[no[pmBe/;1985,jm5;30.7.?akum=[gonHi=[so[lonlikxg[bnSin\;700;saikiffixg;5250;rupiyh.   8.?bukuc]i

taikituku[nb[a;7845;rupiyh[mo[sokM|=fige[nTnNi;6320;rupiyh.   9.?m=ktM|lih[so[losemr=mnwnumPkBisHe[nT[kK;45500;rupi

yh.

10.?[ynLgit=glT|w[z[naiki;5500;b[a[aorfu[w,

apme[nh;7685;fu[wy.

M.

zuku/pezlmM[nsisW

?a[nFonWsisHutwce/dsCe/mtBisffisrnzuku/sepirpezlm[nNprsisW

bbgGnBsjwlnM[nk[zlM|liy[nk=ggyutTnKlwnKbufynJwsi=k=[gopsin[aon\,m=[ko[nofufutTnSkaficra[nFonWsisHutwce/dsCe/mtBsjw.aficrmaukgel/[fni=dinsPenDidiknPemudd[nHolhrgkuq[so[lo.pnit-aficr[psTbuku[so[lo;2007;ai=diA[mo

[nCo[P+nSiO[nCnTe/,fines[nnT=gl\;5;wuln\;2;taun\;2007;kepu=ku/.

 

Candimulyo,   Juli 2012

By Wahyudi, S.S

RPP BAHASA JAWA KELAS 9 GASAL

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1

 

Sekolah                               :  SMP Negeri 3 Candimulyo

Mata Pelajaran                :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester               :  IX / I

Tahun Pelajaran              : 2012/2013

Standar Kompetensi     :  1.   Mampu mendengarkan dan memahami berbagai ragam wacana lisan dalam berbagai ragam bahasa Jawa.

Kompetensi Dasar         :  1.1 Mendengarkan sandiwara

Alokasi Waktu                 :  2 x 40 menit (1 x pertemuan)

Pertemuan ke                  : 1, minggu ke 3 bulan Juli

1. Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa mampu menjelaskan unsur intrinsik sandiwara

1.2  Mampu menuliskan rangkuman  cerita sandiwara

1.3 Mampu menceriterakan kembali isi  sandiwara menjelaskan isi sandiwara yang didengar

v  Pendidikan Karakter yang dikembangkan: kreatif, mandiri, menghargai prestasi, peduli lingkungan

2.   Materi Pembelajaran

2.1 Sandiwara

3.   Metode Pembelajaran

3.1  Demonstrasi

3.2  Tanya jawab

3.3  Permodelan

3.4  Penugasan

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

4.1  Kegiatan Awal

4.1.1        Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.1.2        Memberikan apersepsi

4.2  Kegiatan Inti

4.2.1 Eksplorasi

4.2.1 1 Mencari tahu media yang menyampaikan sandiwara bahasa Jawa

4.2.1.2 Membahas  unsur intrinsik, ragam bahasa yang digunakan dalam sandiwara

4.2.1.3  Membahas  stasiun tv/radio yang memungkinkan menayangkan/ menyiarkan sandiwara.

4.2.1.4  Membentuk kelompok pendengar dan diskusi

4.2.2 Elaborasi

4.2.2.1 Siswa mendengarkan sandiwara yang diperankan  model/rekaman

4.2.2.2 .Siswa mendiskusikan isi, unsur intrinsik dan bahasa sandiwara yang didengar.

4.2.2.3  Siswa menyampaikan pendapat berkaitan dengan isi, unsur intrinsik  dan bahasa sandiwara

4.2.3 Konfirmasi

4.2.3.1 Memberikan penilaian terhadap tanggapan siswa

4.2.3.1 Memberikan penguatan tentang isi, unsur intrinsik  dengan membuat pertanyaan

4.3 Kegiatan Akhir

4.3.1 Menyimpulkan hasil simakan yang dilakukan siswa

4.3.2 Menginformasikan materi pertemuan berikutnya

5.Sumber Belajar

5.1 VCD / Kaset percakapan/Teks Percakapan

5.2 Peragaan percakapan

5.3 Buku Sinau Basa Jawa

5.4 LKS Pratita Basa

6. Penilaian

6.1 Jenis : Tertulis

6.2 Bentuk

6.3 Instrumen

Indikator

Penilaian

Teknik

Bentuk

Instrmn

Contoh Instrumen

1.1.1 Siswa dapat mendiskusikan isi, unsur intrinsik sandiwara yang didengar1.1.2  Mampu  menjawab pertanyaan sesuai dengan konteks pembicaraan.

 

Tertulis UraianUji petik kerja produk B.  Tulisen  unsur instrinsik (alur, paraga, latar, tema) kang ana ing sandiwara kasebut!C.  Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!

1.Sapa wae paraga kang ana ing sandiwara kasebut?

2.Sapa paraga utama kang ana pacelathon ing dhuwur?

3.Kabesut saka ngendi naskah kuwi?

4.Ing papan ngendi Rukmini methuk bojone?

5.Sapa paraga Sumarno iku?

6.Apa pagawene bojone Rukmini?

7.Ana pira adegan ing  naskah sandiwara  iku?  Sebutna !

8.Sebutna setting sepisanan nalika naskah drama iku dipentasake!

9.Sapa sing ngeterake Ardi menyang Indonesia?

 1. Miturut isining crita kepriye kahanan ekonomi saka paraga Rukmini?

Isenana amrih trep karo isine sandiwara kasebut!

Naskah drama ing dhuwur irah-irahane (1)    ….                         ,  nyritakake paraga (2) …             kang nembe nglangut. Ing wayah (3)  …               paraga utama   mung bisa (4) …. marang Gusti.  Atine Rukmini rumangsa (5) …        menawa kelingan kentekan susu anake.  Dumadakan keprungu(6)….      didhodhog, jebul ana tamu yaiku ….        . Dheweke menehi kabar yen (7)    …isih urip.  Sumarno nuduhake (8)….    kang ana gambare Ardi. Maca kabar kuwi Rukmini dadi (9)….    ngguguk.  Sumarno janji ngeterke adhine ipe methuk Ardi menyang (10)…..

Pedoman Penskoran

Aspek yang Dinilai

Skor

1. Kelengkapan unsur intrinsik

1 – 10

2. Kesesuaian dengan isi sandiwara

1 –  10

Skor Maks

20

6.4 Kunci Jawaban

B.   Alur : maju            Paraga : Rukmini, Sumarno, Dimas     Latar    : Kamar Rukmini

Ruang tamu Rukmini, Bandhara Ahmad yani                                Tema   : keluarga

 

C.

1. Rukmini, Sumarno, Dimas               2. Rukmini       3. Kumpulan Naskah sandiwara Pinilih 2008” Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kebahasaan Subdin Kebudayaan)

4. bandhara Ahmad Yani         5. Ipene Rukmini/ Mase Ardi   6. TKI ing Malaysia

7. 3, ing kamare Rukmini, ing ruang tamu omahe Rukmini, ing bandhara Ahmad Yani          8. Ing kamar, wayah bengi      9. Dimas             10. kacingkrangan

D.

1. Mendhung Wus Sumilak      2. Rukmini       3. bengi            4. pasrah, nyadhong pangapunten dhateng Gusti         5. lawang       6. Sumarno      7.Ardi/bojone Rukmini            8. koran/ layang kabar

9. nangis         10.Bandhara Ahmad Yani

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2

 

Sekolah                                :  SMP Negeri 3 Candimulyo

Mata Pelajaran                 :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester                :  IX / I

Tahun Pelajaran               : 2012/2013

Standar Kompetensi       :  2.   Mampu mengungkapkan pikiran pendapat, gagasan dan perasaan secara lisan dalam berbagai ragam

bahasa Jawa dengan unggah-ungguh yang benar.

Kompetensi Dasar            :  2.1 Berdialog dengan warga masyarakat.

Alokasi Waktu                    :  4 x 40 menit (1 x pertemuan)

Pertemuan ke                     : 5, minggu ke 1 bulan Agustus

1.   Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa dapat menentukan kerangka  topik dialog.

1.2 Siswa dapat mengembangkan topik dialog menjadi teks dialog

1.3 Siswa dapat melakukan dialog sesuai dengan teks yang dibuat.

1.4 Siswa dapat memberikan penilaian dialog dengan memberi alasan

1.5 Siswa dapat menyebutkan jenis kalimat dialog

v Pendidikan Karakter yang dikembangkan: toleransi, demokratis, rasa ingin tahu, bersahabat, peduli sosial, tanggung jawab.

2.   Materi Pembelajaran

2.1  Dialog dengan tokoh masyarakat

3.   Metode Pembelajaran

3.1 Demonstrasi

3.2 Penugasan

3.3 Ceramah

3.4 Tanya jawab

4. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

4.1 Pertemuan 1

4.1.1 Kegiatan Awal

4.1.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.1.1.2 Memotivasi siswa untuk berani berkomunikasi berbahasa Jawa

4.1.1.3 Membagi kelompok untuk praktik berdialog

4.1.2 Kegiatan Inti

4.1.2.1 Eksplorasi

4.1.2.1.1 Siswa menyusun kerangka dialog secara kelompok

4.1.2.1.2 Siswa mengembangkan kerangka dialog menjadi teks dialog.

4.1.2.1.3  Siswa merancang tokoh-tokoh dalam dialog

4.1.2.2 Elaborasi

4.1.2.2.1Siswa memerankan dialog sesuai dengan naskah

4.1.2.2.2 Siswa menilai dialog kelompok lain

4.1.2.3 Konfirmasi

4.1.2.3.1 Siswa melakukan refleksi atas dialog yang dilakukan

4.1.2.3.2 Siswa mendengarkan ulasan umum dialog yang telah berlangsung

4.1.3 Kegiatan Akhir

4.1.3.1 Memperhatikan pesan/simpulan.

4.1.3.2 Mencatat tugas dari guru untuk rancangan materi berikutnya.

4.2 Pertemuan 2:

4.2.1  Kegiatan Awal

4.2.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.2.1.2 Memotivasi dengan pentingnya melakukan kegiatan dengan kesungguhan

4.2.2 Kegiatan Inti

4.2.2.1 Eksplorasi

4.2.2.1.1 Siswa menyeting tempat untuk berdialog

4.2.2.1.2 Siswa memeriksa kembali naskah yang telah dibuat minggu yang lalu

4.2.2.2 Elaborasi

4.2.2.2.1 Siswa melanjutkan berdialog.

4.2.2.2.2 Siswa berdiskusi jenis kalimat dalam dialog

4.2.2.3 Konfirmasi

4.2.2.3.1 Siswa menyampaikan catatan hasil diskusi tentang dialog yang telah dilakukan.

4.2.2.3.2        Siswa mendapatkan penguatan tentang dialog

4.2.3 Kegiatan Akhir

4.2.3.1 Memperhatikan pesan/simpulan.

4.2.3.2 Mencatat tugas dari guru untuk rancangan materi berikutnya

5.  Sumber Belajar

5.1 Buku Sinau Basa Jawa

5.2 LKS Pratita Basa

6. Penilaian:

6.1 Jenis:

6.1.1 Tertulis

6.1.2 Unjuk kerja

6.2 Bentuk:

      6.2.1 Uraian

6..2.1 Uji petik kompetensi

6.3 Instrumen

Indikator

Penilaian

Teknik

Bentuk Instmn

Contoh Instrumen

2.1.1 Membuat rancangan dialog.2.1.2  Melakukan dialog sesuai dengan teks yang dibuat.

2.1.3

Memberi penilaian dialog yang dilakukan teman

2.1.4 Siswa dapat menunjukkan jenis kalimat dalam dialog

Unjuk kerjaTertulis Uji petik kompetensiUraian

Isian

B.Gawea teks pacelathon kanthi kelompok  adhedhasar cengkorongan (perangan A) sing wis kogawe!C.Tindakna  karo kelompokmu pacelathon sing wis kogawe(perangan B)!

D.Wenehana pambiji kanthi kelompok  pacelathon sing ditindakake kelompok liya, kanthi paugeran ing ngisor iki utawa paugeran sing diparingake Bapak/ Ibu guru aja lali wenehana katrangane saka biji sing wis diwenenhake!

 E. Wangsulana pitakon ing ngisor iki adhedhasar tuladha pacelathon SINAU    kasebut!

 1. Sapa wae sing nindakake pacelathon kasebut?
  1. Sapa sing arep nyuwun priksa ing pacelathon iku?
   1. Bab apa sing ditakokake?
   2. Miturut surasane pacelathon iku dumadi ana ngendi?

5. Basa apa wae sing digunakake ing pacelathon kasebut?

F.Tulisen nomer ukara sing ana ing tuladha pacelathon SINAU ing ngisor iki!

1.Ukara prentah                 : ukara nomer …..

2.Ukara pamenging           : ukara nomer …..

3.Ukara paminta                : ukara nomer …..

4.Ukara pamrayoga           : ukara nomer …..

5.Ukara pangajak              : ukara nomer …..

6.Ukara pangarep – arep   : ukara nomer …..

7.Rimbag sambawa sing ngemu tegese upama  : ukara  nomer …….

8.Rimbag agnya                                                   : ukara nomer ……

9.Rimbag sambawa sing ngemu teges mokal      : ukara nomer ……

10.Rimbag sambawa sing ngemu teges sanajan   : ukara nomer ……

6.4 Kunci Jawaban

E.

1.Yuni, Sri Rejeki, Jaka                       2.Yuni             3.Piwulangan basa Jawa babagan panakawan

4.Omahe Sri Rejeki                  5.Krama alus lan ngoko lugu

F.

1.  2,13,14,15,16         2.  4,5,6,9,18   3.  21     4. 18    5.11   6.  7,4    7.3     8.2,13,14,15,

16        9. 20                10.17

No. Kelompok PERANGAN SING DIBIJI

Jml

Rerata

    Isi Ekpresi Lagu& Intonasi
             

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3

 

Sekolah                               :  SMP Negeri 3 Candimulyo

Mata Pelajaran                 :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester               :  IX / I

Tahun Pelajaran              : 2012/2013

Standar Kompetensi     :  2.   Mampu mengungkapkan pikiran pendapat, gagasan dan perasaan secara lisan dalam berbagai ragam

bahasa Jawa dengan unggah-ungguh yang benar.

Kompetensi Dasar       :  2.2 Bercerita tentang adat-istiadat.

Alokasi Waktu               :  4 x  40 menit (2 x pertemuan)

Pertemuan ke                : 8, 9, 13 , minggu ke 2, ke 5 September, dan ke 1 Nopember

 

1.   Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa dapat menyebutkan macam adat istiadat Jawa dengan referensi  yang jelas

1.2 Siswa dapat menyusun kerangka topik adat yang akan diceritakan

1.3 Siswa mampu mengembangkan kerangka topik cerita menjadi konsep teks cerita

1.4 Siswa mampu bercerita sesuai dengan teks yang disusun.

1.5 Siswa mampu menilai cerita teman dengan memberi alasan penilaian

1.6 Siswa mampu menjawab pertanyaan yang  terkait dengan cerita

v  Pendidikan Karakter yang dikembangkan: religius, toleransi, kreatif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, peduli lingkungan

2.   Materi Pembelajaran

2.1  Adat istiadat sebelum dan sesudah pernikahan

3.   Metode Pembelajaran

3.1 Demonstrasi

3.2 Ceramah

3.3Tanya jawab

3.4Penugasan

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

4.1 Pertemuan 1

4.1.1 Kegiatan Awal

4.1.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.1.1.2 Siswa menjawab pretes peristiwa aktual di sekolah.

4.1.2 Kegiatan Inti

4.1.2.1 Eksplorasi

4.1.2.1.1 Siswa dibuat kelompok yang terdiri 4 – 5 anak.

4.1.2.1.2 Setiap anak bersama kelompokna mencari informasi tentang upacara adat Jawa  pada nara sumber/bacaan yang berbeda.

4.1.2.1.3 Dengan berkelompok menyusun informasi secara sistematis dan bahasa yang benar.

4.1.2.2 Elaborasi

4.1.2.2.1 Menyusun kerangka upacara adat Jawa

4.1.2.2.2 Mengembangkan kerangka menjadi konsep upacara adat Jawa

4.1.2.3 Konfirmasi

4.1.2.3.1 Berkeliling memeriksa hasil kerja siswa

4.1.3 Kegiatan Akhir

4.1.3.1 Informasi kegiatan pada pertemuan berikutnya

 4.2 Pertemuan 2

4.2.1 Kegiatan Awal

4.2.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.2.2 Kegiatan Inti

4.2.2.1 Eksplorasi

4.2.2.1.1 Siswa secara kelompok mempersiapkan cerita adat Jawa

4.2.2.2 Elaborasi

4.2.2.2.1 Merevisi konsep cerita adat Jawa

4.2.2.2.2 Bercerita upacara adat Jawa secara bergantian

4.2.2.2.3 Mengkritisi cerita yang disampaikan teman

4.2.2.3 Konfirmasi

4.2.2.3.1 Memberikan masukan tentang beberapa kesalahan pilihan kata dan isi upacara adat Jawa

4.2.3 Kegiatan Akhir

4.2.3.1 Menyimpulkan hasil karya siswa

4.2.3.2 Menginformasikan materi pertemuan berikutnya

5.  Sumber Belajar

5.1 Koran/majalah

5.2 Informan di sekolah

5.3 Buku Piwulang Basa Jawa

5.4 LKS Pratita Basa

6.   Penilaian

      6.1 Jenis    : Unjuk kerja

6.2 Bentuk: Uji petik prosedur

6.3 Instrumen

Indikator

Penilaian

Teknik

Bent Instmen

Contoh Instrumen

2.2.1Mampu mengembangkan kerangka topik cerita menjadi konsep teks cerita.2.2.2 Mampu mengembangkan kerangka topik cerita menjadi konsep teks cerita

6.2.4 Mampu bercerita sesuai dengan teks yang disusun.

6.2.5  Mampu menilai cerita teman dengan memberi alasan penilaian.

Tertulis Uraian
 1. A.     Aranana jinising upacara adat Jawa wiwit bocah lair tumeka mati!
 1. B.     Jinising upacara adat Jawa kasebut(perangan A) pilihen siji bae, banjur gawenen cengkorongan topik minangka rancangan crita!

 

 1. C.     Cengkorongan topik crita kasebut owahana dadi karangan kanggo ancer-ancer crita babagan upacara adat Jawa!

 

 1. D.     Karangan sing wis kotulis(perangan C) critakna ana ing ngarep kelas!

 

 

 1. E.     Bijinen critane kancamu kanthi paugeran ing ngisor iki, pambiji bisa katindakake kanthi kelompok!

 

No

Jeneng sing crita

Runtute crita

Pilihan tembung

Tuntasing crita

Jmh Biji

Kat.

 

 

 

F.Wangsulaa  pitakonan ing ngisor iki adhedhasar cathetan ing dhuwur!

 1. Sebutna urut – urutane upacara jejodhowan !
 2. Ing upacara lamaran penganten kakung kadhawuhan ngaturaken apa?
 3. Apa bae kang diaturake marang calon penganten putri?
 4. Geneya kedah ngaturaken sembet/pepesing ?
 5. Apa tegese kalpika rukmi kalih ?

Penskoran

Aspek yang Dinilai

Skor

Ketepatan ide

1 –  25

Keruntutan

1 –  25

Tata Tulis

1 – 25

Kelengkapan

1 – 25

Skor Maks

100

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 4

 

Sekolah                              :  SMP Negeri 3 Candimulyo

Mata Pelajaran                :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester              :  IX / I

Tahun Pelajaran             : 2012/2013

Standar Kompetensi     :3.Mampu membaca bacaan sastra, nonsastra dalam berbagai teknik membaca, dan bacaan berhuruf Jawa

Kompetensi Dasar         :  3.1  Membaca nyaring cerita wayang Ramayana.

Alokasi Waktu                  :  4 x 40 menit (2 x pertemuan)

Pertemuan                         : Minggu ke 1 dan 2 Nopember

1.   Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa mampu membaca dengan suara yang jelas.

1.2 Siswa mampu membaca nyaring dengan suara lagu, intonasi,ekspresi  dan lafal yang tepat

1.3 Siswa mampu menjelaskan isi bacaan .

1.4 Siswa mampu menuliskan kembali isi    bacaan secara ringkas

v  Pendidikan Karakter yang dikembangkan: religius, toleransi, kreatif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, gemar membaca

 

2.   Materi Pembelajaran                                         

2.1Cerita Ramayana sebelum pengembaraan

2.2  Cerita Ramayana sesudah pengembaraan

3.   Metode Pembelajaran

3  1 Tanya jawab

3.2  Penugasan

3.3   Ceramah

3.4  Demonstrasi

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

4.1 Pertemuan 1

4.1.1 Kegiatan Awal

4.1.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.1.1.2 Siswa memperhatikan informasi tentang membaca nyaring.

4.1.2 Kegiatan Inti

      4.1.2.1 Eksplorasi

4.1.2.1.1 Meminjam majalah di perpustakaan

4.1.2.1.2 Memilih bacaan yang akan dibaca nyaring

4.1.2.1.3 Mendaftarkan judul bacaan kepada guru.

4.1.2.2 Elaborasi

4.1.2.2.1 Siswa membaca bacaan bersuara di depan teman-temannya

4.1.2.2.2 Siswa berkomentar terhadap pembacaan bacaan oleh teman

4.1.2.3 Konfirmasi

4.1.2.3.1 Guru menyampaikan catatan-catatan terhadap proses membaca yang dilakukan siswa

4.1.3 Kegiatan Akhir

4.1.3.1 Menyampaikan simpulan awal tentang kemampuan baca siswa

4.1.3.2 Siswa dan guru melakukan refleksi

4.2 Pertemuan 2

4.2.1 Kegiatan Awal

4.2.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.2.1.2 Pre test dengan membaca nyaring suatu paragraf

4.2.2 Kegiatan Inti

      4.2.2.1 Eksplorasi

4.2.2.1.1 Siswa membuka kembali bacaan yang akan dibaca dari majalah

4.2.2.2 Elaborasi

4.2.2.2.1 Siswa membaca wacana dengan bersuara

4.2.2.2.2 Siswa mengomentari temannya sehabis membaca

4.2.23 Konfirmasi

4.2.2.3.1 Guru menyampaikan kesalahan-kesalahan baca siswa, dan mendiskusikan perbaikannya.

4.2.3 Kegiatan Akhir

4.2.3.1 Siswa dan guru melakukan refleksi

4.2.3.2 Siswa memperhatikan pesan/tugas dari guru tentang rancangan pembelajaran berikutnya.

5.  Sumber Belajar

5.1  Buku Sinau Basa Jawa

5.2 Majalah Panyebar Semangat /Jaya Baya

5.3 LKS Pratita Basa

6.   Penilaian

      6.1Jenis: Unjuk kerja, Tugas Tersruktur

      6.2 Bentuk: Uji petik

                                          6.3 Instrumen

Indiktor

Penilaian

Teknik

Bentuk Instmen

Contoh Instrumen

3.1.1  Mampu membaca nyaring dengan intonasi dan lafal yang tepat3.1.2   Mampu menjelaskan isi bacaan

3.1.3 Mampu membuat ringkasan bacaan

Lisan Unjuk kerja E.Wacanen crita wayang ing ngisor kanthi lafal, intonasi lan ejaan sing bener!

ANOMAN DUTA

Wonten pasanggrahan Mangliawan, Sri Bathara Ramawijaya kaadhep Raden Murdaka.  Rama nampi sowanipun Prabu Sugriwa dalah Raden Anoman saha Jaya Anggada. Ingkang…..

F.Kajangkepana cecek-cecek ngandhap punika  adhedhasar waosan ing nginggil !

 1. Raseksa Alengka sing mati sanalika saka krodhaning Anoman ing jero wetenge yaiku ….
 2. Dewi Sayempraba mapan ing padhepokan  ….
 3. Wanita sing ngancani Sinta ing taman Soka jenenge ….
 4. Selire prabu Dasamuka sing dadi telik sandine  Alengka….
 5. Sing rumangsa ora trima amarga minangka duta dikembari yaiku ….
 6. Sing kaparingan nama Rama Handayapati yaiku…
 7. Sing nambani mripate Anoman amrih bisa ndeleng maneh arane….
 8. Sinta titip ageman cunduk manik kancing rambut marang Anoman nama….
 9. Sing minisudha Rama dadi Ratuning wanara yaiku….
 10. Jejibahane Anoman menyang Alengka yaiku….

G. Tulisen maneh lakon ”Anoman Duta ” ing dhuwur nganggo basamu dhewe!

H. Golekana crita Wayang Ramayana, Kowe bisa ndown loud saka internet!

Pedoman Penskoran

Aspek yang dinilai

Skor

Pelafalan

1 – 5

Irama

1 –  5

Intonasi

1 – 5

Kesungguhan

1 – 5

Skor Maks

20

 

            6.4 Kunci Jawaban

1. Kataksini     2. Gua Windu  3. Trijatha        4. Dewi Sayempraba    5. Jaya Anggada

6. Anoman      7. Sempati        8. Lintringmaya 9. sekawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong     10.1.  nakyinakaken kasugenganipun Dewi Sinta  2.ngukur kekiyatanipun bala Ngalengka  3.ngaturaken tandha asih saking Sri Rama dhateng Dewi Sinta wujudipun sesupe sotya ludira

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 5

 

Sekolah                              :  SMP Negeri 3 Candimulyo

Mata Pelajaran                :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester              :  IX / I

Tahun Pelajaran             : 2012/2013

Standar Kompetensi     :  Mampu membaca bacaan sastra, nonsastra dalam berbagai teknik membaca, dan bacaan berhuruf Jawa

Kompetensi Dasar          :  3.2  Membaca indah tembang  Dhandhanggula.

Alokasi Waktu                  :  4 x 40 menit (2 x pertemuan)

Pertemuan  ke                  : 10, 11, minggu ke 1 dan 2 bulan Oktober

1.   Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa dapat  menjelaskan ciri-ciri tembang dhandhanggula

1.2 Siswa mampu membaca titilaras tembang dhandhanggula

1.3 Siswa mampu menembangkan tembang dhandhanggula sesuai dengan titilaras yang tepat

1.4 Siswa mampu memparafrasekan tembang dhandhanggula

1.5 Siswa mampu menjawab pertanyaan tembang dhandhanggula

v Pendidikan Karakter yang dikembangkan: jujur, toleransi, kreatif, kerja keras, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, gemar membaca

2.   Materi Pembelajaran

2.1  Tembang Dhandhanggula

3.   Metode Pembelajaran

3.1 Ceramah

3.2 Demonstrasi

3.3 Tanya jawab

3.4 Penugasan

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

4.1 Pertemuan 1

4.1.1 Kegiatan awal

4.1.1.1  Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.1.1.2  Mendengarkan penjelasan guru tentang notasi tembang dhandhanggula

4.1.1.3  Pre test dengan menyanyikan titi laras larik pertama tembang dhandhanggula

4.1.2 Kegiatan Inti

4.1.2.1 Eksplorasi

4.1.2.1.1 Menyimak tembang dhandhanggula dari kaset atau CD

4.1.2.1.2 Mendengarkan contoh beberapa lagu dhandhanggula dari guru

4.1.2.2 Elaborasi

4.1.2.2.1 Menyanyikan notasi tembang dhandhanggula larik demi larik

4.1.2.2.2        Secara bergantian siswa mencoba menyanyikan notasi tembang dhandhanggula

4.1.2.2.3        Secara berurutan siswa menyanyikan notasi tembang dhandhanggula

4.1.2.3 Konfirmasi

4.1.2.3.1 Siswa melakukan refleksi tentang menyanyikan notasi tembang dhandhanggula

4.1.3 Kegiatan Akhir

4.1.3.1 Memerintahkan tiga orang siswa menyanyikan notasi tembang dhandhanggula

4.1.3.2  Menginformasikan kegiatan pada pertemuan berikutnya

4.2 Pertemuan 2:

4.2.1 Kegiatan awal

4.2.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.2.1.2 Mendengarkan penjelasan guru tentang syair tembang dhandhanggula

4.2.1.3 Pre test dengan menyanyikan syair larik pertama tembang dhandhangula

4.2.2 Kegiatan Inti

      4.2.2.1 Eksplorasi

4.2.2.1.1 Menyimak tembang dhandhanggula dari kaset atau CD/model

4.2.2.1.2        Mendengarkan contoh lagu dhandhanggula dari guru

4.2.2.2 Elaborasi

4.2.2.2.1 Menyanyikan syair  tembang dhandhanggula larik demi larik

4.2.2.2.2 Secara bergantian siswa mencoba menyanyikan syair tembang dhandhanggula

4.2.2.2.3        Secara berurutan siswa menyanyikan syairtembang dhandhanggula

4.2.2.3 Konfirmasi

4.2.2.3.1 Siswa melakukan refleksi tentang menyanyikan syair tembang dhandhanggula

4.2.3 Kegiatan Akhir

4.2.3 1 Memerintahkan siswa menyanyikan tembang dhandhanggula

4.2.3.2 Menginformasikan kegiatan pada pertemuan berikutnya

5.  Sumber Belajar

5.1 CD Tembang

5.2 Buku Sinau Basa Jawa

5.3 LKS Pratita Basa

6.   Penilaian

      6.1 Jenis :

            6.1.1 Tes unjuk kerja

            6.1.2 Tertulis

      6.2 Bentuk

            6.2.1 Uji petik prosedur

            6.2.2 Isian

      6.3 Instrumen:

 

 

Indikator

Penilaian

Teknik

Bentuk

 Instrumen

Contoh Instrumen

3.3.1 Mampu menyanyikan notasi tembang dhandhanggula3.3.2   Mampu menyanyikan syair tembang dhandhanggula Unjuk kerjaTertulis Uji petik prosedurLisan G.Gatekna tembang Dhandhanggula ing ngisor iki, banjur tembangana kanthi titi laras sing diparingake bapak/ibu guru kang bener !

Dhandhanggula

 Laras slendro Pathet sanga

Yekti iki nugrahaning widhi

aji rasa nambut silakrama

srana kang kundur bakale

amore estri jalu

dadya tedhak turning wiji

ilang salwiring godha

putra tekeng putu

ucap esthining wong tuwa

runtut atut tumeka kaki lan nini

ayem tentrem uripnya.

H.Isenana cecek-cecek  ing ngisor iki !

 1. Guru wilangane tembang  Dhandhanggula yaiku
 2. Tembang kasebut ngandharake adicara . …
 3. Miturut tembang ing  dhuwur apa kang diarani “nambut sila krama“ ….
 4. Watake tembang Dhandhanggula  yaiku…
 5. Sasmitane  tembang Dhandhaggula yaiku
 6. Guru lagune tembang Dhandhanggula yaiku….
 7. Guru lagune tembang Dhandhanggula yaiku….
 8. Sing didongakake ayem tentrem yaiku….
 9. Sing lumrah dingendikakake wong tuwa marang temanten yaiku….
 10. Gatra kaping…      ngemu tembung saroja.

I.Cekapan tembang Dhandhanggula kasebut owahanan dadi basa gancaran !

Pedoman Penskoran

Aspek yang Dinilai

Skor

1. Pelafalan kata, intonasi, pemenggalan

1 – 15

2. Ketepatan pengungkapan

1 –  5

3. ketepatan nada, kesungguhan, dasar suara

1 – 15

4. Ketepatan nada, kesungguhan, dasar suara

1 –  15

Skor Maks

50

H.

1.10,10,8,7,8,7,6,8,12,7                      2.dados maten/mantu   3.dadi manten  4.manis, ngresepake

5.manis, dhandhang                 6. i, a,e,u,i,a,u,a,i,a      7.=6     8.uripe temanten  9. ndongakake

10. 10

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 6

 

Sekolah                               :  SMP Negeri 3 Candimulyo

Mata Pelajaran                :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester               :  IX / I

Tahun Pelajaran              : 2012/2013

Standar Kompetensi     :  Mampu membaca bacaan sastra, nonsastra dalam  berbagai teknik membaca, dan bacaan berhuruf Jawa

Kompetensi Dasar          : 3.3 Membaca paragraf  berhuruf Jawa yang menerapkan angka Jawa.

Alokasi Waktu                  :  2 x 40 menit (1 x pertemuan)

Pertemuan ke                   : 6, minggu ke 3 bulan Agustus

1.   Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa dapat  membaca angka berhuruf Jawa dengan lancar.

1.2 Siswa dapat menunjukkan angka yang dimaksud dalam bacaan

1.3 Siswa dapat  membaca bacaan berhuruf Jawa yang menerapkan angka Jawa

1.4 Siswa dapat  mengubah bacaan  ke  dalam huruf latin.

1.5 Siswa dapat  menjawab pertanyaan bacaan dengan huruf Jawa

1.6 Siswa dapat melengkapi kalimat rumpang dengan kata yang tepat membaca

v  Pendidikan Karakter yang dikembangkan: disiplin, mandiri, kreatif, rasa ingin tahu, gemar membaca, tanggung jawab

2.   Materi Pembelajaran

2.1  Wacana berhuruf Jawa yang mengandung angka Jawa

3.   Metode Pembelajaran

3.1 Tanya jawab

3.2 Penugasan

3.3 Demonstrasi

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

4.1 Kegiatan Awal

4.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.1.2 Siswa menjawab pretes tentang pasangan huruf Jawa

4.2 Kegiatan Inti

      4.2.1 Eksplorasi

4.2.1.1  Siswa memperhatikan macam- macam bentuk pasangan.

4.2.1.2 Siswa mencari bacaan berhuruf Jawa dari berbagai sumber

4.2.2 Elaborasi

4.2.2.1 Siswa membaca bersuara wacana berhuruf Jawa secara bergantian

4.2.2.2 Siswa menyebutkan angka Jawa  yang ditemukan dalam bacaan

4.2.3 Konfirmasi

4.2.3.1 Bertanya jawab tentang angka Jawa  yang belum dipahami

4.3 Kegiatan Akhir

4.3.1 Memberikan penilaian terhadap cara membaca bacaan oleh siswa

4.3.2 Siswa dan guru melakukan refleksi.

4.3.3 Bersama guru merancang pembelajaran berikutnya.

5.  Sumber Belajar

5.1 Buku Sinau Basa Jawa

5.2 LKS Pratita Basa

6.   Penilaian

      6.1 Jenis : Unjuk verja

      6.2 Bentuk : Uji petik prosedur

      6.3 Instrumen

Indikator

Penilaian

Teknik

 

Btk Instrmn

Instrumen

3.3.1 Mampu membaca bacaan berhuruf Jawa dengan lancar.3.3.2 Mampu menunjukkan angka Jawa yang digunakan dalam bacaan

3.3.3 Mampu mengubah wacana huruf Jawa menjadi huruf Latin

3.3.4 Mampu menjawab pertanyaan bacaan dengan huruf Jawa

 

Unjuk kerja Uji petik prosedur G.Wacanen angka Jawa ing ngisor iki1;29   2;37    3;46     4;51      5;95    6;829;108   10;385     11;759     12;362   13;25

H.Tuduhna angka Jawa sing ana ing wacan iki!

1.?s/mnTlai/[rt=gl\;18;mxt\;1987.

2?pekr=z[npkSsMitamB[n;54;pi=;86;[mte/.

3?sugiynTm=k[tTjm\;06;35;bli[njm\;17;30.

4?sbenSsit]iynTfipri=ziby/rn\;1634500;rupiyh.

5?wu/ynTfipri=ziszu;5500;k=[gojjn\;2750;rupiyh.

6?bLvJ[nsua/fi;1534780;rupiyhsbenSsi[n.

7?piti[kKbufliyemFi[folPyu;3648100;rupiyh.

8?fX[mMbuguruanbn/rn;3;[nome/;176;gunu=pti.

9?k[nT/oripunBpkSki=z]iki;18;ki[lo[mte/.

10?[pzetTnFin[p]okLmsikpi=;67;ai=taun\;2012.

 

 

 

 

I.Wacanen kanthi premati!

 

?numPkH[nD=o.

?nlikfinmi=gut=gl\;23;[mI;2011;jurgn\gLe[nDhsi=[konD=ceqi[lLzjkHn[kKsi=/cch[a;2;mev=[wonDe/riyai=flnS]iwijy;29;semr=.spe/luven_z[kati.swi[sSmil=mili=miliha[nD=ojurgn\gLe[nDht[konMr=kusi/si=jen_[zkLiquk\,gLe[nDh   pk\pirby/[rmnwzete/r[kmev=[wonDe/riysi=nu=g=

 

J.Wacan kasebut tulisen nganggo aksara latin!

        aku;1;k[ro[bochkuaisihcilik\;2;.

kLiquk\ ;biysm[won\;15000;rupiyh.

gLe[nDh    ;wlh,ajlr=lr=.

kLiquk\  ;puniksmPunTripPipun\kir=[botenSgef\fipunTmBh      aikulaugi[botenPurun\jl/rnTripH[nDo=ai=zi]kia

ded s/sid=rkus\t=gl\;23;mxt\;2011;

gLe[nDh  ;wlh,wlh,kusi/b[aansid=rkus\apkuwi.

kLiquk\  :sid=rkusPunik,sid=prkusi/,ffitripH[nDo=z]iki  i[botenZwu/.

gLe[nDh  ;pi[y,[yn\;7500;rupiyh

kLiquk\  ;puniksmPunMirh,[cobik=[gnu=g=tkSinmu=amBik     kLw=m[won\,

gLe[nDh  ;ywis\fkGenepPi;8000;rupiyh.

kLiquk\  ;[boten\[po[kokKipun\ps\pk\,

gLe[nDh   ;l,ap[bochcilik\;2;aikiamBy/.

kLiquk\  :mnwil[ralitG`tis\[boten

Pe/luby/.

gLe[nDh   ;y,wis\[z[nb[a,[bochku;

2;aikisi=nu=g=a[nDo=,         akubklZetutT[kmLyuanburia[nDo=.Saikilgi   jm\;08;30;tek[nWonDe/riym\;11;45;

kLiquk\   : .

 

 

K.Wangsulana pitakon ing ngisor iki nganggo aksara Jawa!

 1. ?apairhairha[nNwcnKsebut\,
 2. ?kep]i[ywt[kKjurgn\gLe[nDh.
 3. ?piran[kKjurgn\gLe[nDh.
 4. ?jurgn\gLe[nDh[aomh[azenFi.
 5. ?jurgn\gLe[nDhzjkHn[kKmev=zenFi.
 6. ?kpnKef[fy[nNc]itaiku.
 7. ?kusi/a[nDo=aikujen_[zsp.
 8. ?pirtri[pPnu=g=a[nDo=mev=[wonDe/riy.
 9. ?spsi=netepP[ktripH[nDo=.

10.?mnwnu=g=a[nD=o[bochcilikHmBy/pir.

 

 

 

L.Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki!

1.?jurgn\gLe[nDhaikufu[w…                [lo[ro.

2.?jurgn\gLe[nDhaxpN|=g=….

3.?fin …     jurgnMev=[wonDeriy.

4.?[wo=si=zL[kokH[ka[nDo=jen_[z….

5.?tripH[nDo=aiku  …       rupiyh.

Pedoman Penskoran

Aspek yang Dinilai

Skor

1. Kelancaran, pelafalan, ketuntasan

1 – 15

2. Ketepatan

1 –  5

Skor Maks

20

 

 

 

6.4 Kunci Jawaban

G.

1.29     2.37     3.46     4.51     5.95     6.82     9.108   10.395 11.759 12.362 13.25

H.

1.Sarmanta laire tanggal           18 Maret 1987                        2.Pekarangane Pak Sasmita ambane 54 ping 86 meter            3.Sugiyanto mangakete jam 06.35 baline jam 17.30    4.Saben sasi Triyanto diparingi bayaran 1.634.500 rupiyah.            5.Wuryanta diparingi sangu 5500 kanggo jajan 2750 rupiyah.            6.Blanjane Suhardi 1.532.780 rupiyah saben sasine.  7.Pitike Bu Daliyem didol payu 3.648.100 rupiyah.    8.Daleme Buguru ana Banaran 3 nomer 176 Gunungpati.

9.Kantoripun Bapak saking ngriki 18 kilometer.                      10.Pengetan dina proklamasi kaping 67 ing taun 2012.

J.

Numpak Andhong

Nalika dina Minggu tanggal 23 Mei 2011 Juragan Glendheh sing kondhang cethile ngajak anake sing cacahe 2 menyang Wondheria ing dalan Sriwijaya 29 Semarang. Saperlu nyenengake ati. Sawise milang miling milih andhong Juragan Glendheh takon marang kusir sing jenenge Klithuk. Glendheh: Pak, pira bayare manawa ngeterake menyang Wondheria sing nunggang aku 1, karo bocahku isih cilik 2?          Klithuk: Biasa mawon 15.000 rupyah

Glendheh: Walah, aja larang-larang.    Klithuk : Punika sampun taripipun, kirang boten saged, dipuntambahi kula ugi boten purun, jalaran tarip andhong ing ngriki adhedhasar sidhang Rakus tanggal 23 Maret 2011.       Glendheh : Walah, walah kusir bae ana sidhang Rakus, apa kuwi?                       Klithuk : Sidhang Rakus punika, sidhang para kusir, dadi tarip andhong ngriki boten ngawur.     Glendheh : Piye, yen 7500 rupiyah.    Klithuk : Punika sampun mirah, cobi kangge nunggang taksi namung mbikak lawang mawon.                     Glendheh : Yaw is, dakgenepi 8000 rupiyah.  Klithuk : Boten, pokokipun pas, Pak.     Glendheh : La, apa bocah cilik 2 iki mbayar?  Klithuk : Manawi lare alit gratis boten perlu bayar.  Glendheh : Ya, wis ngene bae, bocahku 2 iki sing nunggang andhong, aku bakal ngetutake mlayu ana buri andhong. Saiki lagi jam 08.30 tekan Wondheria jam 11.45.    Klithuk : ….

K.

1.numPkH[nD=o     2.ceqil\     3.;2;  4.semr=       5.[wonDe/riy

6.din mi=gu,23 [mI2011      7.kLiquk\     8.;15000;rupiyh

9.sid=rkus\ 10.g]tis\

L.

1.ank\     2.a[nD=o      3.mi=gu        4.kusi/ 5.;15000;

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 7

 

Sekolah                              :  SMP Negeri 3 Candimulyo

Mata Pelajaran                :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester              :  IX / I

Tahun Pelajaran             : 2012/2013

Standar Kompetensi     :  4.   Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat dan perasaan secara tertulis dalam berbagai bentuk

tulisan dan ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh basa yang benar.

Kompetensi Dasar          :  Menulis susastra sederhana, misalnya geguritan atau cerita rakyat.

Alokasi Waktu                  :  2 x 40 menit (1 x pertemuan)

Pertemuan ke                   : 7, minggu ke  4 Agustus

1.   Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa dapat  menentukan kerangka topik karangan

1.2 Siswa mampu menjelaskan aspek yang diperhatikan dalam menulis sastra

1.3 Siswa mampu mengembangkan kerangka topik menjadi cerita rakyat

1.4 Siswa mampu mengedit hasil tulisan menjadi tulisan yang baik dan benar

1.5 Mampu menjawab pertanyaan yang terkait dengan kegiatan menulis

menulis sastra sederhana berupa geguritan.

v  Pendidikan Karakter yang dikembangkan: disiplin, mandiri, kreatif, rasa ingin tahu, gemar membaca, tanggung jawab

2.   Materi Pembelajaran

2.1  Menulis cerita rakyat

3.   Metode Pembelajaran

3.1 Tanya jawab

3.2 Penugasan

3.3 Diskusi

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

4.1 Pertemuan 1

4.1.1  Kegiatan Awal

4.1.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas.

4.1.1.2  Memberikan apersepsi dan konsep menulis cerita rakyat

4.1.2.Kegiatan Inti

4.1.2.1 Eksplorasi

4.1.2.1.1 Siswa  bersama-sama mengingat macam-macam cerita rakyat yang pernah dibaca /didengar

4.1.2.1.2 Siswa memikirkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam   menulis cerita rakyat.

4.1.2.2 Elaborasi

4.1.2.2.1 Siswa membuat kerangka topik dalam menulis cerita rakyat

4.1.2.2.2 Siswa mengembangkan kalimat topik menjadi karangan cerita rakyat

4.1.2.3 Konfirmasi

4.1.2.3.1 Memeriksa tulisan cerita  rakyat   yang ditulis

4.1.2.3.2  Mengkolsultasikan hasil  tulisan cerita rakyat   kepada guru

4.1.2.3.3  Menerima pandangan umum dari guru

4.1.3 Kegiatan Akhir

4.1.3.1 Memberikan review tata cara menulis cerita rakyat

4.1.3.2 Merancang materi pertemuan berikutnya

4.2            Pertemuan 2

4.2.1  Kegiatan Awal

4.2.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas.

4.2.1.2  Memberikan apersepsi menulis cerita rakyat.

4.2.2.Kegiatan Inti

4.2.2.1 Eksplorasi

4.2.2.1.1 Siswa  bertanya jawab macam cerita rakyat yang sudah dibaca sebagai pembanding  pada pertemuan sebelumnya.

4.2.2.1.2 Siswa bertanya jawab hal-hal yang perlu diperhatikan  dalam menulis cerita rakyat.

4.2.2.2 Elaborasi

4.2.2.2.1 Siswa menunjukkan kerangka topik dalam menulis cerita rakyat

4.2.2.2.2 Siswa melanjutkan mengembangkan kalimat topik menjadi cerita rakyat  bagi yang belum selesai

4.2.2.3 Konfirmasi

4.2.2.3.1 Memeriksa cerita rakyat  yang ditulis

4.2.2.3.2  Mengkolsultasikan hasil cerita rakyat  kepada guru

4.2.2.3.3  Menerima pandangan umum dari guru

4.2.3 Kegiatan Akhir

4.2.3.1 Memberikan penilaian cerita rakyat siswa

4.2.3.2 Merancang materi pertemuan berikutnya

5.  Sumber Belajar

5.1 Buku Sinau Basa Jawa

5.2 LKS Pratita Basa

6.   Penilaian

6.1 Teknik :  Unjuk kerja

6.2 Bentuk :  Uji petik produk

6.3 Instrumen:

Indikator

Penilaian

Teknik

Bentuk

 Instrmn

Instrumen

4.3.1 Mampu menentukan macam-macam cerita rakyat4.3.1        Membuat kerangka topik cerita rakyat

4.3.3 Mengembangkan kerangka topik menjadi cerita rakyat

 

LisanUnjuk kerja PertanyaanUji petik produk  P.Gawea cengkorongan crita rakyat sing wis nate kongerteni, tulisen bakune gagasan saben prastawa!

Irah irahan       :..

Bakune gagasan:…

Q.Tulisen perangan apa bae sing kudu digatekake sajroning nulis crita rakyat!

R.Gawea karangan crita rakyat adhedhasar cengkorongan sing wis kogawe kasebut!

 

S. Pitakon-pitakon ing ngisor iki wangsulana adhedhasar isine tuladha tulisan kasebut!

 

1. Apa kang dumadi ing Majapait nalika iku?

2.Jaka Seger karo Rara Anteng iku sajatine sapa?

3.Begal ing carita kasebut ngapa?

4.Kepriye tumanggape Rara Anteng marang begal kasebut?

5.Apa kang katindakake begal bareng krungu swara lesung-lesung diunekake?

 

6.4 Kunci Jawaban

1. Jaman samana Majapait katekan mungsuh sing  saka keblat papat; elor-kidul, wetan-kulon. Kaya abang dluwang kawulane mlayu lonjong botor padha sumingkir golek papan-panggonan kang prayoga lan tentrem.Awit jagad iki ora amung amba godhong kelor. Lakune nganti tekan dhaerah Tengger saiki. Wektu iku Gunung Brama isih sepi pasar lan Gunung Bathok durung ana.Ing dhaerah iku para dewa padha masanggrah. Saliyane para dewa ana sawijining pandhita sing gentur tapane lan tawakal pangibadahe dadi ora anteng kitiran. Pandhita mau kagungan garwa kang nglairake putra kakung kang bagus rupane utawa ala arjuna. Amarga saking baguse banjur dijenengake Jaka Seger.

2.Rara Anteng sawise mau diwasa katon saya endahlan sulistiya ing warna. Akeh putra raja lan wong sekti padha kepengin nglamar minangka jatukramane. Ananging siji-sijia ora ana kang ditampa, ora marga putra raja mau atos debog, lemu jrangkong, utawa kuru semangka, nanging jalaran putri mau wus sambung tresna klawan Jaka Seger.

3. kepengin nglamar marang Rara Anteng

4. Kaanan mangkono iku dumadi mataun-taun, nganti ketekan panglamar saka begal kang sekti mandraguna. Rara Anteng ora wani nampik. Sanajan abang-abang lambe dheweke saguhRara Anteng duwe panyuwun supaya digawekake segara kang manggon ing satengahing gunung. Segara mau kudu rampung sajroning sawengi sadurunge ana jago kluruk.Sawise suruping surya, begal miwiti ndhudhuk wedhi lan watu ing tengahe gunung kanthi mingunakake bathok.Kanthi kasektene begal kang ngedap-edapi,ora nganti sewengi wus meh rampung. Rara Anteng golek cara kanggo murungake pakaryane begal mau. Rara Anteng njupuk alu diunekake ana lesung kayadene lumrahe wong nutu pari, keprungu swara lesung mau jago-jago padha kluruk.

5. . Kanthi rasa jengkel, bathok diuncalake tiba mengkurep wusanane dadi gunung aran Gunung Bathok. Dene segara sing wus meh rampung mau isine wedhi, mula ingaran Segara Wedhi.

6.5 Pedoman penilaian menulis cerita rakyat

No

Nama

Isi

Diksi

EYD

Jumlah

Rata-rata

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 8

 

Sekolah                              :  SMP Negeri 3 Candimulyo

Mata Pelajaran                :  Bahasa Jawa

Kelas/Semester              :  IX / I

Tahun Pelajaran             : 2012/2013

Standar Kompetensi     :  4.   Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat dan perasaan secara tertulis dalam berbagai bentuk

tulisan dan ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh basa yang benar.

Kompetensi Dasar          :  Menulis paragraf berhuruf Jawa dengan menerapkan angka Jawa

Indikator                            :  4.2.1 Mampu menulis angka Jawa secara terpisah

4.2.2 Mampu mengurutkan angka Jawa yang diacak

4.2.3 Mampu menulis angka Jawa dalam kalimat

4.2.4  Mampu menulis paragraf  huruf jawa dengan penerapan angka Jawa.

Alokasi Waktu             :   8 x 40 menit (4 x pertemuan)

Pertemuan ke               : 6 dan 12, minggu ke 3  Agustus dan ke 4 Oktober

1.   Tujuan Pembelajaran

1.1 Siswa dapat menulis angka Jawa secara terpisah

1.2 Siswa mampu mengurutkan angka Jawa yang diacak

1.3 Siswa mampu menulis angka Jawa dalam kalimat

1.4 Siswa mampu menulis paragraf  huruf jawa dengan penerapan angka Jawa.

menulis wacana berhuruf Jawa penerapan angka Jawa

v  Pendidikan Karakter yang dikembangkan: disiplin, mandiri, kreatif, rasa ingin tahu, gemar membaca, tanggung jawab

2.   Materi Pembelajaran

2.1Menulis huruf Jawa penerapan angka Jawa

3.   Metode Pembelajaran

3.1 Tanya jawab

3.2 Penugasan

3.3 Diskusi

4.   Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

 4.1 Pertemuan 1

4.1.1 Kegiatan Awal

4.1.1.1Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.1.1.2 Siswa menjawab pre test tentang angka Jawa

4.1.2 Kegiatan Inti

4.1.2 1 Eksplorasi

4.1.2.1.1  Siswa mencermati bacaan berhuruf Jawa

4.1.2.1.2 Siswa menunjukkan angka Jawa  dalam bacaan kepada temannya yang lain.

4.1.2.2 Elaborasi

4.1.2.2.1 Siswa berlatih menulis kata dengan menerapkan angka Jawa

4.1.2.2.2 Siswa menulis kalimat berhuruf Jawa dengan menerapkan angka Jawa

4.1.2.2.3 Siswa mengkritisi tulisan teman

4.1.2.3Konfirmasi

4.1.2.3.1 Mengkonsultasikan hasil karya kepada guru

4.1.3 Kegiatan Akhir

4.1.3.1 Bersama guru merefleksi tentang menulis huruf Jawa

4.1.3.2 Bersama guru merancang pembelajaran berikutnya.

   4.2 Pertemuan 2

4.2.1 Kegiatan Awal

4.2.1.1 Memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas

4.2.1.2 Memotivasi siswa dengan pentingnya melestarikan huruf Jawa

4.2.2 Kegiatan Inti

4.2.2.1 Eksplorasi

4.2.2.1.1  Siswa mencermati bacaan berhuruf Jawa

4.2.2.1.2 Siswa menunjukkan nama dua pasangan  dalam bacaan kepada temannya yang lain

4.2.2.2 Elaborasi

4.2.2.2.1Siswa mencermati bacaan berhuruf Latin.

4.2.2.2.2 Siswa mempredeksikan pasangan-pasangan yang akan digunakan dalam menulis paragraf tadi dengan huruf Jawa.

4.2.2.2.3 Siswa menulis satu paragraf menggunakan huruf Jawa

4.2.2.3 Konfirmasi

4.2.2.3.1 Menanyakan tentang kesulitan yang dihadapi siswa

4.2.3 Kegiatan Akhir

4.2.3.1 Bersama guru merefleksi tentang menulis huruf Jawa

4.2.3 2 Bersama guru merancang pembelajaran berikutnya.

5.  Sumber Belajar

5.1 Buku Sinau Basa Jawa

5.2 LKS Pratita Basa

6.   Penilaian

      6.1 Jenis Tes: Unjuk Kerja

      6.2 Bentuk : Uji petik produk

      6.3 Instrumen:

Indikator

Penilaian

Teknik

Bentuk

 Instrm

Contoh Instrumen

4.3 .1 Mampu menulis angka Jawa4.3.2 Mampu mengurutkan angka Jawa

4.3.3 Mampu menulis kalimat dengan huruf Jawa

4.3 .2  Mampu menulis paragraph dengan huruf Jawa

 

Unjuk kerja Uji petik produk J.Tulisen nganggo aksara Jawa!1. 246  =…………                  2.135   =…………

3.680   =………….                 4.5791 =…………

5.9891 =…………                  6.6642 =…………

7.1928 =…………                  8.6743=…………

9. 4910 =…………                 10.6295 =………

K. Urutna saka angka sing paling gedhe tumuju angka sing paling cilik!

1. 268,      391, 198, 674,  210,  708.

2. 908,        453, 123, 546,  908,  324.

3. 109,        508,  430,  104,           306,204.

4.  906,      609,  690,  960,  430,  860.

5.  213,      123, 213, 132, 221, 331.

L.Tulisen nganggo aksara Jawa!

 1. Saben sasine  Sunarsih diblanja saka kantore Rp 1.256.755,00
 1. Yen mangkat sekolah aku numpak angkot mbayere Rp 1.250,00
 1. Korban serangan Israel ing Jalur Gaza nalika wulan Januari 2009 udakara 543.
 2. Indonesia mardika nalika tanggal 17 Agustus 1945 dadi saiki wis 65 taun
 3. Yuswane simbah kakung saiki wis 103 taun dene simbah putrid 98 taun
 4. Diyah lair nalika Par Harto dadi Presiden tanggal 26 November 1985, jam 05.30
 5. Aku manggon ing Solo nalika rega bensin Rp 700 saiki dadi rega Rp 5.250
 6. Buku crita iki  tukune bae 7.845 rupiah mosok mung digenteni 6.320 rupiah
 7. Mangkat mulih Solo Semarang manawa numpak bis enteke 45.500 rupiah..
 8. Yen lagi tanggal tuwa ngene iki 5.500 bae ora duwe, apa meneh 7685 duwea.

M. Wacan  ing ingsor iki tulisen nggango aksara Jawa !

 Ngukur Pengalamane Siswa

Andos wasis utawa cerdas cermat bisa dadi sarana ngukur sepira pengalamane para siswa babagan Basa Jawa. Kasusastran Jawa lan maneka ngelmu liyane kang gegayutan kalawan kabudayaan Jawa sing kanggo pasinaon. Mangkono dudutan saka adicara andon wasis utawa  Cerdas Cermat Basa Jawa. Adicara mau kagelar dening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kutha Solo. Panitya adicara Pesta Buku Solo 2007 ing Diamond Convention Center, dina senen tanggal 5 wulan II taun 2007 kepungkur.

Pedoman Penskoran

Aspek yang Dinilai

Skor

1. Ketepatan penulisan

1 kal= skor 10

2. Ketepatan penulisan kata dan tanda baca

Skor Maks

100

            6.4 Kunci Jawaban

1;246;    2.;135;   3.;680;    4.;5791; 5.;9891;

6.;6642;  7.;1928; 8.;6743; 9.;4910;  10.6295;

K.

1.198,210,268,391,674,7082.223,324,453,546,908,908.3.104,109,204,306,430,5084.430,609,690,860,906

, 960. 5.123,132,213,213,221,331.

L.

1.?sbenSsi[nsun/sihfibLvJskk[nT/o[r;1256755;rupiyh.

2.?[ynM=ktSe[kolhakunumPkH=[kotHmBy/[r;1250;rupiyh.

3.?[ko/bnSer=zn\Is]ElH=jlu/gj+nlikwulnJnuwri;2009;aufkr;543.      4.?I[nDo[nsiym/fiknlikt=gl\;17;AgusT|s\;1945;

ffisaikiwis\;65;taun\,5.?yusW[nsimBhkku=saikiwis\;103;tau[nF[nsimBhput]i;98;taun\6.?fiyhlai/nlikpkH/tffi[p]si[dnT=gl\;26;[no[pmBe/;1985,jm5;30.7.?akum=[gonHi=[so[lonlikxg[bnSin\;700;saikiffixg;5250;rupiyh.   8.?bukuc]i

taikituku[nb[a;7845;rupiyh[mo[sokM|=fige[nTnNi;6320;rupiyh. 9.?m=ktM|lih[so[losemr=mnwnumPkBisHe[nT[kK;45500;rupi

yh. 10.?[ynLgit=glT|w[z[naiki;5500;b[a[aorfu[w,

apme[nh;7685;fu[wy.

M.

zuku/pezlmM[nsisW

?a[nFonWsisHutwce/dsCe/mtBisffisrnzuku/sepirpezlm[nNprsisW

bbgGnBsjwlnM[nk[zlM|liy[nk=ggyutTnKlwnKbufynJwsi=k=[gopsin[aon\,m=[ko[nofufutTnSkaficra[nFonWsisHutwce/dsCe/mtBsjw.aficrmaukgel/[fni=dinsPenDidiknPemudd[nHolhrgkuq[so[lo.pnit-aficr[psTbuku[so[lo;2007;ai=diA[mo

[nCo[P+nSiO[nCnTe/,fines[nnT=gl\;5;wuln\;2;taun\;2007;

kepu=ku/.

Candimulyo,   Juli 2012

By Wahyudi, S.S